Úloha č. 1 (variant 1)

Ukážka1: Nechajte sa unášať čarom adventu Čaro adventu si najlepšie vychutnáte na vianočných trhoch. A kde inde by boli lepšie, ako v hlavnom meste Rakúska? S Prima Travel sa môžete vybrať na 1-dňový zájazd do Viedne, kde vás centrom prevedie skúsený sprievodca a ešte k tomu vás zoberie aj do čokoládovne. Bude aj ochutnávka!  zľava na 1-dňový zájazd do Viedne pre 1 osobu  prehliadka mesta, návšteva vianočných trhov a čokoládovne  jedinečná vianočná atmosféra a krásna výzdoba  autobusová doprava  služby skúseného sprievodcu V cene kupónu pre 1 osobu za 15,90 € je zahrnuté:  autobusová doprava  služby sprievodcu  prehliadka Viedne  poistenie insolventnosti CK Možnosť príplatku:  obojsmerná miestenka: 2 €/osoba (môžete si vybrať konkrétne miesto sedenia)  za nástupné miesta Nitra, Sereď, Trnava - 2 €/osoba Bratislava - bez príplatku. Vyznač správnu odpoveď: príplatok za nástupné miesto znamená.....

A
B
C
D

A: zvýšenie základnej ceny zájazdu o 2 eurá pre niektorých

B: zvýšenie základnej ceny zájazdu o 2 eurá na deň

C: pre niektorých účastníkov zájazdu zvýhodnenie

D: špeciálne poistenie proti insolventnosti CK

Úloha č. 2 (variant 1)

Zakrúžkujte možnosť, ktorá z textu ukážky č. 1 nevyplýva

A
B
C
D

A: CK Prima Travel ponúka ubytovanie v hoteloch.

B: CK Prima Travel ponúka prehliadku Viedne.

C: CK Prima Travel ponúka služby sprievodcu.

D: CK Prima Travel ponúka poistenie insolventnosti CK.

Úloha č. 3 (variant 1)

Ukážka2: Literatúra uvádza, že niekoľkotisícové kŕdle husí, ktoré sa pred zimou u nás sústreďujú v spomínaných lokalitách, odlietajú na juh Európy, niektoré až na severné pobrežie Afriky. Iné zimujú v oblasti východného Stredomoria a Čierneho mora. Je to najmä európska populácia husi divej (Anser anser), ktorá u nás v obmedzenom počte aj hniezdi a každoročne vyvádza mladé. Hus je monogamné zviera a partnerský vzťah je taký pevný, že po strate jedného z druhov si zviera už rodinu zväčša nezakladá. U nás zimujúce husi pochádzajú zo Škandinávie, z východného pobrežia Grónska, Islandu, z euroázijských tundier až po severné územie Ruska. Z ukážky vyplýva, že:

A
B
C
D

A: Hus nie je verná svojmu partnerovi

B: Hus si hľadá nové stanovište

C: Hus je verná svojmu partnerovi celý život

D: Hus má každoročne nového partnera


Úloha č. 4 (variant 1)

V ktorom rade slov sú len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru kosť ?

A
B
C
D

A: pieseň, reč, loď, báseň, práca, stanica, schôdza, reťaz,

B: hlava, pamäť, loď, ruka, noha, chata, Nitra, rodina.

C: tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa, voda, noc, stráž,

D: vec, noc, krv, vlasť, hus, vzácnosť, zlosť, maličkosť,

Úloha č. 5 (variant 1)

V ktorej z možností sú uvedené v správnom poradí prvé tri vetné členy nasledujúcej vety? "Počas migrácie na zimné stanovištia sa husi vyskytujú prakticky na celom území Slovenska."

A
B
C
D

A: prísl. určenie času,zhodný prívlastok, prísl. určenie miesta

B: podmet, prísudok, prísl.určenie miesta

C: predmet, prísl.určenie času, podmet

D: podmet, prísudok, predmet

Úloha č. 6 (variant 1)

Označ rad, v ktorom sú uvedené všetky slová bez chyby

A
B
C
D

A: migréna, migrácia, mimika, mikroskop, mýto, mýtus,

B: peptíd, pinta, pitvor, pirotechnika, pyré, piknik

C: vyberať, vibrovať, vibrúsiť, víkend, výkvet, výrus.

D: symbol, synagóga, symulant, systém, syntax,


Úloha č. 7 (variant 1)

V ktorej z možností sú správne určené nasledujúce umelecké prostriedky: tváre ani vosk žltučké, chudé; iba tie drôty, čo stonú; bielučký mesiac

A
B
C
D

A: metafora, personifikácia, prirovnanie,

B: prirovnanie, metafora, epiteton,

C: metafora, epiteton, prirovnanie.

D: prirovnanie, personifikácia, epiteton,

Úloha č. 8 (variant 1)

V ktorej z možností nie je umelecký jazykový prostriedok?

A
B
C
D

A: zafúka prudký vietor,

B: vyslúcha sťažnosť, vylieva bôle,

C: v smútočnom domku na stole karta.

D: zatiahne vietor, štipľavý vietor,

Úloha č. 9 (variant 1)

V ktorej z možností je správne určený vid slovies vzbudili, odštartuje, kráčala, vítali ?

A
B
C
D

A: dokonavý, nedokonavý, nedokonavý, dokonavý,

B: nedokonavý, nedokonavý, nedokonavý, dokonavý.

C: dokonavý, nedokonavý, dokonavý, nedokonavý,

D: dokonavý, dokonavý, nedokonavý, nedokonavý,


Úloha č. 10 (variant 1)

V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta? "Zajac bol, ako všetci rodáci, rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku."

A
B
C
D

A: jednoduché podraďovacie súvetie.

B: jednoduché priraďovacie súvetie,

C: jednoduchá veta s nevyjadreným podmetom,

D: jednoduchá rozvitá veta s prístavkom,

Úloha č. 11 (variant 1)

V ktorej z možností sa vyskytujú iba vystupňované prídavné mená?

A
B
C
D

A: prepracovanejšie, viacero, farebné,

B: najpomalšie, najvyššie, húževnatejšie, staršie

C: prepracovanejšie, komplikovanejšie, väčšinou,

D: viac odlíšiť, nemalé, prepracovanejšie,

Úloha č. 12 (variant 1)

Pre ktorý literárny žáner je charakteristické, že z príbehu vyplýva poučenie?

A
B
C
D

A: báj

B: bájka

C: povesť

D: balada


Úloha č. 13 (variant 1)

Vyberte, aký typ prívlastku sa nachádza v nasledujúcej vete: "Stará múdra korytnačka zatiaľ pomaly a húževnato kráčala vpred."

A
B
C
D

A: viacnásobný zhodný prívlastok

B: nezhodný prívlastok

C: postupne rozvíjací prívlastok,

D: viacnásobný nezhodný prívlastok

Úloha č. 14 (variant 1)

Označ vetu, v ktorej nenastáva spodobovanie.

A
B
C
D

A: Zajac bol ako všetci rodáci rýchly bežec.

B: Korytnačka húževnato kráčala vpred.

C: A tak si sadol pod strom.

D: Áno, pretekajme a porazíme ťa.

Úloha č. 15 (variant 1)

Označ, ktoré z uvedených cudzích slov je nesprávne vysvetlené.

A
B
C
D

A: monogamia – spolužitie iba s jedným partnerom,

B: legislatíva – zoznam použitej literatúry.

C: lokalita – miesto na zemskom povrchu,

D: populácia – obyvatelia určitého územia


Úloha č. 16 (variant 1)

Ktorý z uvedených ľudových výrokov je pranostika?

A
B
C
D

A: Kto prútik neohýba, strom ťažko zohne.

B: Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady.

C: Čo v srdci vrie, v ústach kypí.

D: Katarína na blate a Vianoce na ľade.

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktorá z uvedených možností je nesprávne napísaná?

A
B
C
D

A: Južná Afrika

B: Severná Amerika

C: západná Európa

D: Južná Amerika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ktoré z nasledujúcich slovných spojení predstavuje holú vetu?

A
B
C
D

A: Zakrivenie šošovky nemení.

B: Zakrivenie sa nemení.

C: Pri pozorovaní predmetov.

D: Pri pozorovaní šošovky


Úloha č. 19 (variant 1)

Ktorá z uvedených možností charakterizuje slovo "oka" vo vete: "Krátkozrakosť je zvyčajne vrodená chyba oka."

A
B
C
D

A: plnovýznamové, ohybné, prívlastok

B: plnovýznamové, neohybné, predmet

C: neplnovýznamové, neohybné, prísl.určenie

D: neplnovýznamové, ohybné, predmet

Úloha č. 20 (variant 1)

V ktorom slovnom spojení z básne je epiteton?

A
B
C
D

A: opodiaľ vojak

B: rušeň sa rúti

C: kraj iný

D: drôty čo stonú

Úloha č. 21 (variant 1)

Umeleckú literatúru označujeme aj termínom:

A
B
C
D

A: literatúra faktu

B: veselá literatúra

C: populárna literatúra

D: krásna literatúra


Úloha č. 22 (variant 1)

Ktoré zámeno nepatrí k neurčitým zámenám?

A
B
C
D

A: nikto

B: voľačo

C: niečo

D: čosi

Úloha č. 23 (variant 1)

Ktoré slovné spojenie nie je prirovnanie?

A
B
C
D

A: červený sťa ruža

B: mračný jak v hneve

C: múdry ako starec

D: hovoriaci les

Úloha č. 24 (variant 1)

Opakovanie verša alebo veršov v nezmenenej podobe, napr. na konci, strofy nazývame:

A
B
C
D

A: rytmus

B: refrén

C: presah

D: rým


Úloha č. 25 (variant 1)

V ktorej z uvedených možností nie sú správne priradené slová?

A
B
C
D

A: predvčerom– včera homonymum

B: šťastný – smutný opozitum

C: chladný – studený synonymum

D: tichá – hlučná antonymum

Úloha č. 1 (variant 2)

Ukážka1: Nechajte sa unášať čarom adventu Čaro adventu si najlepšie vychutnáte na vianočných trhoch. A kde inde by boli lepšie, ako v hlavnom meste Rakúska? S Prima Travel sa môžete vybrať na 1-dňový zájazd do Viedne, kde vás centrom prevedie skúsený sprievodca a ešte k tomu vás zoberie aj do čokoládovne. Bude aj ochutnávka!  zľava na 1-dňový zájazd do Viedne pre 1 osobu  prehliadka mesta, návšteva vianočných trhov a čokoládovne  jedinečná vianočná atmosféra a krásna výzdoba  autobusová doprava  služby skúseného sprievodcu V cene kupónu pre 1 osobu za 15,90 € je zahrnuté:  autobusová doprava  služby sprievodcu  prehliadka Viedne  poistenie insolventnosti CK Možnosť príplatku:  obojsmerná miestenka: 2 €/osoba (môžete si vybrať konkrétne miesto sedenia)  za nástupné miesta Nitra, Sereď, Trnava - 2 €/osoba Bratislava - bez príplatku. Vyznač správnu odpoveď: príplatok za nástupné miesto znamená.....

A
B
C
D

A: pre niektorých účastníkov zájazdu zvýhodnenie

B: špeciálne poistenie proti insolventnosti CK

C: zvýšenie základnej ceny zájazdu o 2 eurá na deň

D: zvýšenie základnej ceny zájazdu o 2 eurá pre niektorých

Úloha č. 2 (variant 2)

Zakrúžkujte možnosť, ktorá z textu ukážky č. 1 nevyplýva

A
B
C
D

A: CK Prima Travel ponúka ubytovanie v hoteloch.

B: CK Prima Travel ponúka poistenie insolventnosti CK.

C: CK Prima Travel ponúka prehliadku Viedne.

D: CK Prima Travel ponúka služby sprievodcu.

Úloha č. 3 (variant 2)

Ukážka2: Literatúra uvádza, že niekoľkotisícové kŕdle husí, ktoré sa pred zimou u nás sústreďujú v spomínaných lokalitách, odlietajú na juh Európy, niektoré až na severné pobrežie Afriky. Iné zimujú v oblasti východného Stredomoria a Čierneho mora. Je to najmä európska populácia husi divej (Anser anser), ktorá u nás v obmedzenom počte aj hniezdi a každoročne vyvádza mladé. Hus je monogamné zviera a partnerský vzťah je taký pevný, že po strate jedného z druhov si zviera už rodinu zväčša nezakladá. U nás zimujúce husi pochádzajú zo Škandinávie, z východného pobrežia Grónska, Islandu, z euroázijských tundier až po severné územie Ruska. Z ukážky vyplýva, že:

A
B
C
D

A: Hus má každoročne nového partnera

B: Hus nie je verná svojmu partnerovi

C: Hus si hľadá nové stanovište

D: Hus je verná svojmu partnerovi celý život


Úloha č. 4 (variant 2)

V ktorom rade slov sú len podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru kosť ?

A
B
C
D

A: vec, noc, krv, vlasť, hus, vzácnosť, zlosť, maličkosť,

B: pieseň, reč, loď, báseň, práca, stanica, schôdza, reťaz,

C: tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa, voda, noc, stráž,

D: hlava, pamäť, loď, ruka, noha, chata, Nitra, rodina.

Úloha č. 5 (variant 2)

V ktorej z možností sú uvedené v správnom poradí prvé tri vetné členy nasledujúcej vety? "Počas migrácie na zimné stanovištia sa husi vyskytujú prakticky na celom území Slovenska."

A
B
C
D

A: prísl. určenie času,zhodný prívlastok, prísl. určenie miesta

B: podmet, prísudok, predmet

C: predmet, prísl.určenie času, podmet

D: podmet, prísudok, prísl.určenie miesta

Úloha č. 6 (variant 2)

Označ rad, v ktorom sú uvedené všetky slová bez chyby

A
B
C
D

A: migréna, migrácia, mimika, mikroskop, mýto, mýtus,

B: vyberať, vibrovať, vibrúsiť, víkend, výkvet, výrus.

C: symbol, synagóga, symulant, systém, syntax,

D: peptíd, pinta, pitvor, pirotechnika, pyré, piknik


Úloha č. 7 (variant 2)

V ktorej z možností sú správne určené nasledujúce umelecké prostriedky: tváre ani vosk žltučké, chudé; iba tie drôty, čo stonú; bielučký mesiac

A
B
C
D

A: prirovnanie, personifikácia, epiteton,

B: metafora, epiteton, prirovnanie.

C: prirovnanie, metafora, epiteton,

D: metafora, personifikácia, prirovnanie,

Úloha č. 8 (variant 2)

V ktorej z možností nie je umelecký jazykový prostriedok?

A
B
C
D

A: v smútočnom domku na stole karta.

B: zatiahne vietor, štipľavý vietor,

C: zafúka prudký vietor,

D: vyslúcha sťažnosť, vylieva bôle,

Úloha č. 9 (variant 2)

V ktorej z možností je správne určený vid slovies vzbudili, odštartuje, kráčala, vítali ?

A
B
C
D

A: dokonavý, nedokonavý, nedokonavý, dokonavý,

B: dokonavý, nedokonavý, dokonavý, nedokonavý,

C: nedokonavý, nedokonavý, nedokonavý, dokonavý.

D: dokonavý, dokonavý, nedokonavý, nedokonavý,


Úloha č. 10 (variant 2)

V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta? "Zajac bol, ako všetci rodáci, rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku."

A
B
C
D

A: jednoduchá veta s nevyjadreným podmetom,

B: jednoduché podraďovacie súvetie.

C: jednoduché priraďovacie súvetie,

D: jednoduchá rozvitá veta s prístavkom,

Úloha č. 11 (variant 2)

V ktorej z možností sa vyskytujú iba vystupňované prídavné mená?

A
B
C
D

A: viac odlíšiť, nemalé, prepracovanejšie,

B: najpomalšie, najvyššie, húževnatejšie, staršie

C: prepracovanejšie, komplikovanejšie, väčšinou,

D: prepracovanejšie, viacero, farebné,

Úloha č. 12 (variant 2)

Pre ktorý literárny žáner je charakteristické, že z príbehu vyplýva poučenie?

A
B
C
D

A: báj

B: balada

C: bájka

D: povesť


Úloha č. 13 (variant 2)

Vyberte, aký typ prívlastku sa nachádza v nasledujúcej vete: "Stará múdra korytnačka zatiaľ pomaly a húževnato kráčala vpred."

A
B
C
D

A: nezhodný prívlastok

B: postupne rozvíjací prívlastok,

C: viacnásobný nezhodný prívlastok

D: viacnásobný zhodný prívlastok

Úloha č. 14 (variant 2)

Označ vetu, v ktorej nenastáva spodobovanie.

A
B
C
D

A: Zajac bol ako všetci rodáci rýchly bežec.

B: Korytnačka húževnato kráčala vpred.

C: A tak si sadol pod strom.

D: Áno, pretekajme a porazíme ťa.

Úloha č. 15 (variant 2)

Označ, ktoré z uvedených cudzích slov je nesprávne vysvetlené.

A
B
C
D

A: lokalita – miesto na zemskom povrchu,

B: monogamia – spolužitie iba s jedným partnerom,

C: populácia – obyvatelia určitého územia

D: legislatíva – zoznam použitej literatúry.


Úloha č. 16 (variant 2)

Ktorý z uvedených ľudových výrokov je pranostika?

A
B
C
D

A: Čo v srdci vrie, v ústach kypí.

B: Katarína na blate a Vianoce na ľade.

C: Kto prútik neohýba, strom ťažko zohne.

D: Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady.

Úloha č. 17 (variant 2)

Ktorá z uvedených možností je nesprávne napísaná?

A
B
C
D

A: Severná Amerika

B: Južná Amerika

C: západná Európa

D: Južná Afrika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ktoré z nasledujúcich slovných spojení predstavuje holú vetu?

A
B
C
D

A: Zakrivenie sa nemení.

B: Pri pozorovaní šošovky

C: Zakrivenie šošovky nemení.

D: Pri pozorovaní predmetov.


Úloha č. 19 (variant 2)

Ktorá z uvedených možností charakterizuje slovo "oka" vo vete: "Krátkozrakosť je zvyčajne vrodená chyba oka."

A
B
C
D

A: plnovýznamové, neohybné, predmet

B: neplnovýznamové, neohybné, prísl.určenie

C: neplnovýznamové, ohybné, predmet

D: plnovýznamové, ohybné, prívlastok

Úloha č. 20 (variant 2)

V ktorom slovnom spojení z básne je epiteton?

A
B
C
D

A: opodiaľ vojak

B: rušeň sa rúti

C: drôty čo stonú

D: kraj iný

Úloha č. 21 (variant 2)

Umeleckú literatúru označujeme aj termínom:

A
B
C
D

A: literatúra faktu

B: veselá literatúra

C: krásna literatúra

D: populárna literatúra


Úloha č. 22 (variant 2)

Ktoré zámeno nepatrí k neurčitým zámenám?

A
B
C
D

A: voľačo

B: čosi

C: nikto

D: niečo

Úloha č. 23 (variant 2)

Ktoré slovné spojenie nie je prirovnanie?

A
B
C
D

A: červený sťa ruža

B: múdry ako starec

C: hovoriaci les

D: mračný jak v hneve

Úloha č. 24 (variant 2)

Opakovanie verša alebo veršov v nezmenenej podobe, napr. na konci, strofy nazývame:

A
B
C
D

A: refrén

B: presah

C: rým

D: rytmus


Úloha č. 25 (variant 2)

V ktorej z uvedených možností nie sú správne priradené slová?

A
B
C
D

A: šťastný – smutný opozitum

B: tichá – hlučná antonymum

C: chladný – studený synonymum

D: predvčerom– včera homonymum