Úloha č. 1

Medzi pôdotvorné činitele nepatrí

A
B
C
D

A: kontinentalita

B: voda

C: georeliéf

D: materská hornina

Úloha č. 2

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: čiernica

B: fluvizem

C: hnedozem

D: černozem

Úloha č. 3

Rozšírenie azonálnych pôdnych typov určuje.

A
B
C
D

A: nadmorská výška

B: zemepisná šírka

C: materská hornina

D: podnebie


Úloha č. 4

Ihličnatý opad predurčuje vznik pôdy?

A
B
C
D

A: rendziny

B: kambizeme

C: podzolovej

D: fluvizeme

Úloha č. 5

Na vápencovom podloží vznika pôda?

A
B
C
D

A: čiernica

B: černozem

C: rendzina

D: kambizem

Úloha č. 6

Ktorá pôda nepatrí medzi zonálne.

A
B
C
D

A: černozem

B: hnedá lesná pôda

C: hnedozem

D: čiernica


Úloha č. 7

Horizont B je

A
B
C
D

A: feralitizovaný

B: humózny

C: ilimerizovaný

D: podzolizačný

Úloha č. 8

Pôda na obrázku je:

A
B
C
D

A: ranker

B: rendzina

C: podzolová

D: kambizem

Úloha č. 9

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: fluvizem

B: hnedozem

C: kambizem

D: glejová


Úloha č. 10

Pôda na obrázku je?

A
B
C
D

A: hnedozem

B: čiernica

C: černozem

D: pseudoglej