Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Agatha Christie

C: Jana Bronteová

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

B: bohaté dievča ide do sveta

C: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Jana Šimulčíková

B: Victor Hugo

C: Charlotte Brontёová

D: Zuzka Šulajová


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: vedecko-fantastický román

B: lyrika

C: dráma

D: epika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: poézia

B: prózy

C: drámy

D: veršovaných viet

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Červené víno....... chémia

B: Bedári ..... chémia

C: Stratený robot ....... biológia

D: Červené víno.... fyzika


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

B: matka odišla za synom do mesta

C: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

D: matka sa o syna nestará

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: trpezlivosť .............. archaizmus

B: pracovitosť...................... zastarané

C: usilovnosť .................... archaizmus

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

B: lyrická báseň

C: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Bedári, Jana Eyrová

B: Illias, Červené víno

C: Illias, Odysea

D: Stratený robot, Odysea

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Ľudo Zúbek

C: Jules Verne

D: Július Lenko

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Roman Brat: Mordovisko

B: Victor Hugo:

C: Isaac Asimov: Ako divé husi

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Jules Verne

C: Rosendo Álvares

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Marek Habdža

C: Adelka Ostrolúcka

D: Jean Valjean

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

B: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

C: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Kľúčik do dverovej dierky

B: Mordovisko

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Ežo Vlkolinský

B: Bedári

C: Diomedove kone

D: Červené víno


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Priamov poklad

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Bedári

B: Victor Hugo: Cosette

C: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Materinská láska

C: Mamenkin pecník

D: Vlčindol

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: chlieb

B: starodávna pec

C: plecniak

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Jana Eyrová

C: Dievča s bocianími nohami

D: Vysoké dievča

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Bronteová

B: Jana Millerová

C: Charlotte Brontёová

D: Agatha Christie

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

B: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

C: bohaté dievča ide do sveta

D: opis prírody a úvahy hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Charlotte Brontёová

B: Victor Hugo

C: Zuzka Šulajová

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: dráma

B: epika

C: vedecko-fantastický román

D: lyrika

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: prózy

C: veršovaných viet

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Stratený robot ....... biológia

B: Červené víno....... chémia

C: Červené víno.... fyzika

D: Bedári ..... chémia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

C: matka odišla za synom do mesta

D: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

B: lyrická báseň

C: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Illias, Odysea

C: Bedári, Jana Eyrová

D: Stratený robot, Odysea

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Jules Terne

B: Ľudo Zúbek

C: Július Lenko

D: Jules Verne

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Roman Brat: Mordovisko

C: Isaac Asimov: Ako divé husi

D: Isaac Asimov: Stratený robot


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Jules Verne

C: James A. Owen

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Adelka Ostrolúcka

B: Jean Valjean

C: Jana Eyrová

D: Marek Habdža

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do zadnej izby

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Mordovisko

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Bedári

B: Červené víno

C: Ežo Vlkolinský

D: Diomedove kone


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Heinrich Stoll: Priamov poklad

B: Victor Hugo: Priamov poklad

C: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

B: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

D: Ján Kollár: Slávy dcera

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko: Divé husi idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: A. Ferko: Drotári idú...

D: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Cosette

B: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

C: Isaac Asimov: Bedári

D: Victor Hugo: Bedári

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Materinská láska

B: Mamenkin pecník

C: Červené víno

D: Vlčindol

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: starodávna pec

B: chlieb

C: plecniak

D: pečienka


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Vysoké dievča

C: Mordovisko

D: Dievča s bocianími nohami