Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: spoločenský

B: citlivý

C: formálny

D: agresívny

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: štruktúru

B: schopnosť

C: konflikt rolí

D: sociálny status

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: malé, veľké

B: vlastné, cudzie

C: formálne a neformálne

D: dobré, zlé


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: dobré, zlé

B: formálne, neformálne

C: vlastné, cudzie

D: malé, veľké

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: malé, formálne, vlastné

B: podľa nálady

C: dobré, zlé, priemerné

D: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: so zamestnaním jednotlivca

B: s výzorom jednotlivca

C: s duševnou aktivitou jednotlivca

D: s výškou jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: odmeny a tresty

B: peniaze a sladkosti

C: hnev a krik

D: láska a porozumenie

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pán riaditeľ

B: pani učiteľka

C: tvoji rodičia

D: pani prezidentka

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: rozdielne ciele a hodnoty

B: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

C: pocit spolupatričnosti

D: pocity radosti a hnevu


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: do mnohých

B: najviac do troch

C: práve do dvoch

D: iba do jednej

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: miera posudzovania

B: spoločenská vlastnosť

C: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

D: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: formálny

B: citlivý

C: spoločenský

D: agresívny

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: sociálny status

B: štruktúru

C: konflikt rolí

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: dobré, zlé

C: malé, veľké

D: formálne a neformálne


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: dobré, zlé

B: malé, veľké

C: vlastné, cudzie

D: formálne, neformálne

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

B: dobré, zlé, priemerné

C: malé, formálne, vlastné

D: podľa nálady

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výškou jednotlivca

B: s výzorom jednotlivca

C: so zamestnaním jednotlivca

D: s duševnou aktivitou jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: odmeny a tresty

B: peniaze a sladkosti

C: hnev a krik

D: láska a porozumenie

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: tvoji rodičia

B: pani učiteľka

C: pán riaditeľ

D: pani prezidentka

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocity radosti a hnevu

B: pocit spolupatričnosti

C: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

D: rozdielne ciele a hodnoty


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: iba do jednej

C: práve do dvoch

D: do mnohých

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: spoločenská vlastnosť

B: miera posudzovania

C: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

D: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy