Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: vždy je v nej rozprávač

B: má dejovú líniu

C: dej sa posúva cez repliky postáv

D: odohráva sa na javisku

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: expozícia

B: zápletka

C: kríza

D: peripetia

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: stredoveku

C: humanizme a renesancii

D: staroveku


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: tragédia

B: inscenácia

C: komédia

D: činohra

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: dejstvo

C: obraz

D: replika

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: monológ

B: scénická poznámka

C: replika

D: dialóg


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Július

B: Vladimír

C: Pavol

D: Ivan

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Maco Mlieč

B: Kocúrkovo

C: Tanec nad plačom

D: Ženský zákon


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hlavajová

B: Oriešková

C: Capková

D: Hrabovská

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: tri

B: nemá dejstvá

C: dve

D: jedno

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: miere

B: premiére

C: repríze

D: derniére


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: prepísanie drámy do miestneho nárečia

B: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

C: realizácia dramatického textu na javisku

D: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: epilóg

B: prelóg

C: monológ

D: dialóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: činohra

C: komédia

D: tragédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Andreja Bagara

B: Martina Kukučína

C: Jána Palárika

D: Jonáša Záborského

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1921

B: 1919

C: 1918

D: 1920

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: opera

B: inscenácia

C: muzikál

D: opereta


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: scénické poznámky

C: režisérske poznámky

D: sprievodný text

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 6

B: 4

C: 5

D: 3