Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: pieskovcom, vápencom

C: pieskovcom, ílovcom

D: dioritom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: sklonom reliéfu

B: nadmorskou výškou

C: orientáciou voči svetovej stane

D: zemepisnou šírkou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový val

B: ľadovcový kužeľ

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový val

B: lavínová ryha

C: lavínový kužeľ

D: lavínová moréna

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: hĺbková strž

B: plavenina

C: bahnotok

D: závrt

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: riečna terasa

B: ronová ryha

C: zosuv

D: skalné okno


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: hrance

C: spraš

D: skalné okno

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: závrt- gravitácia

B: niva- rieka

C: kar- ľadovec

D: skalné okno- vietor

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: tróg

C: kar

D: moréna


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: naplavenina

B: terasa

C: niva

D: plavenina