Úloha č. 1

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: odohráva sa na javisku

B: vždy je v nej rozprávač

C: má dejovú líniu

D: dej sa posúva cez repliky postáv

Úloha č. 2

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: expozícia

C: peripetia

D: kríza

Úloha č. 3

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: staroveku

B: klasicizmu

C: humanizme a renesancii

D: stredoveku


Úloha č. 4

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: komédia

B: tragédia

C: činohra

D: inscenácia

Úloha č. 5

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: replika

C: obraz

D: dejstvo

Úloha č. 6

Ako sa nazýva prehovor postavy smerom k inej postave?

A
B
C
D

A: monológ

B: replika

C: dialóg

D: scénická poznámka


Úloha č. 7

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

B: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

Úloha č. 8

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Ivan

B: Július

C: Pavol

D: Vladimír

Úloha č. 9

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Ženský zákon

B: Tanec nad plačom

C: Kocúrkovo

D: Maco Mlieč


Úloha č. 10

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hrabovská

B: Oriešková

C: Hlavajová

D: Capková

Úloha č. 11

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: nemá dejstvá

B: jedno

C: dve

D: tri

Úloha č. 12

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: miere

B: derniére

C: premiére

D: repríze


Úloha č. 13

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: realizácia dramatického textu na javisku

B: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

C: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

D: prepísanie drámy do miestneho nárečia

Úloha č. 14

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: dialóg

B: monológ

C: prelóg

D: epilóg

Úloha č. 15

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: komédia

B: inscenácia

C: činohra

D: tragédia


Úloha č. 16

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Jána Palárika

C: Andreja Bagara

D: Martina Kukučína

Úloha č. 17

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1918

B: 1919

C: 1920

D: 1921

Úloha č. 18

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: inscenácia

C: opera

D: opereta


Úloha č. 19

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: reč rozprávača

B: scénické poznámky

C: sprievodný text

D: režisérske poznámky

Úloha č. 20

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 4

B: 6

C: 3

D: 5