Úloha č. 1

Vyber správne priradenie premien skupenstva k číslam v poradí 1,2,3,4,5

A
B
C
D

A: vyparovanie,skvapalňovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

B: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,tuhnutie,topenie

C: vyparovanie,kondenzácia,sublimácia,tuhnutie,topenie

D: skvapalňovanie,vyparovanie,sublimácia,topenie,tuhnutie

Úloha č. 2

Rýchlosť vyparovania závisí od:

A
B
C
D

A: povrchu kvapaliny

B: farby kvapaliny

C: objemu kvapaliny

D: hmotnosti kvapaliny

Úloha č. 3

Medzi zmeny skupenstva nepatrí:

A
B
C
D

A: desublimácia

B: vyparovanie

C: topenie

D: zohrievanie


Úloha č. 4

Vyparovanie vody prebieha pri teplote:

A
B
C
D

A: varu

B: sto stupňov Celzia

C: nula stupňov Celzia

D: každej

Úloha č. 5

Kde v prírode (podľa obrázka) dochádza k vyparovaniu?

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 2

D: 4

Úloha č. 6

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 3

B: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 1

C: Z nádoby 2 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 4

D: Z nádoby 4 sa skôr vyparí voda ako z nádoby 2


Úloha č. 7

Rýchlosť vyparovania kvapaliny závisí od:

A
B
C
D

A: teploty,tlaku,objemu,hustoty,druhu

B: veľkosti povrchu kvapaliny, tlaku,odstraňovania pár,objemu

C: teploty,veľkosti povrchu kvapaliny, hmotnosti,druhu

D: veľkosti povrchu kvapaliny, teploty,odstraňovania pár,druhu

Úloha č. 8

Vyparovanie je zmena skupenstva:

A
B
C
D

A: plynného na kvapalné

B: kvapalného na plynné

C: tuhého na kvapalné

D: tuhého na plynné

Úloha č. 9

Medzi prchavé látky nepatrí

A
B
C
D

A: voda

B: ortuť

C: benzín

D: acetón


Úloha č. 10

Pri zapnutom ventilátore v miestnosti sa mokré prádlo skôr vysuší. Prečo?

A
B
C
D

A: Lebo prúdením vzduchu sa odstraňujú vodné pary.

B: Ventilátor ohrieva prádlo.

C: Prúdiaci vzduch zväčšuje objem prádla.

D: Ventilátorom ochladzujeme prádlo.