Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: georeliéf

B: voda

C: kontinentalita

D: materská hornina

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: fluvizem

D: černozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: materská hornina

B: podnebie

C: nadmorská výška

D: zemepisná šírka


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: rendziny

B: kambizeme

C: podzolovej

D: fluvizeme

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: černozem

B: čiernica

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: hnedá lesná pôda

B: černozem

C: hnedozem

D: čiernica


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: podzolizačný

B: humózny

C: feralitizovaný

D: ilimerizovaný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: podzolová

B: ranker

C: kambizem

D: rendzina

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: glejová

B: hnedozem

C: kambizem

D: fluvizem


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: pseudoglej

C: hnedozem

D: černozem