Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: založil školy

B: kodifikácia spisovnej slovenčiny

C: napísal knihu o slovenčine

D: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1820

B: 1815

C: 1816

D: 1843

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Hollého

B: Zaya

C: Palkoviča

D: Zaja


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: univerzita

B: katolícke lýceum

C: evanjelické lýceum

D: gymnázium

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Bratislave

B: v Halle

C: v Prahe

D: v Paríži

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: maďarský, latinský, španielsky

C: nemecký, český, latinský

D: nemecký, maďarský, poľský


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: básnik

B: herec

C: prozaik

D: dramatik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1842

B: 1844

C: 1845

D: 1843

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Modra

C: Bratislava

D: Hlboké


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

B: biblická čeština, nemecký jazyk

C: slovakizovaná čeština, biblická čeština

D: maďarčina, slovakizovaná čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Ladislav

B: Matúš

C: Velislav

D: Borislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1848-49

B: 1844-1845

C: 1849-1850

D: 1843-1844


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: revolúcia

C: uzákonenie

D: študijné roky

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: Náuka reči slovenskej

B: Orol Tatranský

C: Gramatica Slavica

D: O národných piesňach a povestiach

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Ján Hollý

C: Andrej Sládkovič

D: Ján Kollár


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Janko Kráľ

C: Ján Botto

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: symbolizmu

B: romantizmu

C: realizmu

D: klasicizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Bratislava

C: Košice

D: Modra