Úloha č. 1

Flyš je tvorený

A
B
C
D

A: riolitom, pieskovcom

B: pieskovcom, ílovcom

C: pieskovcom, vápencom

D: dioritom, ílovcom

Úloha č. 2

Georeliéf SR nie je charekterizovaný

A
B
C
D

A: orientáciou voči svetovej stane

B: sklonom reliéfu

C: nadmorskou výškou

D: zemepisnou šírkou

Úloha č. 3

Tróg je

A
B
C
D

A: ľadovcový kužeľ

B: ľadovcový val

C: ľadovcová kotol

D: ľadovcová dolina


Úloha č. 4

Tvar georeliéfu na obrázku je

A
B
C
D

A: lavínový kužeľ

B: lavínová moréna

C: lavínový val

D: lavínová ryha

Úloha č. 5

Činnosťou rieky vzniká

A
B
C
D

A: závrt

B: hĺbková strž

C: plavenina

D: bahnotok

Úloha č. 6

Medzi erózny tvar nepatrí

A
B
C
D

A: ronová ryha

B: zosuv

C: skalné okno

D: riečna terasa


Úloha č. 7

Medzi tvar vzniknutý eolickou činnosťou nepatrí

A
B
C
D

A: škrap

B: skalné okno

C: spraš

D: hrance

Úloha č. 8

Vyber nesprávnu dvojicu

A
B
C
D

A: kar- ľadovec

B: skalné okno- vietor

C: niva- rieka

D: závrt- gravitácia

Úloha č. 9

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: koryto

B: tróg

C: kar

D: moréna


Úloha č. 10

Na obrázku je zobrazený

A
B
C
D

A: niva

B: terasa

C: plavenina

D: naplavenina