Úloha č. 1

Hustota ako fyzikálna veličina sa označuje

A
B
C
D

A: m

B: ρ

C: d

D: V

Úloha č. 2

Základná jednotka objemu je

A
B
C
D

A: decimeter kubický

B: meter kubický

C: liter

D: mililiter

Úloha č. 3

4,7 g/cm3 = .......................... kg/m3

A
B
C
D

A: 0,0047

B: 4,7

C: 470

D: 4700


Úloha č. 4

Telesá z rozličných látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: závisí to do hmotnosti

B: rovnakú

C: rozličnú

D: nedá sa určiť

Úloha č. 5

Telesá z rovnakých látok majú .......................... hustotu

A
B
C
D

A: rozličnú

B: nedá sa určiť

C: rovnakú

D: závisí od objemu

Úloha č. 6

Hustotu kvapalných látok meriame ...................................

A
B
C
D

A: hustomerom

B: odmerným valcom

C: hustometrom

D: rovnoramennými váhami


Úloha č. 7

Ak 1 m3 látky váži 6 110 kg, hustota je

A
B
C
D

A: 6110 kg/m3

B: 6110 g/cm3

C: 6,110 kg/m3

D: 611 kg/m3

Úloha č. 8

Z nasledujúcich jednotiek vyber tú, ktorá nie je jednotka hmotnosti

A
B
C
D

A: g

B: q

C: mg

D: hl

Úloha č. 9

Hustotu látky vypočítame, ak hmotnosť telesa z tejto látky .......................................jeho objemom.

A
B
C
D

A: sčítame

B: násobíme

C: odčítame

D: delíme


Úloha č. 10

Vyber správny zápis

A
B
C
D

A: 0,17g= 17000mg

B: 0,8 kg = 80g

C: 4,2 kg = 4200g

D: 2,07 kg = 207 g

Úloha č. 11

Vzorec na výpočet hustoty je

A
B
C
D

A: ρ = m . V

B: ρ = V . m

C: ρ = V : m

D: ρ = m : V

Úloha č. 12

Čím má teleso väčšiu hmotnosť, tým sa ponorí

A
B
C
D

A: nezávisí od hmotnosti

B: menej

C: viac

D: nedá sa určiť


Úloha č. 13

Guľôčka v kvapaline

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: sa vznáša

C: klesá ku dnu

D: pláva

Úloha č. 14

Gulička v kvapaline

A
B
C
D

A: pláva

B: potápa sa

C: klesá ku dnu

D: vznáša sa

Úloha č. 15

polystyrén vo vode

A
B
C
D

A: vznáša sa

B: pláva

C: potopí sa

D: klesá ku dnu


Úloha č. 16

Guľôčka z plastelíny vo vode

A
B
C
D

A: vznáša sa

B: klesá ku dnu

C: ani neklesá ani nepláva

D: pláva

Úloha č. 17

vrecúško s vodou bude v kvapaline

A
B
C
D

A: klesať ku dnu

B: časť vrecúška bude nad hladinou

C: vznášať sa

D: plávať

Úloha č. 18

Hmotnosť sa označuje .......................... , základná jednotka je ...............................

A
B
C
D

A: h, gram

B: h, kilogram

C: m , kilogram

D: m, gram


Úloha č. 19

Základná jednotka hustoty je

A
B
C
D

A: g/ dm3

B: g/cm3

C: kg/m3

D: kg/ dm3

Úloha č. 20

Vyber správny výsledok

A
B
C
D

A: 788ml = 7,88 cm3

B: 4 hl = 4000 l

C: 70 ml = 0,070 dm3

D: 6,4 m3 = 64 dm3