Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Millerová

B: Agatha Christie

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Bronteová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: bohaté dievča ide do sveta

C: opis prírody a úvahy hrdinky

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Jana Šimulčíková

C: Victor Hugo

D: Charlotte Brontёová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: vedecko-fantastický román

C: dráma

D: epika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: drámy

C: veršovaných viet

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Bedári ..... chémia

C: Červené víno....... chémia

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: lyrická báseň

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Illias, Červené víno

C: Illias, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Július Lenko

C: Jules Verne

D: Ľudo Zúbek

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Ako divé husi

B: Victor Hugo:

C: Isaac Asimov: Stratený robot

D: Roman Brat: Mordovisko


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: James A. Owen

C: Rosendo Álvares

D: Isaac Asimov

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Marek Habdža

B: Adelka Ostrolúcka

C: Jana Eyrová

D: Jean Valjean

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: František Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Kľúčik do dverovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Červené víno

C: Ežo Vlkolinský

D: Diomedove kone


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Mamenkin pecník

B: Červené víno

C: Vlčindol

D: Materinská láska

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: plecniak

C: chlieb

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Vysoké dievča

B: Mordovisko

C: Dievča s bocianími nohami

D: Jana Eyrová

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Agatha Christie

B: Jana Millerová

C: Jana Bronteová

D: Charlotte Brontёová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: bohaté dievča ide do sveta

D: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Victor Hugo

C: Jana Šimulčíková

D: Charlotte Brontёová


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: epika

B: dráma

C: vedecko-fantastický román

D: lyrika

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: poézia

B: prózy

C: drámy

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno.... fyzika

B: Stratený robot ....... biológia

C: Bedári ..... chémia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: usilovnosť .................... archaizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: lyrická báseň

D: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Stratený robot, Odysea

C: Illias, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Jules Terne

C: Ľudo Zúbek

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Victor Hugo:

C: Isaac Asimov: Stratený robot

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: Jules Verne

C: Isaac Asimov

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Marek Habdža

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Dvere do zadnej izby

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

B: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Bedári

C: Diomedove kone

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Priamov poklad

B: Victor Hugo: Bedári

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Victor Hugo: Cosette

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Materinská láska

C: Mamenkin pecník

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: plecniak

C: pečienka

D: chlieb


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Vysoké dievča

C: Mordovisko

D: Dievča s bocianími nohami