Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: vždy je v nej rozprávač

B: má dejovú líniu

C: dej sa posúva cez repliky postáv

D: odohráva sa na javisku

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: kríza

C: peripetia

D: expozícia

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: staroveku

B: stredoveku

C: klasicizmu

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: činohra

B: komédia

C: inscenácia

D: tragédia

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: dejstvo

B: replika

C: obraz

D: výstup

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: monológ

B: scénická poznámka

C: replika

D: dialóg


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Ivan

B: Pavol

C: Vladimír

D: Július

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Tanec nad plačom

B: Maco Mlieč

C: Ženský zákon

D: Kocúrkovo


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hlavajová

B: Capková

C: Oriešková

D: Hrabovská

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: tri

B: dve

C: jedno

D: nemá dejstvá

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: miere

B: derniére

C: premiére

D: repríze


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: realizácia dramatického textu na javisku

B: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

C: prepísanie drámy do miestneho nárečia

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: monológ

C: epilóg

D: dialóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: tragédia

C: činohra

D: komédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jána Palárika

B: Martina Kukučína

C: Jonáša Záborského

D: Andreja Bagara

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1921

B: 1918

C: 1919

D: 1920

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: opera

C: opereta

D: muzikál


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: sprievodný text

B: režisérske poznámky

C: scénické poznámky

D: reč rozprávača

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 5

C: 4

D: 3