Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

B: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

C: stekajúci ľadovec

D: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: sopečná činnosť

C: zemské teplo

D: príťažlivosť Zeme

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: sopečná činnosť

B: lávové prúdy

C: zvetrávanie

D: zemetrasenie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

B: v podzemných dutinách

C: v oblasti činných sopiek

D: v oblasti vyhasnutých sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: epicentrum

B: hypocentrum

C: splaz

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie geologických činiteľov

B: pôsobenie litosférických dosiek

C: pôsobenie človeka

D: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleontológia

B: vulkanológia

C: speleológia

D: paleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalangán

C: stalagnit

D: stalaktit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalaktit

C: stalagnát

D: stalafát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: vnútorné krasové útvary

B: povrchové krasové útvary

C: pozostatky sopečnej činnosti

D: pozostatky človeka pri ťažbe