Úloha č. 1

Teplota ako fyzikálny veličina vyjadruje stav telesa.

A
B
C
D

A:

B: Pravda

C:

D: Nepravda

Úloha č. 2

Na meranie teploty telesa používame ....

A
B
C
D

A: Odmerný válec

B: Teplomer

C: Hustomer

D: Tlakomer

Úloha č. 3

Fyzikálnou jednotkou pre meranie teploty v Európe je ....

A
B
C
D

A: Stupeň fahrenheit - °F

B: Mililiter - ml

C: Stupeň kelvín - °K

D: Stupeň celzia - °C

Úloha č. 4

Priekopníkom v meraní teploty a autor prvej stupnice teplomeru bol ...

A
B
C
D

A: Andres Celsius

B: Leonardo Celsius

C: Vinnetou

D: Abraham Linkoln

Úloha č. 5

Akým teplomerom by si meral bod varu vody?

A
B
C
D

A: Liehový vonkajší teplomer

B: Laboratórny teplomer

C: Bimetalický teplomer

D: Lekársky ortuťový teplomer

Úloha č. 6

Základná jednotka času je .....

A
B
C
D

A: Minúta - min

B: Sekunda - s

C: milisekunda - ms

D: Hodina - h

Úloha č. 7

2 h = 120 min

A
B
C
D

A: Pravda

B: Nepravda

C:

D:

Úloha č. 8

1 h = 3600 s

A
B
C
D

A:

B:

C: Nepravda

D: Pravda

Úloha č. 9

1 deň = 24,5 h

A
B
C
D

A:

B:

C: Pravda

D: Nepravda

Úloha č. 10

Na presné meranie časového úseku, napríklad beh na 60 metrov by si použil ....

A
B
C
D

A: Presýpacie hodiny

B: Stopky

C: Ručičkové hodiny

D: Kyvadlové hodiny

Úloha č. 11

A
B
C
D

A: Graf zmeny nočnej teploty.

B: Graf teploty vody pred varom

C: Graf dennej teploty v priebehu času.

D: Graf tlaku vzduchu na Lomnickom štíte.

Úloha č. 12

Aká bola, podľa grafu na obrázku, priemerná teplota v priebehu dňa?

A
B
C
D

A: 10°C

B: 20°C

C: 14°C

D: 15°C

Úloha č. 13

Súčtom nameraných hodnôt teploty a ich vydelením počtom meraní dostaneme výsledok ...

A
B
C
D

A: priemernej teploty

B: nadpriemernej teploty

C: :-)

D: podpriemernej teploty

Úloha č. 14

Čo je to vyparovanie?

A
B
C
D

A: Premena plynu na kvapalinu.

B: Ranná hmla.

C: Premena kvapaliny na plyn.

D: Premena kvapaliny na plyn prebiehajúca v celom objeme.

Úloha č. 15

Na rýchlosť vyparovania vody vplýva jej teplota.

A
B
C
D

A: Nepravda

B:

C:

D: Pravda

Úloha č. 16

Na rýchlosť vyparovania kvapaliny nevplýva teplota okolia.

A
B
C
D

A:

B:

C: Pravda

D: Nepravda

Úloha č. 17

Kvapaliny, ktoré sa pri bežnej teplote vyparujú rýchlejšie ako voda nazývame .....

A
B
C
D

A: prchavé látky

B: nevyparovateľné látky.

C:

D: nestabilné látky.

Úloha č. 18

Prúdiaci vzduch nad hladinou kvapaliny urýchľuje jej vyparovanie.

A
B
C
D

A:

B: Pravda

C:

D: Nepravda

Úloha č. 19

Ktorá charakteristika varu je správna?

A
B
C
D

A: Var je vyparovanie kvapaliny z celého jej objemu.

B: Var je proces vzniku bubliniek na stenách nádoby s vodou.

C: Var je proces vznikajúci pri prudkom ohriatí vody pod 100°C.

D: Var je samovoľné prebublávanie kvapaliny pri znížení teploty

Úloha č. 20

Ako sa zmení teplota varu kvapaliny, ak je nad jej hladinou menší tlak?

A
B
C
D

A:

B: Teplota varu sa nezmení.

C: Teplota varu klesne.

D: Teplota varu sa zvýši.

Úloha č. 21

Na Lomnickom štíte zovrie voda pri teplote 85°C.

A
B
C
D

A:

B: Nepravda

C:

D: Pravda