Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Bronteová

B: Jana Millerová

C: Charlotte Brontёová

D: Agatha Christie

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

B: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

C: bohaté dievča ide do sveta

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Victor Hugo

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: vedecko-fantastický román

C: epika

D: dráma

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: veršovaných viet

B: prózy

C: poézia

D: drámy

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno....... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka sa o syna nestará

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: pracovitosť...................... zastarané

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: učenlivosť ............... neologizmus

D: trpezlivosť .............. archaizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Bedári, Jana Eyrová

C: Stratený robot, Odysea

D: Illias, Odysea

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Július Lenko

B: Jules Terne

C: Ľudo Zúbek

D: Jules Verne

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Victor Hugo:

C: Isaac Asimov: Ako divé husi

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Rosendo Álvares

B: James A. Owen

C: Isaac Asimov

D: Jules Verne

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Jean Valjean

C: Adelka Ostrolúcka

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Dvere do kľúčovej dierky

C: Mordovisko

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

C: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Ežo Vlkolinský

C: Diomedove kone

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

B: Victor Hugo: Bedári

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Priamov poklad

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Kollár: Slávy dcera

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

D: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko: Divé husi idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Bedári

B: Victor Hugo: Cosette

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Vlčindol

B: Červené víno

C: Materinská láska

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: chlieb

C: starodávna pec

D: plecniak


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Jana Eyrová

C: Vysoké dievča

D: Dievča s bocianími nohami

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Jana Bronteová

C: Agatha Christie

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: opis prírody a úvahy hrdinky

C: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Jana Šimulčíková

C: Victor Hugo

D: Charlotte Brontёová


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: epika

B: dráma

C: lyrika

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: poézia

C: veršovaných viet

D: prózy

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno....... chémia

B: Červené víno.... fyzika

C: Bedári ..... chémia

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka sa o syna nestará

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: trpezlivosť .............. archaizmus

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

C: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Stratený robot, Odysea

B: Bedári, Jana Eyrová

C: Illias, Červené víno

D: Illias, Odysea

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Július Lenko

C: Ľudo Zúbek

D: Jules Terne

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Victor Hugo:

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: James A. Owen

B: Jules Verne

C: Rosendo Álvares

D: Isaac Asimov

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jean Valjean

B: Marek Habdža

C: Adelka Ostrolúcka

D: Jana Eyrová

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do zadnej izby

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Červené víno

C: Diomedove kone

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Priamov poklad

B: Victor Hugo: Bedári

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko: Divé husi idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Isaac Asimov: Bedári

C: Victor Hugo: Bedári

D: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Materinská láska

C: Mamenkin pecník

D: Vlčindol

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: plecniak

C: starodávna pec

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Vysoké dievča

C: Jana Eyrová

D: Dievča s bocianími nohami