Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: pieskovcom, ílovcom

B: dioritom, ílovcom

C: riolitom, pieskovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: sklonom reliéfu

C: nadmorskou výškou

D: zemepisnou šírkou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový kužeľ

B: ľadovcový val

C: ľadovcová dolina

D: ľadovcová kotol


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový kužeľ

B: lavínová moréna

C: lavínový val

D: lavínová ryha

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: plavenina

B: závrt

C: bahnotok

D: hĺbková strž

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: ronová ryha

C: riečna terasa

D: zosuv


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: spraš

C: skalné okno

D: hrance

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: závrt- gravitácia

B: kar- ľadovec

C: niva- rieka

D: skalné okno- vietor

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: moréna

B: tróg

C: koryto

D: kar


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: plavenina

C: terasa

D: naplavenina