Úloha č. 1

Správne zapíš nasledujúcu odmocninu: základ odmocniny je 3 a stupeň odmocnenia je 2.

A
B
C
D

A: √3

B: √2

C: ∛2

D: ani jedna z uvedených možností

Úloha č. 2

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: – 3

B: 3

C: ani jedna z uvedených možností

D: neexistuje

Úloha č. 3

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: – 5

C: neexistuje

D: 5


Úloha č. 4

Bez použitia kalkulačky vypočítaj

A
B
C
D

A: 1200

B: ani jedna z uvedených možností

C: 120

D: 12

Úloha č. 5

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 10/9

B: 100/9

C: ani jedna z uvedených možností

D: 100/81

Úloha č. 6

Spmäti vypočítaj tretiu odmocninu z 0,064.

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: 0,8

C: 0,4

D: 0,04


Úloha č. 7

Vypočítaj

A
B
C
D

A: 24

B: 294

C: ani jedna z uvedených možností

D: 204

Úloha č. 8

Záhradu, ktorá má tvar štvorca chceme oplotiť pletivom, ktoré stojí 3€/m. Záhrada zaberá plochu 2 500 m^2. Koľko bude stáť pletivo?

A
B
C
D

A: 600 €

B: 200 €

C: ani jedna z uvedených možností

D: 50 €

Úloha č. 9

Objem kocky je 216 cm^3, aký je jej povrch? Odpoveď uveďte v cm^2.

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: 216

C: 6

D: 36