Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

B: kodifikácia spisovnej slovenčiny

C: založil školy

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1815

B: 1843

C: 1816

D: 1820

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaya

B: Zaja

C: Hollého

D: Palkoviča


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: katolícke lýceum

C: univerzita

D: evanjelické lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Prahe

B: v Paríži

C: v Bratislave

D: v Halle

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, poľský

B: maďarský, latinský, španielsky

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, grécky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: dramatik

C: herec

D: básnik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1844

C: 1843

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Modra

B: Hlboké

C: Hlohovec

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: maďarčina, slovakizovaná čeština

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Ladislav

C: Borislav

D: Velislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1844-1845

C: 1848-49

D: 1849-1850


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: revolúcia

C: začiatok realizmu

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej

B: Gramatica Slavica

C: O národných piesňach a povestiach

D: Orol Tatranský

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Hollý

D: Ján Kollár


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Janko Kráľ

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Smrek

D: Ján Botto

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: romantizmu

B: symbolizmu

C: klasicizmu

D: realizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Zvolen

C: Modra

D: Košice