I. Vymedzenie základných pojmov

 1. Pisomka.sk je internetový portál na elektronické testovanie žiakov prevádzkovaný na doméne www.pisomka.sk.
 2. Prevádzkovateľom, vlastníkom a autorom internetového portálu Pisomka.sk je fyzická osoba Michal Ivaška.
 3. Používateľom je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli Pisomka.sk alebo prihlásila pomocou portálu Facebook.

II. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ je pri registrácii povinný správne a pravdivo vyplniť všetky požadované údaje pre účel prihlásenia do portálu.
 2. Používateľ je povinný si zvoliť bezpečné prihlasovacie heslo, ktoré nepoužíva k prihlasovaniu na žiadny iný portál.
 3. Používateľ, ktorý dobrovoľne poskytne ďalšie osobné údaje, sa zaväzuje, že ich poskytol pravdivé a súhlasí s ich používaním na reklamné a iné účely v súlade s Ochranou osobných údajov.
 4. Používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť chod prevádzky portálu, alebo využívať chyby portálu.
 5. Používateľ sa zaväzuje, že na portál Pisomka.sk nenahrá žiadny súbor, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Za následky tejto činnosti zodpovedá Používateľ, ktorý obsah na server Prevádzkovateľa nahral.
 6. Používateľ je povinný zálohovať si všetky údaje nahraté na portál Pisomka.sk.

III. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov, prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany Prevádzkovateľa alebo z dôvodu, ktorý je zapríčinený poskytovateľom webhostingových služieb.
 2. Prevádzkovateľ má právo bezodkladne zrušiť službu Používateľovi, ktorý vedome poškodzuje portál alebo sa snaží získať prístup k údajom iných Používateľov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mailovú adresu Používateľa správy obsahujúce informácie týkajúce sa portálu Pisomka.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť získané údaje a informácie o Používateľovi kompetentným orgánom v prípade dôvodného podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený pristupovať k údajom, ktoré Používateľ nahral na portál, najmä za účelom zálohovania údajov.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá sa žiadnu stratu údajov, ktoré Používateľ nahral na portál Pisomka.sk.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť znenie Podmienok používania portálu Pisomka.sk, a to bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré mu Používateľ poskytne na portáli Pisomka.sk, budú použité v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Používateľ registráciou na portáli Pisomka.sk súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre účel používania portálu Pisomka.sk a je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje ukladať prihlasovacie heslá Používateľov v kryptograficky chránenej forme.
 4. Používateľ má právo elektronicky prostredníctvom e-mailu admin@pisomka.sk kedykoľvek požiadať o vymazanie všetkých svojich osobných údajov uložených na portáli Pisomka.sk a Prevádzkovateľ sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

Tieto podmienky sú platné od 15. novembra 2021