Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

B: je zakladateľ archeológie

C: je zakladateľ evolučnej teórie

D: objavil najstaršieho australopitheca

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

B: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

C: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

D: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: pravek, strarovek, stredovek

B: nelit, meozit, paeolit

C: paeolit, meozit, nelit

D: paleolit, mezolit, neolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: zakladateľka dejepisu

B: homo habilis

C: neandertálec

D: australopithecus

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: šírením chorôb

B: zmenou podnebia

C: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

D: tým, že ľudia ich zdomácnili

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: neolitická revolúcia

B: mezolitická revolúcia

C: neolitická rezolúcia

D: mezolitická rezolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Úrodný polmesiac

B: Úrodný meiac

C: Európa

D: Mezopotámia

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: palisáda

B: plot

C: opevnenie

D: keramika

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: venuše

B: Veľkú matku a Slnko

C: dobytok a hydinu

D: Veľkú matku a Mesiac


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Veľká bohyňa

B: Venuša z Nitrianskeho hrádku

C: Moravianska venuša

D: Veľká matka