Úloha č. 1

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá zostane po odtrhnutí:

A
B
C
D

A: základového slova

B: predpony alebo prípony

C: odvodeného slova

D: predložky pred slovom

Úloha č. 2

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí:

A
B
C
D

A: oddelene od slovotvorného základu

B: pred základovým slovom

C: za slovotvorným základom

D: pred slovotvorným základom

Úloha č. 3

Slovotvorná predpona je:

A
B
C
D

A: časť základového, ktorá stojí oddelene od slovotvorného zákl

B: časť odvodeného slova, stojaca pred slovotvorným základom

C: časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom

D: časť zloženého slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom


Úloha č. 4

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame:

A
B
C
D

A: základové

B: odvodené

C: zložené

D: zložité

Úloha č. 5

Slovo rozčesať sa skladá:

A
B
C
D

A: zo slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

B: zo slovotvornej predpony a slovotvorného základu

C: zo slovotvornej predložky a slovotvorného základu

D: zo slovotvornej prípony a základového slova

Úloha č. 6

Ktoré slovo vzniklo pomocou slovotvornej prípony

A
B
C
D

A: pravlasť

B: nadváha

C: veľtok

D: učiteľka


Úloha č. 7

V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: Všetkým zvieratám chutila čerstvá ďatelina.

B: Neďaleko lesa sme stretli stádo jeleňov.

C: Veľká laň si strážila svoje mláďatá.

D: Kúsok od nás sa na lúke pásli mladé srnky.

Úloha č. 8

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí:

A
B
C
D

A: beznádejná – odvodené slovo pomocou slovotvornej predpony

B: vysokohorská – odvodené slovo z dvoch základových slov

C: vetrisko – odvodené slovo pomocou slovotvornej prípony

D: rýchločistiareň – zložené slovo z dvoch základových slov

Úloha č. 9

Ktoré slovo nepatrí medzi zveličujúce slová?

A
B
C
D

A: vetrisko

B: stromisko

C: klzisko

D: fúzisko


Úloha č. 10

Zo slovného spojenia majúci bystrý zrak je správne utvorené nové slovo:

A
B
C
D

A: bystrozračný

B: bystrookatý

C: bystrozraký

D: bystrooký

Úloha č. 11

Z ktorých slov sa nedá utvoriť nové slovo skladaním?

A
B
C
D

A: kniha, tlač

B: vlasť, veda

C: zver, lekár

D: ovocie, strom

Úloha č. 12

Slová prepisovať, stredoeurópsky, obláčik, lukostrelec vznikli v danom poradí slovotvornými postupmi v možnosti:

A
B
C
D

A: skladaním, odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním

B: skladaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

C: odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním, skladaním

D: odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním


Úloha č. 13

V ktorej možnosti nie je zdrobnené slovo?

A
B
C
D

A: hlavička

B: hôrka

C: horička

D: horúčka

Úloha č. 14

Vyber možnosť, v ktorej sú len neutrálne slová

A
B
C
D

A: utorok, stromček, drichmať, kamarát, hlávka

B: sladučký, dieťatko, kráčať, stolička

C: dievčisko, cesta, mama, sestrička, spať

D: noha, vzduch, chlapec, jest, škola

Úloha č. 15

Kde sa nachádza podstatné meno odvodené predponou?

A
B
C
D

A: Babka sa teší na návštevu pravnúčaťa

B: Túto knihu si najskôr prelistujte.

C: Pred pár rokmi si kúpila jazvečíka.

D: Chlapci preskúmali vnútro Dračej steny.


Úloha č. 16

Vyber možnosť, v ktorej sa nenachádza sloveso odvodené predponou.

A
B
C
D

A: vynadať, volať, podrásť

B: vyplniť, letieť, skočiť

C: utiecť, namaľovať, stúpiť

D: hriať, tlačiť, zelenať sa

Úloha č. 17

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza zdrobnenina:

A
B
C
D

A: Lienka si sadla na kvet.

B: Čelenka jej veľmi pristane.

C: Moja mamulienka mi vždy pomôže.

D: Táto myšlienka je zaujímavá.

Úloha č. 18

Aký slovník použiješ ak sa pri písaní textu nechceš opakovať?

A
B
C
D

A: Krátky slovník slovenského jazyka

B: Slovník cudzích slov

C: Malý frazeologický slovník

D: Synonymický slovník


Úloha č. 19

Slovotvorný základ zo slova sestrička je:

A
B
C
D

A: sesternica

B: sestrič

C: sestra

D: sestr

Úloha č. 20

Slovo mravček je:

A
B
C
D

A: zložené slovo

B: slovotvorný základ

C: základové slovo

D: odvodené slovo