Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

B: využíva za účelom dosiahnutia zisku

C: nakupuje

D: používa viac ako jeden rok

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

B: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

C: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

D: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: osobné, hmotné, nehmotné

B: hmotné, nehmotné

C: vzácne, voľné

D: voľné, viazané


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: individuálne, kolektívne

B: základné, vyššie

C: spotrebné, kapitálové

D: fyzické, duševné sociálne

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

B: veda, ktorá skúma mieru inflácie

C: veda, zaoberajúca sa výrobou

D: hospodárska činnosť ľudí

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: všetko čo voľne existuje

B: vrodené alebo získané požiadavky človeka

C: je potreba realizovaná spotrebiteľom

D: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: podniky, spotrebiteľia

B: domácnosti, podniky, štát

C: dodávatelia, odberatelia

D: podniky, štát