Úloha č. 1

Reakcia je podľa zápisu : • CaCO3(s) + 178 kJ → CaO(s)+ CO2(g)

A
B
C
D

A: exotermická

B: endotermická, teplo sa spotrebuje

C: exotermická, teplo sa uvolňuje

D: endotermická, teplo sa uvolňuje

Úloha č. 2

Rovnicu : 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) ∆H1 = -196 kJ.mol-1 môžeme zapísať aj :

A
B
C
D

A: 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) + 196 kJ.mol-1

B: 2SO3(g) → 2SO2(g)+O2(g) ∆H1 = -196 kJ.mol-1

C: 2SO2(g)+O2(g)+ 196kJ→ 2SO3(g)

D: 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) ∆H1 = 196 kJ.mol-1

Úloha č. 3

Podľa rovnice : 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) ∆H = -196 kJ.mol-1 sa na vznik 4 molov SO3(g) :

A
B
C
D

A: spotrebuje dvojnásobné množstvo tepla

B: uvolní 392 kJ tepla

C: spotrebuje polovičné množstvo tepla

D: uvolní tiež 196 kJ


Úloha č. 4

Podľa rovnice : N2(g) + 2 O2(g) ------- 2 NO2(g) H = 66,4 kJ/mol je hodnota reakčného tepla spätnej reakcie :

A
B
C
D

A: 66,4 kJ

B: - 66,4 KJ

C: dvojnásobná a záporná

D: dvojnásobná a kladná

Úloha č. 5

Podľa reakcie 2 SO2(g) + O2(g) ------ 2 SO3(g) H = 196 kJ.mol-1 pri vzniku 112 litrov SO3 :

A
B
C
D

A: sa spotrebuje 490 kJ tepla

B: sa uvolní 5x viac tepla

C: sa uvolní 490kJ tepla

D: nedôjde k žiadnej zmene entalpie

Úloha č. 6

Z uvedených dejov - horenie, fotosyntéza, tepelný rozklad, dýchanie, reakcia kovov s kyselinami sú endotermické :

A
B
C
D

A: horenie, dýchanie, reakcia kovov s kyselinami

B: len fotosyntéza

C: fotosyntéza, tepelný rozklad

D: horenie, fotosyntéza, dýchanie


Úloha č. 7

Podľa I. termochemického zákona sa :

A
B
C
D

A: reakčné teplo priamej a spätnej reakcie líši len znamienkom

B: reakčné teplo nezávisí od množstva reag.látok

C: pri endotermickej reakcii uvolňuje teplo

D: reakčné teplo reakcie rovná súčtu tepiel čiastkových reakcií

Úloha č. 8

V grafe je zobrazený priebeh :

A
B
C
D

A: endotermickej ,lebo H(P) je menšia ako H(R)

B: exotermickej, lebo H(P)je väčšia ako H(R)

C: endotermickej reakcie

D: exotermickej reakcie

Úloha č. 9

Reakčné teplo reakcie závisí okrem iného aj od :

A
B
C
D

A:

B: skupenstva látok

C:

D: teploty


Úloha č. 10

Pri endotermickej reakcii sa

A
B
C
D

A: reakčné teplo uvolňuje do okolia

B: spotrebuje menej energie na zánik väzieb ako sa uvolní

C: spotrebuje viac energie na zánik väzieb R ako sa uvolní

D: uvolní viac energie pri vzniku P

Úloha č. 11

Zmena entalpie danej chemickej reakcie :

A
B
C
D

A: sa vyjadruje v kJ

B: vyjadruje rozdiel entalpie produktov mínus reaktantov

C: nesúvisí s entalpiou reaktantov a produktov

D: vyjadruje rozdiel entalpie reaktantov mínus produktov

Úloha č. 12

Rovnica 3 C(s) + 2 Fe2O3(s) + 463,8 kJ -------------- 4 Fe(s) + 3 CO2(g) sa dá prepísať :

A
B
C
D

A: 3 C(s) + 2 Fe2O3(s)--------- 4 Fe(s) + 3 CO H= - 463,8

B: 4 Fe(s) + 3 CO2(g)------3 C(s) + 2 Fe2O3(s) H= 463kJ/mol

C: 3 C(s) + 2 Fe2O3(s) -------- 4 Fe(s) + 3 CO- 463,8 kJ

D: 6 C(s) + 4 Fe2O3(s) + 463,8 kJ ---------- 4 Fe(s) + 6 CO2(g)