Úloha č. 1

Ak cievkou prechádza elektrický prúd, cievka sa stane

A
B
C
D

A: poistkou

B: elektromagnetom

C: magnetom

D: ističom

Úloha č. 2

Smer elektrického prúdu v obvode je

A
B
C
D

A: od kladného pólu zdroja k zápornému pólu

B: od severného pólu zdroja k južnému pólu

C: od južného pólu zdroja k severnému pólu

D: od záporného pólu zdroja ku kladnému pólu

Úloha č. 3

Rovnorodé magnetické pole sa nachádza

A
B
C
D

A: v dutine cievky

B: v okolí severného pólu

C: v okolí južného pólu

D: v okolí cievky


Úloha č. 4

Indukčné čiary rovnorodého magnetického poľa sú

A
B
C
D

A: rovnobežky smerujúce od - pólu k + pólu

B: rovnobežky smerujúce od S pólu k N pólu

C: rovnobežky smerujúce od + pólu k - pólu

D: rovnobežky smerujúce od N pólu k S pólu

Úloha č. 5

V dutine cievky je magnetická sila

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: v každom mieste rôzna

C: so vzdialenosťou sa zmenšuje

D: v každom mieste rovnaká

Úloha č. 6

Základnou jednotku elektrického príkonu je

A
B
C
D

A: joule

B: watt

C: watt . sekunda

D: kWh


Úloha č. 7

Elektrická práca má fyzikálnu značku

A
B
C
D

A: P

B: W

C: F

D: EP

Úloha č. 8

V okolí vodiča ktorým tečie prúd vzniká pole

A
B
C
D

A: ampérovo

B: magnetické

C: akustické

D: žiadne

Úloha č. 9

Akú oceľ musíme umiestniť do cievky ak chceme vytvoriť dočasný magnet

A
B
C
D

A: magneticky mäkkú

B: trvalo zmagnetizovanú

C: magneticky tvrdú

D: umiestnime tam nekovové jadro


Úloha č. 10

Základnou jednotkou elektrickej práce je

A
B
C
D

A: Newton

B: watt

C: Joule

D: kWh

Úloha č. 11

Základnou časťou poistky je

A
B
C
D

A: elektromagnet

B: tepelná spúšť

C: tavný drôtik

D: bimetal

Úloha č. 12

Ako zameníš magnetické póly cievky s prúdom?

A
B
C
D

A: nedajú sa zameniť

B: zosilnením prúdu prechádzajúceho cievkou

C: zamenením pólov zdroja napätia

D: vypnutím elektrického prúdu


Úloha č. 13

Kde leží severný pól cievky na obrázku?

A
B
C
D

A: nad cievkou

B: vľavo

C: vpravo

D: pod cievkou

Úloha č. 14

Magnetické póly cievky s prúdom môžeme určiť aj bez magnetky pomocou:

A
B
C
D

A: Ampérovým pravidlom pravej ruky

B: Ampérovým pravidlom ľavej ruky

C: Ohmovým pravidlom ľavej ruky

D: Ohmovým pravidlom pravej ruky

Úloha č. 15

Elektrická práca sa určuje podľa vzorca

A
B
C
D

A: W = U . I . t

B: P = U. I

C: P = W : t

D: W = U. I


Úloha č. 16

Žiarovkou pri napätí 24 V prechádza prúd 125 mA. Aký je príkon žiarovky?

A
B
C
D

A: 3000 W

B: 3 W

C: 192 W

D: 3 J

Úloha č. 17

Rezistor je zapojený na napätie 10 V a odoberá 30 minút prúd 0,5 A. Aké množstvo energie spotrebuje ?

A
B
C
D

A: 150 J

B: 0,15 J

C: 9000 J

D: 9000 kJ

Úloha č. 18

Na štítku variča je údaj 230 V / 1150 W. Vypočítaj veľkosť prúdu prechádzajúceho varičom.

A
B
C
D

A: 5A

B: 0,5 A

C: 264 500 A

D: 264, 5 mA


Úloha č. 19

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 7,6 kJ = 760 J

B: 300 J = 0,3 kJ

C: 5 mA = 5000 A

D: 9,2 W = 920 kW

Úloha č. 20

Materiál vyhrievacieho drôtu v tepelných spotrebičoch je

A
B
C
D

A: konštantán

B: wolfram, tantal

C: zliatina železa, niklu, chromu

D: šamot