Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: napísal knihu o slovenčine

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: založil školy

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1815

B: 1820

C: 1843

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaja

B: Zaya

C: Palkoviča

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: katolícke lýceum

B: univerzita

C: gymnázium

D: evanjelické lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Paríži

B: v Bratislave

C: v Halle

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, český, latinský

B: nemecký, maďarský, grécky

C: nemecký, maďarský, poľský

D: maďarský, latinský, španielsky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: básnik

B: prozaik

C: herec

D: dramatik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1845

B: 1842

C: 1844

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Modra

B: Hlboké

C: Hlohovec

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: maďarčina, slovakizovaná čeština

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Velislav

C: Ladislav

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1848-49

B: 1844-1845

C: 1849-1850

D: 1843-1844


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: študijné roky

C: uzákonenie

D: revolúcia

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Orol Tatranský

B: O národných piesňach a povestiach

C: Náuka reči slovenskej

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Kollár

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Janko Kráľ

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Smrek

D: Ján Botto

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: romantizmu

C: realizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Zvolen

C: Modra

D: Košice