Úloha č. 1

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Kvapaliny majú vlastný tvar a sú nestlačiteľné.

B: Kvapaliny majú vodorovný povrch, ale nemajú stály objem.

C: Kvapaliny sú stlačiteľné.

D: Kvapaliny majú stály objem, ale nemajú vlastný tvar.

Úloha č. 2

Aká pomôcka je na obrázku a ktorá vlastnosť kvapaliny sa v nej využíva?

A
B
C
D

A: Je to libela, využíva tekutosť kvapaliny

B: Je to libela, využíva vodorovnosť voľného povrchu kvapaliny

C: Je to vodováha, využíva nestlačiteľnosť kvapaliny

D: Je to vodováha, vyžíva deliteľnosť kvapaliny

Úloha č. 3

Plyny sú:

A
B
C
D

A: stlačiteľné, majú vlastný tvar, nie sú rozpínavé

B: stlačiteľné, nemajú vlastný tvar, rozpínavé

C: nestlačiteľné, nemajú vlastný tvar, rozpínavé

D: stlačiteľné, majú vlastný tvar, rozpínavé


Úloha č. 4

Kvapalné a plynné látky nazývame jedným slovom

A
B
C
D

A: kvapaliny

B: pochutiny

C: tekutiny

D: plyny

Úloha č. 5

Ako sa volá zariadenie na obrázku a ktorá vlastnosť kvapaliny sa v ňom využíva?

A
B
C
D

A: hydraulický lis, stlačiteľnosť kvapaliny

B: tepelný lis, deliteľnosť kvapaliny

C: hydraulický lis, nestlačiteľnosť kvapaliny

D: hydraulický lis, tekutosť kvapaliny

Úloha č. 6

Zvýšený tlak v nádobe sa prenáša v kvapaline do všetkých smerov. Tento poznatok sa nazýva:

A
B
C
D

A: Newtonov zákon

B: Nestlačiteľnosť

C: Pascalov zákon

D: Zákon o tlaku


Úloha č. 7

Do injekčnej striekačky sme nabrali vodu. Ktoré vlastnosti sa týmto pokusom dajú dokázať?

A
B
C
D

A: Pružnosť a nestlačiteľnosť kvapaliny

B: Voľný povrch je vodorovný

C: Nestlačiteľnosť kvapaliny

D: Deliteľnosť a stlačiteľnosť kvapaliny

Úloha č. 8

Vyber nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Kvapaliny majú stály objem

B: Plyny sú rozpínavé

C: Plyny nemajú vlastný tvar

D: Plyny nie sú tekuté

Úloha č. 9

Spoločná vlastnosť kvapalín a plynov je:

A
B
C
D

A: nemajú stály objem

B: rozpínavosť

C: sú stlačiteľné

D: deliteľnosť


Úloha č. 10

Aké vlastnosti kvaplín pokusom na obrázku môžeme demonštrovať?

A
B
C
D

A: Deliteľnosť, rovnaký tlak v kvapaline

B: Vodorovnosť voľného povrchu, rovnaký tlak v kvapaline

C: Vodorovnosť povrchu, kvapalné telesá nemajú vlastný tvar

D: Vodorovnosť voľného povrchu, nestlačiteľnosť

Úloha č. 11

Čo demonštruje pokus na obrázku?

A
B
C
D

A: Pôsobením vonkajšej sily je v kvapaline rovnaký objem

B: Pôsobením vonkajšej sily vzniká v kvapaline rovnaký tlak

C: Pôsobením vonkajšej sily sa dá kvapalina stlačiť

D: Že povrch kvapaliny je vodorovný