Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: materská hornina

C: kontinentalita

D: georeliéf

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: černozem

B: čiernica

C: fluvizem

D: hnedozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: zemepisná šírka

B: materská hornina

C: nadmorská výška

D: podnebie


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: podzolovej

B: kambizeme

C: fluvizeme

D: rendziny

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: kambizem

B: černozem

C: čiernica

D: rendzina

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedá lesná pôda

B: hnedozem

C: čiernica

D: černozem


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: feralitizovaný

B: podzolizačný

C: ilimerizovaný

D: humózny

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: podzolová

B: ranker

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: glejová

B: fluvizem

C: hnedozem

D: kambizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: hnedozem

C: pseudoglej

D: černozem