Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: bring

B: brake

C: burn

D: buy

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: send

B: sit

C: sink

D: sing

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: be

B: was

C: wear

D: wore


Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: fight

B: think

C: find

D: thought

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: right

B: leave

C: live

D: leaf

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: was

B: were

C: wear

D: went


Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: didn´t

B: did

C: not

D: wasn´t

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: take

B: see

C: taked

D: took

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Were

B: Are

C: Got

D: Did


Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: got

B: write

C: wrote

D: writed

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t sleeped.

B: didn´t slept

C: sleeped

D: slept

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: broke

B: bought

C: break

D: brought


Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: heard

B: herd

C: hid

D: hurt

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: they didn´t

B: parents did

C: they did.

D: parents didn´t.

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: fought

B: flow

C: flight

D: flew


Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sayed

B: said

C: sat

D: sayd

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: Yes, I did.

C: Yesterday.

D: At the train station.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: My mum.

C: Yesterday.

D: Yes, I did.


Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: My mum.

B: At the train station.

C: Yes, I did.

D: Yesterday.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: My mum.

B: At the train station.

C: Yesterday.

D: Yes, I did.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

B: Na www. projectonlinepractice.com

C: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

D: Na TS angličtina 2 v počítači.