Úloha č. 1

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá zostane po odtrhnutí:

A
B
C
D

A: odvodeného slova

B: predložky pred slovom

C: základového slova

D: predpony alebo prípony

Úloha č. 2

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí:

A
B
C
D

A: za slovotvorným základom

B: pred základovým slovom

C: oddelene od slovotvorného základu

D: pred slovotvorným základom

Úloha č. 3

Slovotvorná predpona je:

A
B
C
D

A: časť zloženého slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom

B: časť základového, ktorá stojí oddelene od slovotvorného zákl

C: časť odvodeného slova, stojaca pred slovotvorným základom

D: časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom


Úloha č. 4

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame:

A
B
C
D

A: zložité

B: základové

C: odvodené

D: zložené

Úloha č. 5

Slovo rozčesať sa skladá:

A
B
C
D

A: zo slovotvornej predpony a slovotvorného základu

B: zo slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

C: zo slovotvornej prípony a základového slova

D: zo slovotvornej predložky a slovotvorného základu

Úloha č. 6

Ktoré slovo vzniklo pomocou slovotvornej prípony

A
B
C
D

A: nadváha

B: veľtok

C: učiteľka

D: pravlasť


Úloha č. 7

V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: Veľká laň si strážila svoje mláďatá.

B: Neďaleko lesa sme stretli stádo jeleňov.

C: Kúsok od nás sa na lúke pásli mladé srnky.

D: Všetkým zvieratám chutila čerstvá ďatelina.

Úloha č. 8

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí:

A
B
C
D

A: vetrisko – odvodené slovo pomocou slovotvornej prípony

B: rýchločistiareň – zložené slovo z dvoch základových slov

C: beznádejná – odvodené slovo pomocou slovotvornej predpony

D: vysokohorská – odvodené slovo z dvoch základových slov

Úloha č. 9

Ktoré slovo nepatrí medzi zveličujúce slová?

A
B
C
D

A: klzisko

B: vetrisko

C: fúzisko

D: stromisko


Úloha č. 10

Zo slovného spojenia majúci bystrý zrak je správne utvorené nové slovo:

A
B
C
D

A: bystrooký

B: bystrozraký

C: bystrozračný

D: bystrookatý

Úloha č. 11

Z ktorých slov sa nedá utvoriť nové slovo skladaním?

A
B
C
D

A: zver, lekár

B: vlasť, veda

C: kniha, tlač

D: ovocie, strom

Úloha č. 12

Slová prepisovať, stredoeurópsky, obláčik, lukostrelec vznikli v danom poradí slovotvornými postupmi v možnosti:

A
B
C
D

A: skladaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

B: skladaním, odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním

C: odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním, skladaním

D: odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním


Úloha č. 13

V ktorej možnosti nie je zdrobnené slovo?

A
B
C
D

A: horúčka

B: hôrka

C: horička

D: hlavička

Úloha č. 14

Vyber možnosť, v ktorej sú len neutrálne slová

A
B
C
D

A: dievčisko, cesta, mama, sestrička, spať

B: noha, vzduch, chlapec, jest, škola

C: sladučký, dieťatko, kráčať, stolička

D: utorok, stromček, drichmať, kamarát, hlávka

Úloha č. 15

Kde sa nachádza podstatné meno odvodené predponou?

A
B
C
D

A: Pred pár rokmi si kúpila jazvečíka.

B: Túto knihu si najskôr prelistujte.

C: Babka sa teší na návštevu pravnúčaťa

D: Chlapci preskúmali vnútro Dračej steny.


Úloha č. 16

Vyber možnosť, v ktorej sa nenachádza sloveso odvodené predponou.

A
B
C
D

A: vynadať, volať, podrásť

B: hriať, tlačiť, zelenať sa

C: vyplniť, letieť, skočiť

D: utiecť, namaľovať, stúpiť

Úloha č. 17

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza zdrobnenina:

A
B
C
D

A: Lienka si sadla na kvet.

B: Moja mamulienka mi vždy pomôže.

C: Čelenka jej veľmi pristane.

D: Táto myšlienka je zaujímavá.

Úloha č. 18

Aký slovník použiješ ak sa pri písaní textu nechceš opakovať?

A
B
C
D

A: Krátky slovník slovenského jazyka

B: Slovník cudzích slov

C: Synonymický slovník

D: Malý frazeologický slovník


Úloha č. 19

Slovotvorný základ zo slova sestrička je:

A
B
C
D

A: sesternica

B: sestr

C: sestra

D: sestrič

Úloha č. 20

Slovo mravček je:

A
B
C
D

A: zložené slovo

B: slovotvorný základ

C: odvodené slovo

D: základové slovo