Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

B: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

C: stekajúci ľadovec

D: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: sopečná činnosť

C: zemské teplo

D: príťažlivosť Zeme

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zemetrasenie

B: sopečná činnosť

C: zvetrávanie

D: lávové prúdy


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti činných sopiek

B: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

C: v oblasti vyhasnutých sopiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: epicentrum

B: hypocentrum

C: splaz

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

B: pôsobenie litosférických dosiek

C: pôsobenie človeka

D: pôsobenie geologických činiteľov


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleontológia

B: vulkanológia

C: speleológia

D: paleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalagnit

B: stalangán

C: stalagmit

D: stalaktit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalaktit

C: stalagnát

D: stalafát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky človeka pri ťažbe

B: vnútorné krasové útvary

C: pozostatky sopečnej činnosti

D: povrchové krasové útvary