Úloha č. 1

Hustota ako fyzikálna veličina sa označuje

A
B
C
D

A: d

B: ρ

C: V

D: m

Úloha č. 2

Základná jednotka objemu je

A
B
C
D

A: liter

B: meter kubický

C: mililiter

D: decimeter kubický

Úloha č. 3

4,7 g/cm3 = .......................... kg/m3

A
B
C
D

A: 470

B: 0,0047

C: 4700

D: 4,7


Úloha č. 4

Telesá z rozličných látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: rozličnú

C: rovnakú

D: závisí to do hmotnosti

Úloha č. 5

Telesá z rovnakých látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: závisí od objemu

C: rovnakú

D: rozličnú

Úloha č. 6

Hustotu kvapalných látok meriame ...................................

A
B
C
D

A: rovnoramennými váhami

B: hustomerom

C: odmerným valcom

D: hustometrom


Úloha č. 7

Ak 1 m3 látky váži 6 110 kg, hustota je

A
B
C
D

A: 611 kg/m3

B: 6,110 kg/m3

C: 6110 g/cm3

D: 6110 kg/m3

Úloha č. 8

Z nasledujúcich jednotiek vyber tú, ktorá nie je jednotka hmotnosti

A
B
C
D

A: hl

B: q

C: mg

D: g

Úloha č. 9

Hustotu látky vypočítame, ak hmotnosť telesa z tejto látky .......................................jeho objemom.

A
B
C
D

A: sčítame

B: odčítame

C: delíme

D: násobíme


Úloha č. 10

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 2,07 kg = 207 g

B: 0,17g= 17000mg

C: 0,8 kg = 80g

D: 4,2 kg = 4200g

Úloha č. 11

Vzorec na výpočet hustoty je

A
B
C
D

A: ρ = V . m

B: ρ = V : m

C: ρ = m . V

D: ρ = m : V

Úloha č. 12

Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým sa ponorí

A
B
C
D

A: menej

B: nezávisí od hmotnosti

C: viac

D: nedá sa určiť


Úloha č. 13

Guľôčka v kvapaline

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: pláva

C: sa vznáša

D: klesá ku dnu

Úloha č. 14

Gulička v kvapaline

A
B
C
D

A: klesá ku dnu

B: potápa sa

C: vznáša sa

D: pláva

Úloha č. 15

polystyrén vo vode

A
B
C
D

A: pláva

B: potopí sa

C: vznáša sa

D: klesá ku dnu


Úloha č. 16

Guľôčka z plastelíny vo vode

A
B
C
D

A: ani neklesá ani nepláva

B: vznáša sa

C: klesá ku dnu

D: pláva

Úloha č. 17

vrecúško s vodou bude v kvapaline

A
B
C
D

A: plávať

B: klesať ku dnu

C: časť vrecúška bude nad hladinou

D: vznášať sa

Úloha č. 18

Hmotnosť sa označuje .......................... , základná jednotka je ...............................

A
B
C
D

A: h, kilogram

B: h, gram

C: m, gram

D: m , kilogram


Úloha č. 19

Základná jednotka hustoty je

A
B
C
D

A: kg/m3

B: g/ dm3

C: kg/ dm3

D: g/cm3

Úloha č. 20

Vyber správny výsledok

A
B
C
D

A: 4 hl = 4000 l

B: 6,4 m3 = 64 dm3

C: 788ml = 7,88 cm3

D: 70 ml = 0,070 dm3