Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: je zakladateľ evolučnej teórie

B: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

C: objavil najstaršieho australopitheca

D: je zakladateľ archeológie

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

B: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

C: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

D: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: paeolit, meozit, nelit

B: pravek, strarovek, stredovek

C: paleolit, mezolit, neolit

D: nelit, meozit, paeolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: australopithecus

B: zakladateľka dejepisu

C: neandertálec

D: homo habilis

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

B: tým, že ľudia ich zdomácnili

C: zmenou podnebia

D: šírením chorôb

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: mezolitická revolúcia

B: mezolitická rezolúcia

C: neolitická rezolúcia

D: neolitická revolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Mezopotámia

B: Úrodný polmesiac

C: Úrodný meiac

D: Európa

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: palisáda

B: keramika

C: opevnenie

D: plot

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: dobytok a hydinu

B: venuše

C: Veľkú matku a Slnko

D: Veľkú matku a Mesiac


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Moravianska venuša

B: Veľká matka

C: Veľká bohyňa

D: Venuša z Nitrianskeho hrádku