Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: brake

B: buy

C: burn

D: bring

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: sink

B: sit

C: send

D: sing

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: wear

B: was

C: be

D: wore


Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: fight

B: thought

C: find

D: think

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: leaf

B: live

C: leave

D: right

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: went

B: was

C: wear

D: were


Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: wasn´t

B: did

C: not

D: didn´t

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: take

B: took

C: see

D: taked

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Did

B: Were

C: Are

D: Got


Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: write

B: got

C: writed

D: wrote

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t slept

B: slept

C: sleeped

D: didn´t sleeped.

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: brought

B: bought

C: broke

D: break


Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: heard

B: herd

C: hurt

D: hid

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: they didn´t

B: parents did

C: they did.

D: parents didn´t.

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flight

B: flew

C: flow

D: fought


Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sayd

B: said

C: sayed

D: sat

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: Yes, I did.

C: At the train station.

D: My mum.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: Yesterday.

C: Yes, I did.

D: At the train station.


Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: Yes, I did.

C: My mum.

D: At the train station.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: Yesterday.

C: My mum.

D: Yes, I did.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Na TS angličtina 2 v počítači.

B: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Na www. projectonlinepractice.com