Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Jana Bronteová

C: Charlotte Brontёová

D: Agatha Christie

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Šimulčíková

C: Zuzka Šulajová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: vedecko-fantastický román

C: lyrika

D: epika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: veršovaných viet

B: poézia

C: prózy

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno....... chémia

B: Stratený robot ....... biológia

C: Bedári ..... chémia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka sa o syna nestará

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka odišla za synom do mesta

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: učenlivosť ............... neologizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

C: lyrická báseň

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Bedári, Jana Eyrová

B: Illias, Červené víno

C: Illias, Odysea

D: Stratený robot, Odysea

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Július Lenko

B: Jules Verne

C: Jules Terne

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Isaac Asimov

C: Rosendo Álvares

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Jean Valjean

C: Adelka Ostrolúcka

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Dvere do zadnej izby

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Diomedove kone

B: Červené víno

C: Bedári

D: Ežo Vlkolinský


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Victor Hugo: Bedári

D: Victor Hugo: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Victor Hugo: Bedári

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Materinská láska

C: Vlčindol

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: plecniak

C: chlieb

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Dievča s bocianími nohami

C: Jana Eyrová

D: Vysoké dievča

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Agatha Christie

C: Jana Bronteová

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: bohaté dievča ide do sveta

C: opis prírody a úvahy hrdinky

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Šimulčíková

C: Zuzka Šulajová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: dráma

C: epika

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: poézia

B: veršovaných viet

C: prózy

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno....... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

B: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

C: matka sa o syna nestará

D: matka odišla za synom do mesta

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: učenlivosť ............... neologizmus

D: trpezlivosť .............. archaizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

C: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

D: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Illias, Odysea

C: Illias, Červené víno

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek

B: Jules Terne

C: Jules Verne

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Isaac Asimov: Ako divé husi

C: Isaac Asimov: Stratený robot

D: Victor Hugo:


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Isaac Asimov

C: Rosendo Álvares

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Marek Habdža

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jean Valjean

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Diomedove kone

C: Červené víno

D: Ežo Vlkolinský


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

D: Victor Hugo: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ján Kollár: Slávy dcera

D: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko: Divé husi idú...

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Victor Hugo: Bedári

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Isaac Asimov: Bedári

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Červené víno

C: Materinská láska

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: pečienka

C: plecniak

D: chlieb


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Dievča s bocianími nohami

C: Mordovisko

D: Vysoké dievča