Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: pieskovcom, vápencom

B: pieskovcom, ílovcom

C: riolitom, pieskovcom

D: dioritom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: zemepisnou šírkou

C: nadmorskou výškou

D: sklonom reliéfu

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová kotol

B: ľadovcová dolina

C: ľadovcový val

D: ľadovcový kužeľ


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový val

B: lavínová moréna

C: lavínový kužeľ

D: lavínová ryha

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: bahnotok

B: plavenina

C: hĺbková strž

D: závrt

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: riečna terasa

C: zosuv

D: ronová ryha


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: skalné okno

C: spraš

D: hrance

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: niva- rieka

B: skalné okno- vietor

C: závrt- gravitácia

D: kar- ľadovec

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: tróg

B: kar

C: moréna

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: terasa

C: plavenina

D: naplavenina