Úloha č. 1

Reakcia je podľa zápisu : • CaCO3(s) + 178 kJ → CaO(s)+ CO2(g)

A
B
C
D

A: exotermická, teplo sa uvolňuje

B: exotermická

C: endotermická, teplo sa uvolňuje

D: endotermická, teplo sa spotrebuje

Úloha č. 2

Rovnicu : 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) ∆H1 = -196 kJ.mol-1 môžeme zapísať aj :

A
B
C
D

A: 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) ∆H1 = 196 kJ.mol-1

B: 2SO3(g) → 2SO2(g)+O2(g) ∆H1 = -196 kJ.mol-1

C: 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) + 196 kJ.mol-1

D: 2SO2(g)+O2(g)+ 196kJ→ 2SO3(g)

Úloha č. 3

Podľa rovnice : 2SO2(g)+O2(g)→ 2SO3(g) ∆H = -196 kJ.mol-1 sa na vznik 4 molov SO3(g) :

A
B
C
D

A: spotrebuje polovičné množstvo tepla

B: uvolní tiež 196 kJ

C: spotrebuje dvojnásobné množstvo tepla

D: uvolní 392 kJ tepla


Úloha č. 4

Podľa rovnice : N2(g) + 2 O2(g) ------- 2 NO2(g) H = 66,4 kJ/mol je hodnota reakčného tepla spätnej reakcie :

A
B
C
D

A: 66,4 kJ

B: dvojnásobná a kladná

C: dvojnásobná a záporná

D: - 66,4 KJ

Úloha č. 5

Podľa reakcie 2 SO2(g) + O2(g) ------ 2 SO3(g) H = 196 kJ.mol-1 pri vzniku 112 litrov SO3 :

A
B
C
D

A: nedôjde k žiadnej zmene entalpie

B: sa uvolní 5x viac tepla

C: sa uvolní 490kJ tepla

D: sa spotrebuje 490 kJ tepla

Úloha č. 6

Z uvedených dejov - horenie, fotosyntéza, tepelný rozklad, dýchanie, reakcia kovov s kyselinami sú endotermické :

A
B
C
D

A: horenie, fotosyntéza, dýchanie

B: len fotosyntéza

C: fotosyntéza, tepelný rozklad

D: horenie, dýchanie, reakcia kovov s kyselinami


Úloha č. 7

Podľa I. termochemického zákona sa :

A
B
C
D

A: pri endotermickej reakcii uvolňuje teplo

B: reakčné teplo priamej a spätnej reakcie líši len znamienkom

C: reakčné teplo nezávisí od množstva reag.látok

D: reakčné teplo reakcie rovná súčtu tepiel čiastkových reakcií

Úloha č. 8

V grafe je zobrazený priebeh :

A
B
C
D

A: exotermickej, lebo H(P)je väčšia ako H(R)

B: exotermickej reakcie

C: endotermickej ,lebo H(P) je menšia ako H(R)

D: endotermickej reakcie

Úloha č. 9

Reakčné teplo reakcie závisí okrem iného aj od :

A
B
C
D

A: skupenstva látok

B:

C:

D: teploty


Úloha č. 10

Pri endotermickej reakcii sa

A
B
C
D

A: uvolní viac energie pri vzniku P

B: spotrebuje menej energie na zánik väzieb ako sa uvolní

C: reakčné teplo uvolňuje do okolia

D: spotrebuje viac energie na zánik väzieb R ako sa uvolní

Úloha č. 11

Zmena entalpie danej chemickej reakcie :

A
B
C
D

A: vyjadruje rozdiel entalpie produktov mínus reaktantov

B: sa vyjadruje v kJ

C: nesúvisí s entalpiou reaktantov a produktov

D: vyjadruje rozdiel entalpie reaktantov mínus produktov

Úloha č. 12

Rovnica 3 C(s) + 2 Fe2O3(s) + 463,8 kJ -------------- 4 Fe(s) + 3 CO2(g) sa dá prepísať :

A
B
C
D

A: 3 C(s) + 2 Fe2O3(s) -------- 4 Fe(s) + 3 CO- 463,8 kJ

B: 3 C(s) + 2 Fe2O3(s)--------- 4 Fe(s) + 3 CO H= - 463,8

C: 4 Fe(s) + 3 CO2(g)------3 C(s) + 2 Fe2O3(s) H= 463kJ/mol

D: 6 C(s) + 4 Fe2O3(s) + 463,8 kJ ---------- 4 Fe(s) + 6 CO2(g)