Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: materská hornina

C: georeliéf

D: kontinentalita

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: hnedozem

C: čiernica

D: černozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: zemepisná šírka

B: podnebie

C: materská hornina

D: nadmorská výška


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: kambizeme

B: fluvizeme

C: podzolovej

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: černozem

B: čiernica

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: černozem

B: hnedozem

C: čiernica

D: hnedá lesná pôda


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: humózny

B: podzolizačný

C: feralitizovaný

D: ilimerizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: rendzina

B: kambizem

C: ranker

D: podzolová

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: kambizem

C: glejová

D: fluvizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: černozem

B: hnedozem

C: čiernica

D: pseudoglej