Úloha č. 1

NO nedosahuje zisk

A
B
C
D

A: ak výdavky sú vyššie ako príjmy

B: ak príjmy sú vyššie ako výdavky

C: ak výdavky sú nižšie ako príjmy

D: ak príjmy sa rovnajú výdavkom

Úloha č. 2

NO dosahuje stratu

A
B
C
D

A:

B: ak jej výdavky sú vyššie ako príjmy

C: ak jej výdavky sú nižšie ako príjmy

D: ak príjmy sa rovnajú výdavkom

Úloha č. 3

Za príjmy neziskovej organizácie považujeme:

A
B
C
D

A: finančné príspevky od štátu, príjmy z predaja služieb, dary

B: výdavky a chod organizácie

C: výhry v lotérii

D: odvody za organizáciu


Úloha č. 4

Za výdavky neziskovej organizácie nepovažujeme

A
B
C
D

A: výdavky za energie

B: výdavky na mzdy zamestnancov

C: výdavky za hygienický program

D: finančné príspevky od štátu, príjmy z predaja služieb, dary

Úloha č. 5

Pod pojmom konkurencia rozumieme, že

A
B
C
D

A: istá NO poskytuje rovnakú službu ako ja

B:

C: iná NO neposkytuje rovnakú službu ako ja

D: Iná NO poskytuje rovnakú službu ako ja

Úloha č. 6

Cieľom akejkoľvek neziskovej organizácie je z hľadiska hospodárenia je vykonávať činnosť

A
B
C
D

A: dosiahnuť zisk

B: za účelom len dosiahnuť zisk

C: dosiahnuť stratu

D: za iným účelom ako len dosiahnuť zisk


Úloha č. 7

Za peňažné prostriedky NO považuje

A
B
C
D

A: len peniaze na bankovom účte

B: peniaze v hotovosti aj na bankovom účte a ceniny

C: len ceniny (kolky, poštové známky atď)

D: len peniaze v hotovosti

Úloha č. 8

Za veriteľa považuje NO

A
B
C
D

A: napr. banku ktorá NO poskytla pôžičku, alebo úver

B: dlžník, ktorý dlhuje peniaze neziskovej organizácii

C:

D: klienta ktorému poskytla úver NO

Úloha č. 9

Za odberateľ a NO sa považuje

A
B
C
D

A: NO nemá odberateľa

B: klient, alebo dodávateľ služby

C: klient, alebo prijímateľ služby

D: dodávateľ služby


Úloha č. 10

Dodávateľom NO je

A
B
C
D

A: firma, iná NO, fyzická osoba ktorá poskytne NO službu

B: NO nemá odberateľov

C: firma, iná NO ktorej moja NO poskytne službu

D: NO nemá dodávateľov

Úloha č. 11

za majetok NO sa považuje

A
B
C
D

A: všetko čo NO vlastní vrátane pôžičiek a dlhov

B: žiadne hnuteľné a nehnuteľné veci

C: všetky pôžičky, ktoré NO dlhuje

D: všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré NO vlastní

Úloha č. 12

v sústave jednoduché účtovníctva NO

A
B
C
D

A: môže účtovať

B: musí účtovať

C: vie účtovať

D: nevie účtovať


Úloha č. 13

Za príjmy zvyšujúce základ dane považujeme:

A
B
C
D

A: prijaté tržby za poskytnuté služby

B: príjem z bankového účtu

C: príjem z pokladne

D: príjem na priebežnú položku

Úloha č. 14

NO v sústave JÚ účtuje

A
B
C
D

A: len v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov

B: len v pomocných knihách

C: v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov

D: vo finančnom denníku

Úloha č. 15

O peňažných prostriedkoch v hotovosti, vkladoch na bankový účet, ceniny účtujeme v knihe

A
B
C
D

A: kniha záväzkov

B: kniha pohľadávok

C: peňažný denník a kniha cenín

D: kniha zásob


Úloha č. 16

Za výdavky znižujúce základ dane považujeme:

A
B
C
D

A: nákup dlhodobého majetku

B: prevod peňazí z pokladne na bankový účet

C: nákup materiálu, mzdy zamestnancov, poplatky v banke

D: príjmy z poskytnutých služieb

Úloha č. 17

Účet priebežná položka slúži na:

A
B
C
D

A: preklenutie medzi príjmom a výdavkom

B: preklenutie času peňazí medzi bankou a pokladňou

C: preklenutie času medzi úhradou záväzku

D: preklenutie medzi ziskom a stratou

Úloha č. 18

Medzi predpísané náležitosti účtovného dokladu patrí číslo dokladu, dátum účtovného prípadu, identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa, suma v €, účel

A
B
C
D

A:

B: nie

C:

D: áno


Úloha č. 19

Osobný vklad jedného z majiteľov NO účtujem v :

A
B
C
D

A: peňažnom denníku ako príjem zvyšujúci základ dane

B: peňažnom denníku ako výdavok nezvyšujúci základ dane

C: peňažnom denníku ako príjem nezvyšujúci základ dane

D: peňažnom denníku ako výdavok znižujúci základ dane

Úloha č. 20

Účtovný prípad sa účtuje ku dňu:

A
B
C
D

A: na konci mesiaca v ktorom vznikol účtovný prípad

B: na konci účtovného roka

C: ku ktorému je vystavený účtovný doklad

D: k nasledujúcemu dňu kedy bol doklad vystavený