Úloha č. 1

Rovnica postupnej vlny umožňuje určiť

A
B
C
D

A: či je vlnenie priečne alebo pozdĺžne

B: v akom prostredí sa vlnenie šíri

C: okamžitú výchylku y každého bodu v ľubovoľnom čase

D: zdroj vlnenia

Úloha č. 2

Postupné vlnenie opisuje rovnica y=2 . sin 50 ( t - x/6 ) m. Akú maximálnu výchylku dosahuje každý bod tohto vlnenia?

A
B
C
D

A: 50m

B: 2m

C: 6m

D: 0,5m

Úloha č. 3

Postupné vlnenie opisuje rovnica y=2 . sin 50 ( t - x/6 ) m. Urč uhlovú frekvenciu :

A
B
C
D

A: 2 rad/s

B: 20 rad/s

C: 50 rad/s

D: 0,5 rad/s


Úloha č. 4

Postupné vlnenie opisuje rovnica y=2 . sin 50 ( t - x/6 ) m. Akou fázovou rýchlosťou sa šíri toto vlnenie?

A
B
C
D

A: 0,5 m/s

B: 50 m/s

C: 2 m/s

D: 6 m/s

Úloha č. 5

Čo sa stane, ak budú interferovať vlnenia A a B, ktoré sú na obrázku?

A
B
C
D

A: vznikne vlnenie s dvojnásobnou amplitúdou

B: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s opačnou fázou

C: vznikne vlnenie s polovičnou amplitúdou

D: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s rovnakou fázou

Úloha č. 6

Čo sa stane, ak budú interferovať vlnenia A a B, ktoré sú na obrázku?

A
B
C
D

A: vznikne vlnenie s dvojnásobnou amplitúdou

B: vznikne vlnenie s polovičnou amplitúdou

C: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s opačnou fázou

D: vlnenie zanikne, lebo A a B sú vlnenia s rovnakou fázou


Úloha č. 7

Kedy nastáva interferencia vlnení?

A
B
C
D

A: keď je vlnenie tlmené

B: keď sa pružným prostredím šíria dve alebo viac vlnení

C: keď má vlnenie nulovú amplitúdu

D: keď je vlnenie nútené

Úloha č. 8

Podľa Huygensovho princípu môžeme každý bod vlnoplochy pokladať za

A
B
C
D

A: zdroj vlnenia (vlnenie sa z neho bude šíriť ako zo zdroja)

B: koncový bod tohto vlnenia

C: posledný bod tohto vlnenia

D: nulový bod tohto vlnenia