Úloha č. 1

Teplota ako fyzikálny veličina vyjadruje stav telesa.

A
B
C
D

A:

B: Nepravda

C:

D: Pravda

Úloha č. 2

Na meranie teploty telesa používame ....

A
B
C
D

A: Odmerný válec

B: Tlakomer

C: Teplomer

D: Hustomer

Úloha č. 3

Fyzikálnou jednotkou pre meranie teploty v Európe je ....

A
B
C
D

A: Mililiter - ml

B: Stupeň celzia - °C

C: Stupeň fahrenheit - °F

D: Stupeň kelvín - °K


Úloha č. 4

Priekopníkom v meraní teploty a autor prvej stupnice teplomeru bol ...

A
B
C
D

A: Vinnetou

B: Leonardo Celsius

C: Abraham Linkoln

D: Andres Celsius

Úloha č. 5

Akým teplomerom by si meral bod varu vody?

A
B
C
D

A: Liehový vonkajší teplomer

B: Lekársky ortuťový teplomer

C: Laboratórny teplomer

D: Bimetalický teplomer

Úloha č. 6

Základná jednotka času je .....

A
B
C
D

A: Minúta - min

B: Sekunda - s

C: milisekunda - ms

D: Hodina - h


Úloha č. 7

2 h = 120 min

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C: Pravda

D:

Úloha č. 8

1 h = 3600 s

A
B
C
D

A:

B: Pravda

C: Nepravda

D:

Úloha č. 9

1 deň = 24,5 h

A
B
C
D

A: Nepravda

B: Pravda

C:

D:


Úloha č. 10

Na presné meranie časového úseku, napríklad beh na 60 metrov by si použil ....

A
B
C
D

A: Ručičkové hodiny

B: Stopky

C: Presýpacie hodiny

D: Kyvadlové hodiny

Úloha č. 11

A
B
C
D

A: Graf tlaku vzduchu na Lomnickom štíte.

B: Graf teploty vody pred varom

C: Graf zmeny nočnej teploty.

D: Graf dennej teploty v priebehu času.

Úloha č. 12

Aká bola, podľa grafu na obrázku, priemerná teplota v priebehu dňa?

A
B
C
D

A: 15°C

B: 14°C

C: 10°C

D: 20°C


Úloha č. 13

Súčtom nameraných hodnôt teploty a ich vydelením počtom meraní dostaneme výsledok ...

A
B
C
D

A: :-)

B: podpriemernej teploty

C: nadpriemernej teploty

D: priemernej teploty

Úloha č. 14

Čo je to vyparovanie?

A
B
C
D

A: Premena kvapaliny na plyn prebiehajúca v celom objeme.

B: Premena kvapaliny na plyn.

C: Premena plynu na kvapalinu.

D: Ranná hmla.

Úloha č. 15

Na rýchlosť vyparovania vody vplýva jej teplota.

A
B
C
D

A: Pravda

B:

C:

D: Nepravda


Úloha č. 16

Na rýchlosť vyparovania kvapaliny nevplýva teplota okolia.

A
B
C
D

A:

B: Nepravda

C:

D: Pravda

Úloha č. 17

Kvapaliny, ktoré sa pri bežnej teplote vyparujú rýchlejšie ako voda nazývame .....

A
B
C
D

A: nestabilné látky.

B: prchavé látky

C:

D: nevyparovateľné látky.

Úloha č. 18

Prúdiaci vzduch nad hladinou kvapaliny urýchľuje jej vyparovanie.

A
B
C
D

A:

B: Nepravda

C: Pravda

D:


Úloha č. 19

Ktorá charakteristika varu je správna?

A
B
C
D

A: Var je samovoľné prebublávanie kvapaliny pri znížení teploty

B: Var je proces vznikajúci pri prudkom ohriatí vody pod 100°C.

C: Var je proces vzniku bubliniek na stenách nádoby s vodou.

D: Var je vyparovanie kvapaliny z celého jej objemu.

Úloha č. 20

Ako sa zmení teplota varu kvapaliny, ak je nad jej hladinou menší tlak?

A
B
C
D

A: Teplota varu klesne.

B: Teplota varu sa zvýši.

C:

D: Teplota varu sa nezmení.

Úloha č. 21

Na Lomnickom štíte zovrie voda pri teplote 85°C.

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C:

D: Pravda