Úloha č. 1

Ktoré tvrdenie o rovnobežníku je nepravdivé :

A
B
C
D

A: Rovnobežník, ktorého uhlopriečky sa rozpoľujú a sú rovnak

B: V každom rovnobežníku je súčet protiľahlých uhlov 180°.

C: Každý rovnobežník je štvoruholník, ktorého uhlopriečky sa

D: V každom rovnobežníku je súčet uhlov priľahlých k jednej

Úloha č. 2

Riešením danej rovnice je číslo:

A
B
C
D

A: 11

B: 0

C: -7

D: 7

Úloha č. 3

Vypočítaj hodnotu daného výrazu pre x = -1

A
B
C
D

A: -2/3

B: -4/6

C: -5/3

D: 5/3


Úloha č. 4

Aký polomer má kružnica opísaná pravidelnému šesťuholníku, ktorého strana meria 47 mm.

A
B
C
D

A: 0,47 cm

B: 9,4 dm

C: 4,7 cm

D: 94 mm

Úloha č. 5

Na papierikoch je po písmenkách rozstrihané slovo PRAVDEPODOBNOSŤ. Papieriky vložíme do nepriehľadného vrecka. Aká je pravdepodobnosť, že vytiahnuté písmenko bude O?

A
B
C
D

A: 10 %

B: 20 %

C: 15 %

D: 3 %

Úloha č. 6

Označ odpoveď, v ktorej je správne zapísaný počet vrcholov, hrán a stien pravidelného pätnásťbokého hranola v zapísanom poradí :

A
B
C
D

A: 30, 45, 15

B: 30, 30, 15

C: 30, 45, 17

D: 15, 30, 17


Úloha č. 7

Úsečka , ktorej krajné body ležia na kružnici sa nazýva :

A
B
C
D

A: tetiva

B: priemer

C: sečnica

D: nesečnica

Úloha č. 8

Viktor strieľal šípky do kruhového terča s polomerom 5cm. Vo vnútri kruhu je menší kruh s polomerom 2cm. Vypočítaj Viktorovu šancu, že sa trafí do menšieho kruhu v percentách.

A
B
C
D

A: 84 %

B: 40 %

C: 62,5 %

D: 16 %

Úloha č. 9

Trojboký hranol má objem 33,3 dm3, obsah jeho podstavy je 600 cm2. Aká je výška hranola?.

A
B
C
D

A: 55,5 dm

B: 5,55 dm

C: 20cm

D: 19,98 dm


Úloha č. 10

Súčet pätiny čísla x a sedminy čísla y zapíšeme :

A
B
C
D

A: 5x . 7y

B: x/5 + y/7

C: 5x + 7y

D: x/5 . y/7

Úloha č. 11

V rovnoramennom trojuholníku má jeden uhol veľkosť 90°. Zvyšné uhly majú veľkosť:

A
B
C
D

A: 60°;60°

B: iné

C: 45°;45°

D: 30°;30°

Úloha č. 12

8. Kruhová fontána v parku zaberá plochu 200,96 m2. Aká je vzdialenosť od stredu fontány ku jej kraju ?

A
B
C
D

A: 16 m

B: 8 m

C: 32 m

D: 64 m


Úloha č. 13

Vypočítaj: - (-7x +2 -y) – (40 – 16x - 4y) : (-4) =

A
B
C
D

A: 3x + 8

B: 17x + 2y +12

C: 3x + 38

D: 11x + 2 y - 38

Úloha č. 14

Na obrázku je vyznačený uhol α. Vypočítaj jeho veľkosť, keď vieš, že priamka b je rovnobežná s priamkou c.

A
B
C
D

A: 65°

B: 95°

C: 115 °

D: 105°

Úloha č. 15

Vypočítaj polomer kružnice, ktorej dĺžka je 62,8 cm :

A
B
C
D

A: 30 cm

B: 4,4 cm

C: 13,2 cm

D: 10 cm


Úloha č. 16

15. Vypočítaj pravdepodobnosť, že z vrecka s číslami od 1 do 30 vytiahneme číslo, ktoré je deliteľné 5.

A
B
C
D

A: 2 %

B: 20 %

C: 0,2 %

D: 22 %

Úloha č. 17

22. Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 48,8 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 310 cm?

A
B
C
D

A: 157 cm2

B: 15,74 cm2

C: 1,574 cm2

D: 1574 cm2