Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: pieskovcom, ílovcom

B: pieskovcom, vápencom

C: dioritom, ílovcom

D: riolitom, pieskovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: sklonom reliéfu

B: nadmorskou výškou

C: zemepisnou šírkou

D: orientáciou voči svetovej stane

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcová kotol

B: ľadovcový val

C: ľadovcový kužeľ

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový kužeľ

B: lavínová ryha

C: lavínový val

D: lavínová moréna

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: plavenina

B: závrt

C: hĺbková strž

D: bahnotok

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: ronová ryha

B: riečna terasa

C: zosuv

D: skalné okno


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: skalné okno

C: hrance

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: závrt- gravitácia

B: niva- rieka

C: skalné okno- vietor

D: kar- ľadovec

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: kar

B: moréna

C: koryto

D: tróg


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: plavenina

C: naplavenina

D: terasa