Úloha č. 1

Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá zostane po odtrhnutí:

A
B
C
D

A: predložky pred slovom

B: predpony alebo prípony

C: odvodeného slova

D: základového slova

Úloha č. 2

Slovotvorná prípona je časť odvodeného slova, ktorá stojí:

A
B
C
D

A: pred základovým slovom

B: oddelene od slovotvorného základu

C: za slovotvorným základom

D: pred slovotvorným základom

Úloha č. 3

Slovotvorná predpona je:

A
B
C
D

A: časť odvodeného slova, stojaca pred slovotvorným základom

B: časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom

C: časť základového, ktorá stojí oddelene od slovotvorného zákl

D: časť zloženého slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom


Úloha č. 4

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývame:

A
B
C
D

A: základové

B: zložené

C: zložité

D: odvodené

Úloha č. 5

Slovo rozčesať sa skladá:

A
B
C
D

A: zo slovotvornej predpony a slovotvorného základu

B: zo slovotvornej predložky a slovotvorného základu

C: zo slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

D: zo slovotvornej prípony a základového slova

Úloha č. 6

Ktoré slovo vzniklo pomocou slovotvornej prípony

A
B
C
D

A: pravlasť

B: učiteľka

C: nadváha

D: veľtok


Úloha č. 7

V ktorej vete sa nachádza slovo odvodené pomocou slovotvornej predpony?

A
B
C
D

A: Veľká laň si strážila svoje mláďatá.

B: Všetkým zvieratám chutila čerstvá ďatelina.

C: Kúsok od nás sa na lúke pásli mladé srnky.

D: Neďaleko lesa sme stretli stádo jeleňov.

Úloha č. 8

Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí:

A
B
C
D

A: rýchločistiareň – zložené slovo z dvoch základových slov

B: vetrisko – odvodené slovo pomocou slovotvornej prípony

C: vysokohorská – odvodené slovo z dvoch základových slov

D: beznádejná – odvodené slovo pomocou slovotvornej predpony

Úloha č. 9

Ktoré slovo nepatrí medzi zveličujúce slová?

A
B
C
D

A: fúzisko

B: stromisko

C: klzisko

D: vetrisko


Úloha č. 10

Zo slovného spojenia majúci bystrý zrak je správne utvorené nové slovo:

A
B
C
D

A: bystrookatý

B: bystrooký

C: bystrozračný

D: bystrozraký

Úloha č. 11

Z ktorých slov sa nedá utvoriť nové slovo skladaním?

A
B
C
D

A: ovocie, strom

B: zver, lekár

C: vlasť, veda

D: kniha, tlač

Úloha č. 12

Slová prepisovať, stredoeurópsky, obláčik, lukostrelec vznikli v danom poradí slovotvornými postupmi v možnosti:

A
B
C
D

A: skladaním, odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním

B: odvodzovaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

C: skladaním, odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním

D: odvodzovaním, skladaním, odvodzovaním, skladaním


Úloha č. 13

V ktorej možnosti nie je zdrobnené slovo?

A
B
C
D

A: horúčka

B: horička

C: hôrka

D: hlavička

Úloha č. 14

Vyber možnosť, v ktorej sú len neutrálne slová

A
B
C
D

A: sladučký, dieťatko, kráčať, stolička

B: utorok, stromček, drichmať, kamarát, hlávka

C: dievčisko, cesta, mama, sestrička, spať

D: noha, vzduch, chlapec, jest, škola

Úloha č. 15

Kde sa nachádza podstatné meno odvodené predponou?

A
B
C
D

A: Chlapci preskúmali vnútro Dračej steny.

B: Pred pár rokmi si kúpila jazvečíka.

C: Túto knihu si najskôr prelistujte.

D: Babka sa teší na návštevu pravnúčaťa


Úloha č. 16

Vyber možnosť, v ktorej sa nenachádza sloveso odvodené predponou.

A
B
C
D

A: vynadať, volať, podrásť

B: vyplniť, letieť, skočiť

C: utiecť, namaľovať, stúpiť

D: hriať, tlačiť, zelenať sa

Úloha č. 17

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza zdrobnenina:

A
B
C
D

A: Moja mamulienka mi vždy pomôže.

B: Táto myšlienka je zaujímavá.

C: Lienka si sadla na kvet.

D: Čelenka jej veľmi pristane.

Úloha č. 18

Aký slovník použiješ ak sa pri písaní textu nechceš opakovať?

A
B
C
D

A: Malý frazeologický slovník

B: Slovník cudzích slov

C: Synonymický slovník

D: Krátky slovník slovenského jazyka


Úloha č. 19

Slovotvorný základ zo slova sestrička je:

A
B
C
D

A: sestrič

B: sestr

C: sesternica

D: sestra

Úloha č. 20

Slovo mravček je:

A
B
C
D

A: zložené slovo

B: odvodené slovo

C: slovotvorný základ

D: základové slovo