Úloha č. 1

V ktorej z možností je sloveso ,,písať "vyčasované v 3. osobe jednotného čísla v budúcom čase?

A
B
C
D

A: písal

B: bude písať

C: písala

D: píše

Úloha č. 2

Ktorá z možností správne určuje gramatické kategórie slovesa ,,učíme sa"?

A
B
C
D

A: druhá osoba, množné číslo, prítomný čas

B: prvá osoba, množné číslo, prítomný čas

C: prvá osoba, jednotné číslo, prítomný čas

D: tretia osoba, množné číslo, prítomný čas

Úloha č. 3

Urči gramatické kategórie slovesa vo vete: Katka urobila dve chyby v diktáte.

A
B
C
D

A: tretia osoba, jednotné číslo, budúci čas

B: tretia osoba, jednotné číslo, minulý čas

C: tretia osoba, jednotné číslo, prítomný čas

D: tretia osoba, množné číslo, minulý čas


Úloha č. 4

Vyčasuj sloveso lietať v 3 osobe možného čísla v budúcom čase:

A
B
C
D

A: bude lietať

B: budú lietať

C: budem lietať

D: budete lietať

Úloha č. 5

Čo je neurčitok?

A
B
C
D

A: inak povedané časovanie slovies

B: základný tvar slovesa, končí sa na- ť

C: nejaké sloveso v prvej osobe jednotného čísla v minulom čase

D: inak povedané sloveso neurči

Úloha č. 6

Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slovesá v neurčitku:

A
B
C
D

A: slávime, spať, rastiete

B: robiť, piecť, písať

C: pýtaš, myslieť, stavať

D: žiť, budem bývať, kresliť