Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: burn

B: brake

C: buy

D: bring

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: send

B: sit

C: sing

D: sink

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: be

B: wear

C: was

D: wore

Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: think

B: find

C: fight

D: thought

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: leaf

B: right

C: leave

D: live

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: was

B: were

C: wear

D: went

Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: didn´t

B: wasn´t

C: did

D: not

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: see

B: taked

C: took

D: take

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Got

B: Were

C: Did

D: Are

Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: wrote

B: write

C: writed

D: got

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t slept

B: slept

C: sleeped

D: didn´t sleeped.

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: bought

B: brought

C: broke

D: break

Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: herd

B: hurt

C: heard

D: hid

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: they did.

B: parents did

C: they didn´t

D: parents didn´t.

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: flew

B: fought

C: flight

D: flow

Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: said

B: sayed

C: sat

D: sayd

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: Yesterday.

C: My mum.

D: At the train station.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: Yesterday.

C: At the train station.

D: Yes, I did.

Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: My mum.

C: Yesterday.

D: At the train station.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yesterday.

B: At the train station.

C: Yes, I did.

D: My mum.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Na www. projectonlinepractice.com

B: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Na TS angličtina 2 v počítači.