Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: materská hornina

B: georeliéf

C: kontinentalita

D: voda

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: černozem

C: fluvizem

D: čiernica

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: podnebie

B: zemepisná šírka

C: nadmorská výška

D: materská hornina


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: podzolovej

B: kambizeme

C: fluvizeme

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: čiernica

B: kambizem

C: rendzina

D: černozem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: hnedá lesná pôda

D: černozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: feralitizovaný

B: podzolizačný

C: humózny

D: ilimerizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: rendzina

B: ranker

C: podzolová

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: fluvizem

C: glejová

D: kambizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: pseudoglej

B: černozem

C: čiernica

D: hnedozem