Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: založil školy

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1815

B: 1843

C: 1820

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaja

C: Zaya

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: evanjelické lýceum

C: katolícke lýceum

D: univerzita

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Paríži

C: v Bratislave

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: nemecký, maďarský, poľský

C: nemecký, český, latinský

D: maďarský, latinský, španielsky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: dramatik

C: herec

D: básnik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1844

B: 1842

C: 1845

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlboké

B: Modra

C: Bratislava

D: Hlohovec


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

B: maďarčina, slovakizovaná čeština

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: biblická čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Borislav

C: Velislav

D: Ladislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1849-1850

B: 1848-49

C: 1843-1844

D: 1844-1845


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: uzákonenie

B: študijné roky

C: revolúcia

D: začiatok realizmu

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Orol Tatranský

B: O národných piesňach a povestiach

C: Gramatica Slavica

D: Náuka reči slovenskej

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Kollár

B: Ján Smrek

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Janko Kráľ

C: Ján Botto

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: realizmu

B: romantizmu

C: symbolizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Modra

B: Bratislava

C: Košice

D: Zvolen