Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

C: napísal knihu o slovenčine

D: založil školy

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1820

B: 1816

C: 1815

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Palkoviča

B: Zaya

C: Zaja

D: Hollého


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: katolícke lýceum

B: univerzita

C: gymnázium

D: evanjelické lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Bratislave

B: v Halle

C: v Paríži

D: v Prahe

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: nemecký, český, latinský

C: maďarský, latinský, španielsky

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: dramatik

B: básnik

C: prozaik

D: herec

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1844

C: 1842

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Hlboké

C: Hlohovec

D: Modra


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: biblická čeština, nemecký jazyk

B: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

C: maďarčina, slovakizovaná čeština

D: slovakizovaná čeština, biblická čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Matúš

B: Ladislav

C: Velislav

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1844-1845

B: 1843-1844

C: 1848-49

D: 1849-1850


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: študijné roky

B: uzákonenie

C: začiatok realizmu

D: revolúcia

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Gramatica Slavica

C: Náuka reči slovenskej

D: Orol Tatranský

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Kollár

D: Ján Smrek


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Ján Botto

C: Janko Kráľ

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: symbolizmu

C: realizmu

D: romantizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Košice

C: Modra

D: Bratislava