Úloha č. 1

Zásada preukaznosti znamená povinnosť

A
B
C
D

A: zaúčtovať všetky účtovné prípady

B: preukázať oprávnosť fyz. os. na účtovanie

C: zabezpečiť trvanlivosť účtovných zápisov

D: doložiť účtovný prípad účtovným dokladom

Úloha č. 2

Z hľadiska formy uskutočnenia účtovného záznamu môže ísť o:

A
B
C
D

A: technickú formu účtovného záznamu

B: písomnú formu účtovného záznamu

C: písomnú, technickú alebo verbálnu formu účtovného záznamu

D: písomnú alebo technickú formu účtovného záznamu

Úloha č. 3

Podľa miesta vzniku delíme účtovné prípady na:

A
B
C
D

A: vnútorné a vonkajšie

B: podnikové a vnútorné

C: jednotlivé a súhrnné

D: firemné a nefiremné


Úloha č. 4

Podľa počtu dokumentovaných účtovných prípadov:

A
B
C
D

A: súhrnné a komplexné účtovné doklady

B: jednotlivé a súhrnné účtovné doklady

C: jednotlivé a zberné účtovné doklady

D: Rovnaké a odlišné účtovné doklady

Úloha č. 5

Pracovníci učtárne

A
B
C
D

A: potvrdzujú obsah účtovného prípadu

B: by mala preskúmať doklad z vecného hľadiska

C: by mali preskúmať doklad z formálneho hľadiska

D: potvrdzuje čas vydania účtovného dokladu

Úloha č. 6

Účtovné zápisy členíme z dvoch hľadísk:

A
B
C
D

A: časového a formálneho

B: časového a vecného

C: formálneho a predmetného

D: dátumového a predmetného


Úloha č. 7

Tento doklad znamená, že

A
B
C
D

A: p. Hlaváčová kúpila odbornú literatúru na faktúru

B: p. Hlaváčová vyplatila hotovosť firme Vital

C: firma Vital vyplatila hotovosť p. Hlaváčovej

D: firma Vital kúpila odbornú literatúru na faktúru

Úloha č. 8

Tento doklad znamená, že

A
B
C
D

A: firma Píla zaplatila firme Drevona za nakúpenú drevnú hmotu

B: firma Drevona predala firme Píla drevnú hmotu na faktúru

C: firma Píla predala firme Drevona drevnú hmotu na faktúru

D: firma Drevona zaplatila firme Píla za nakúpenú drevnú hmotu

Úloha č. 9

Faktúra

A
B
C
D

A: je interný a zberný účtovný doklad

B: je externý účtovný doklad

C: je vnútorný účtovný doklad

D: nie je účtovným dokladom


Úloha č. 10

V tomto účtovnom doklade je firma Drevona s.r.o. (ktorá tento doklad vystavila)

A
B
C
D

A: právnická osoba, odberateľ

B: fyzická osoba

C: dodávateľ

D: odberateľ

Úloha č. 11

Každý účtovný doklad musíť byť

A
B
C
D

A: opravený

B: označený logom firmy

C: zvýraznený

D: očíslovaný

Úloha č. 12

V Hlavnej knihe robíme účtovné zápisy

A
B
C
D

A: z časového hľadiska

B: v náhodnom poradí

C: z chronologického hľadiska s ohľadom na vecné hľadisko

D: vo vecnom usporiadaní pri zohľadnení časového hľadiska


Úloha č. 13

V hlavnej knihe sa nachádzajú účty:

A
B
C
D

A: Pokladničná kniha, účty A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS

B: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS

C: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, Peňažný denník

D: A, P, N, V, UZaS, ZÚS, KÚS, ZS, KS

Úloha č. 14

V Denníkuzaznamenávame účtovné prípady

A
B
C
D

A: vecne

B: náhodne

C: podľa závažnosti

D: chronologicky