Úloha č. 1

Aký je základný tvar slovesa BOUGHT ?

A
B
C
D

A: bring

B: buy

C: burn

D: brake

Úloha č. 2

Aký je základný tvar slovesa SANK?

A
B
C
D

A: sing

B: sink

C: sit

D: send

Úloha č. 3

Aký je základný tvar slovesa WERE?

A
B
C
D

A: was

B: wear

C: be

D: wore

Úloha č. 4

Aký je základný tvar slovesa FOUGHT?

A
B
C
D

A: thought

B: think

C: find

D: fight

Úloha č. 5

Aký je základný tvar slovesa LEFT?

A
B
C
D

A: right

B: leaf

C: live

D: leave

Úloha č. 6

Ktoré slovo chýba vo vete? Last week, we ......... at the seaside.

A
B
C
D

A: wear

B: was

C: went

D: were

Úloha č. 7

Ktoré slovo chýba vo vete? Susie ............. like the film yesterday.

A
B
C
D

A: did

B: wasn´t

C: didn´t

D: not

Úloha č. 8

Ktoré slovo chýba vo vete? We .......... lots of photos in Madrid last summer.

A
B
C
D

A: take

B: taked

C: took

D: see

Úloha č. 9

Ktoré slovo chýba vo vete? ......... you have enough money?

A
B
C
D

A: Got

B: Were

C: Are

D: Did

Úloha č. 10

Ktoré slovo chýba vo vete? Natalie didn´t ........ a postcard from Greece.

A
B
C
D

A: write

B: got

C: writed

D: wrote

Úloha č. 11

Ktoré slovo chýba vo vete? Mum and dad ........ on the plane.

A
B
C
D

A: didn´t slept

B: sleeped

C: didn´t sleeped.

D: slept

Úloha č. 12

Ktoré slovo chýba vo vete? My brother .......... his leg when he went skiing.

A
B
C
D

A: brought

B: break

C: broke

D: bought

Úloha č. 13

Ktoré slovo chýba vo vete? I ......... birds singing on my way to school.

A
B
C
D

A: heard

B: hurt

C: hid

D: herd

Úloha č. 14

Ktoré slovo chýba vo vete? Did your parents like their holiday? No, ........ ........ .

A
B
C
D

A: parents did

B: they did.

C: parents didn´t.

D: they didn´t

Úloha č. 15

Ktoré slovo chýba vo vete? We ......... to paris from London.

A
B
C
D

A: fought

B: flow

C: flew

D: flight

Úloha č. 16

Ktoré slovo chýba vo vete? Our teacher ......... we are clever.

A
B
C
D

A: sayed

B: sayd

C: sat

D: said

Úloha č. 17

When did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: Yesterday.

C: My mum.

D: At the train station.

Úloha č. 18

Where did you buy the train tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: At the train station.

C: My mum.

D: Yesterday.

Úloha č. 19

Who did you buy the train tickets with?

A
B
C
D

A: At the train station.

B: Yesterday.

C: Yes, I did.

D: My mum.

Úloha č. 20

Did you buy the tickets?

A
B
C
D

A: Yes, I did.

B: Yesterday.

C: My mum.

D: At the train station.

Úloha č. 21

Ako si budeš precvičovať tvorenie viet v minulom čase a tvary slovies v min. čase na tejto hodine angličtiny?

A
B
C
D

A: Nebudem precvičovať, lebo p. uč. Vojteková chýba.

B: Na www.projectonlinepractice.com a na TS angličtina2 v PC

C: Na TS angličtina 2 v počítači.

D: Na www. projectonlinepractice.com