Úloha č. 1

Ak cievkou prechádza elektrický prúd, cievka sa stane

A
B
C
D

A: ističom

B: poistkou

C: elektromagnetom

D: magnetom

Úloha č. 2

Smer elektrického prúdu v obvode je

A
B
C
D

A: od severného pólu zdroja k južnému pólu

B: od záporného pólu zdroja ku kladnému pólu

C: od južného pólu zdroja k severnému pólu

D: od kladného pólu zdroja k zápornému pólu

Úloha č. 3

Rovnorodé magnetické pole sa nachádza

A
B
C
D

A: v okolí južného pólu

B: v okolí severného pólu

C: v okolí cievky

D: v dutine cievky


Úloha č. 4

Indukčné čiary rovnorodého magnetického poľa sú

A
B
C
D

A: rovnobežky smerujúce od N pólu k S pólu

B: rovnobežky smerujúce od - pólu k + pólu

C: rovnobežky smerujúce od + pólu k - pólu

D: rovnobežky smerujúce od S pólu k N pólu

Úloha č. 5

V dutine cievky je magnetická sila

A
B
C
D

A: v každom mieste rôzna

B: so vzdialenosťou sa zmenšuje

C: v každom mieste rovnaká

D: nedá sa určiť

Úloha č. 6

Základnou jednotku elektrického príkonu je

A
B
C
D

A: watt

B: joule

C: kWh

D: watt . sekunda


Úloha č. 7

Elektrická práca má fyzikálnu značku

A
B
C
D

A: P

B: F

C: EP

D: W

Úloha č. 8

V okolí vodiča ktorým tečie prúd vzniká pole

A
B
C
D

A: ampérovo

B: akustické

C: magnetické

D: žiadne

Úloha č. 9

Akú oceľ musíme umiestniť do cievky ak chceme vytvoriť dočasný magnet

A
B
C
D

A: trvalo zmagnetizovanú

B: magneticky tvrdú

C: umiestnime tam nekovové jadro

D: magneticky mäkkú


Úloha č. 10

Základnou jednotkou elektrickej práce je

A
B
C
D

A: kWh

B: watt

C: Newton

D: Joule

Úloha č. 11

Základnou časťou poistky je

A
B
C
D

A: tavný drôtik

B: bimetal

C: elektromagnet

D: tepelná spúšť

Úloha č. 12

Ako zameníš magnetické póly cievky s prúdom?

A
B
C
D

A: vypnutím elektrického prúdu

B: nedajú sa zameniť

C: zosilnením prúdu prechádzajúceho cievkou

D: zamenením pólov zdroja napätia


Úloha č. 13

Kde leží severný pól cievky na obrázku?

A
B
C
D

A: vpravo

B: vľavo

C: nad cievkou

D: pod cievkou

Úloha č. 14

Magnetické póly cievky s prúdom môžeme určiť aj bez magnetky pomocou:

A
B
C
D

A: Ohmovým pravidlom ľavej ruky

B: Ohmovým pravidlom pravej ruky

C: Ampérovým pravidlom ľavej ruky

D: Ampérovým pravidlom pravej ruky

Úloha č. 15

Elektrická práca sa určuje podľa vzorca

A
B
C
D

A: W = U . I . t

B: W = U. I

C: P = W : t

D: P = U. I


Úloha č. 16

Žiarovkou pri napätí 24 V prechádza prúd 125 mA. Aký je príkon žiarovky?

A
B
C
D

A: 192 W

B: 3 W

C: 3000 W

D: 3 J

Úloha č. 17

Rezistor je zapojený na napätie 10 V a odoberá 30 minút prúd 0,5 A. Aké množstvo energie spotrebuje ?

A
B
C
D

A: 0,15 J

B: 9000 kJ

C: 150 J

D: 9000 J

Úloha č. 18

Na štítku variča je údaj 230 V / 1150 W. Vypočítaj veľkosť prúdu prechádzajúceho varičom.

A
B
C
D

A: 264 500 A

B: 0,5 A

C: 5A

D: 264, 5 mA


Úloha č. 19

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 9,2 W = 920 kW

B: 7,6 kJ = 760 J

C: 5 mA = 5000 A

D: 300 J = 0,3 kJ

Úloha č. 20

Materiál vyhrievacieho drôtu v tepelných spotrebičoch je

A
B
C
D

A: konštantán

B: zliatina železa, niklu, chromu

C: šamot

D: wolfram, tantal