Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

C: napísal knihu o slovenčine

D: založil školy

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1816

B: 1820

C: 1815

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaja

B: Hollého

C: Zaya

D: Palkoviča


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: univerzita

B: katolícke lýceum

C: evanjelické lýceum

D: gymnázium

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Bratislave

B: v Prahe

C: v Halle

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, český, latinský

B: nemecký, maďarský, poľský

C: maďarský, latinský, španielsky

D: nemecký, maďarský, grécky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: básnik

B: dramatik

C: prozaik

D: herec

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1844

C: 1843

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Bratislava

C: Modra

D: Hlboké


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: maďarčina, slovakizovaná čeština

B: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: biblická čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Velislav

B: Matúš

C: Borislav

D: Ladislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1848-49

B: 1849-1850

C: 1844-1845

D: 1843-1844


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: študijné roky

B: uzákonenie

C: revolúcia

D: začiatok realizmu

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Orol Tatranský

B: Náuka reči slovenskej

C: O národných piesňach a povestiach

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Smrek

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Botto

B: Ján Smrek

C: Janko Kráľ

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: romantizmu

C: symbolizmu

D: realizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Zvolen

C: Košice

D: Modra