Úloha č. 1

Čím je pre nás dôležitý Ľ.Štúr?

A
B
C
D

A: napísal knihu o slovenčine

B: založil školy

C: kodifikácia spisovnej slovenčiny

D: uzákonil stredoslovenskú slovenčinu

Úloha č. 2

Ľ.Štúr sa narodil v roku ...

A
B
C
D

A: 1843

B: 1816

C: 1815

D: 1820

Úloha č. 3

Narodil sa na panstve grófa

A
B
C
D

A: Zaya

B: Zaja

C: Hollého

D: Palkoviča


Úloha č. 4

Na akej strednej škole v Bratislave študoval...

A
B
C
D

A: gymnázium

B: univerzita

C: evanjelické lýceum

D: katolícke lýceum

Úloha č. 5

Kde na univerzite študoval...

A
B
C
D

A: v Halle

B: v Paríži

C: v Prahe

D: v Bratislave

Úloha č. 6

Ľ. Štúr ovládal neslovanské jazyky...

A
B
C
D

A: nemecký, maďarský, grécky

B: nemecký, český, latinský

C: nemecký, maďarský, poľský

D: maďarský, latinský, španielsky


Úloha č. 7

Ľ. Štúr bol

A
B
C
D

A: herec

B: dramatik

C: básnik

D: prozaik

Úloha č. 8

Spisovnú slovenčinu Ľ. Štúr uzákonil v roku...

A
B
C
D

A: 1844

B: 1842

C: 1843

D: 1845

Úloha č. 9

Spisovnú slovenčinu uzákonil v dedine...

A
B
C
D

A: Hlohovec

B: Modra

C: Bratislava

D: Hlboké


Úloha č. 10

Pred Štúrovou slovenčinou sa používali jazyky...

A
B
C
D

A: biblická čeština, nemecký jazyk

B: slovakizovaná čeština, biblická čeština

C: slovakizovaná čeština, nemecký jazyk

D: maďarčina, slovakizovaná čeština

Úloha č. 11

Ľ. Štúr prijal slovanské meno...

A
B
C
D

A: Borislav

B: Matúš

C: Ladislav

D: Velislav

Úloha č. 12

Aké sú to tzv. meruôsme roky?

A
B
C
D

A: 1843-1844

B: 1848-49

C: 1844-1845

D: 1849-1850


Úloha č. 13

Čo bolo v rokoch 1848-49?

A
B
C
D

A: začiatok realizmu

B: študijné roky

C: revolúcia

D: uzákonenie

Úloha č. 14

Dielo, ktoré obsahuje základy Štúrovej gramatiky, sa nazýva...

A
B
C
D

A: O národných piesňach a povestiach

B: Orol Tatranský

C: Náuka reči slovenskej

D: Gramatica Slavica

Úloha č. 15

Kto odobril Štúrovi spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Andrej Sládkovič

C: Ján Kollár

D: Ján Hollý


Úloha č. 16

Medzi štúrovcov nepatrí:

A
B
C
D

A: Ján Smrek

B: Janko Kráľ

C: Ján Botto

D: Andrej Sládkovič

Úloha č. 17

Ľ. Štúr tvoril v období...

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: romantizmu

C: realizmu

D: symbolizmu

Úloha č. 18

Ľ. Štúr bol poslancom uhorského snemu za mesto

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Košice

C: Modra

D: Bratislava