Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: spoločenský

B: agresívny

C: formálny

D: citlivý

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: schopnosť

B: štruktúru

C: konflikt rolí

D: sociálny status

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne a neformálne

B: malé, veľké

C: dobré, zlé

D: vlastné, cudzie


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: dobré, zlé

C: formálne, neformálne

D: malé, veľké

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

B: malé, formálne, vlastné

C: dobré, zlé, priemerné

D: podľa nálady

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s duševnou aktivitou jednotlivca

B: s výzorom jednotlivca

C: s výškou jednotlivca

D: so zamestnaním jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: hnev a krik

B: láska a porozumenie

C: odmeny a tresty

D: peniaze a sladkosti

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pani učiteľka

B: pán riaditeľ

C: pani prezidentka

D: tvoji rodičia

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: rozdielne ciele a hodnoty

B: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

C: pocity radosti a hnevu

D: pocit spolupatričnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: do mnohých

B: najviac do troch

C: iba do jednej

D: práve do dvoch

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

B: spoločenská vlastnosť

C: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

D: miera posudzovania

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: formálny

B: agresívny

C: citlivý

D: spoločenský

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: štruktúru

B: konflikt rolí

C: sociálny status

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: dobré, zlé

B: formálne a neformálne

C: vlastné, cudzie

D: malé, veľké


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: formálne, neformálne

C: malé, veľké

D: dobré, zlé

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: podľa nálady

B: malé, formálne, vlastné

C: dobré, zlé, priemerné

D: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: so zamestnaním jednotlivca

B: s výškou jednotlivca

C: s duševnou aktivitou jednotlivca

D: s výzorom jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: hnev a krik

B: peniaze a sladkosti

C: odmeny a tresty

D: láska a porozumenie

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pani učiteľka

B: pani prezidentka

C: tvoji rodičia

D: pán riaditeľ

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocity radosti a hnevu

B: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

C: pocit spolupatričnosti

D: rozdielne ciele a hodnoty


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: do mnohých

B: práve do dvoch

C: iba do jednej

D: najviac do troch

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

B: miera posudzovania

C: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

D: spoločenská vlastnosť