Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: dioritom, ílovcom

C: pieskovcom, ílovcom

D: pieskovcom, vápencom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: sklonom reliéfu

B: nadmorskou výškou

C: orientáciou voči svetovej stane

D: zemepisnou šírkou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový kužeľ

B: ľadovcová dolina

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcový val


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínová ryha

B: lavínový kužeľ

C: lavínová moréna

D: lavínový val

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: hĺbková strž

B: závrt

C: plavenina

D: bahnotok

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: zosuv

B: skalné okno

C: ronová ryha

D: riečna terasa


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: skalné okno

B: škrap

C: hrance

D: spraš

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: skalné okno- vietor

B: závrt- gravitácia

C: kar- ľadovec

D: niva- rieka

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: tróg

B: kar

C: moréna

D: koryto


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: terasa

B: plavenina

C: naplavenina

D: niva