Úloha č. 1

V ktorej z možností je sloveso ,,písať "vyčasované v 3. osobe jednotného čísla v budúcom čase?

A
B
C
D

A: písala

B: bude písať

C: píše

D: písal

Úloha č. 2

Ktorá z možností správne určuje gramatické kategórie slovesa ,,učíme sa"?

A
B
C
D

A: prvá osoba, množné číslo, prítomný čas

B: prvá osoba, jednotné číslo, prítomný čas

C: druhá osoba, množné číslo, prítomný čas

D: tretia osoba, množné číslo, prítomný čas

Úloha č. 3

Urči gramatické kategórie slovesa vo vete: Katka urobila dve chyby v diktáte.

A
B
C
D

A: tretia osoba, jednotné číslo, minulý čas

B: tretia osoba, jednotné číslo, budúci čas

C: tretia osoba, množné číslo, minulý čas

D: tretia osoba, jednotné číslo, prítomný čas


Úloha č. 4

Vyčasuj sloveso lietať v 3 osobe možného čísla v budúcom čase:

A
B
C
D

A: budú lietať

B: budem lietať

C: bude lietať

D: budete lietať

Úloha č. 5

Čo je neurčitok?

A
B
C
D

A: inak povedané časovanie slovies

B: nejaké sloveso v prvej osobe jednotného čísla v minulom čase

C: inak povedané sloveso neurči

D: základný tvar slovesa, končí sa na- ť

Úloha č. 6

Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slovesá v neurčitku:

A
B
C
D

A: žiť, budem bývať, kresliť

B: robiť, piecť, písať

C: pýtaš, myslieť, stavať

D: slávime, spať, rastiete