Úloha č. 1

V akom roku bola škola dokončená a odovzdaná do užívania?

A
B
C
D

A: 3.júl 1987

B: 1.február 1952

C: 1.november 1963

D: 1. august 1968

Úloha č. 2

Koľko rokov bol riaditeľom Albert Zachar?

A
B
C
D

A: 6

B: 8

C: 5

D: 2

Úloha č. 3

Ako sa volal úspešný známy absolvent ktorý je moderátorom?

A
B
C
D

A: Gregor Mareš

B: Martin Mička

C: Igor Rataj

D: Filip Bureš


Úloha č. 4

Koľko žiakov za rok 1956/1957 bolo v triede 4.A?

A
B
C
D

A: 33

B: 19

C: 28

D: 25

Úloha č. 5

Od ktorého roku je riaditeľkou Mgr. Monika Dudinská

A
B
C
D

A: 2015

B: 2019

C: 2018

D: 1999