Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: objavil najstaršieho australopitheca

B: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

C: je zakladateľ archeológie

D: je zakladateľ evolučnej teórie

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

B: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

C: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

D: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: nelit, meozit, paeolit

B: paeolit, meozit, nelit

C: pravek, strarovek, stredovek

D: paleolit, mezolit, neolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: australopithecus

B: neandertálec

C: homo habilis

D: zakladateľka dejepisu

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: zmenou podnebia

B: šírením chorôb

C: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

D: tým, že ľudia ich zdomácnili

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: mezolitická rezolúcia

B: mezolitická revolúcia

C: neolitická revolúcia

D: neolitická rezolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Úrodný polmesiac

B: Európa

C: Úrodný meiac

D: Mezopotámia

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: keramika

B: plot

C: opevnenie

D: palisáda

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: Veľkú matku a Mesiac

B: Veľkú matku a Slnko

C: venuše

D: dobytok a hydinu


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Veľká bohyňa

B: Veľká matka

C: Moravianska venuša

D: Venuša z Nitrianskeho hrádku