Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: kodifikácia spisovnej slovenčiny

B: založil školy

C: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

D: napísal knihu o slovenčine

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1815

C: 1820

D: 1816

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Hollého

B: Palkoviča

C: Zaya

D: Zaja


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: univerzita

C: evanjelické lýceum

D: katolícke lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Prahe

B: v Halle

C: v Bratislave

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: maďarský, latinský, španielsky

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: prozaik

B: dramatik

C: básnik

D: herec

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1845

C: 1844

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Modra

B: Hlohovec

C: Hlboké

D: Bratislava


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, biblická čeština

B: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

C: biblická čeština, nemecký jazyk

D: maďarčina, slovakizovaná čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Borislav

B: Velislav

C: Matúš

D: Ladislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1844-1845

B: 1849-1850

C: 1843-1844

D: 1848-49


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: revolúcia

B: začiatok realizmu

C: uzákonenie

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Orol Tatranský

C: Náuka reči slovenskej

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Hollý

B: Ján Kollár

C: Ján Smrek

D: Andrej Sládkovič


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Andrej Sládkovič

B: Ján Botto

C: Ján Smrek

D: Janko Kráľ

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: realizmu

B: klasicizmu

C: romantizmu

D: symbolizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Zvolen

C: Košice

D: Modra