Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a spoločenské normy

B: morálne a právne normy

C: právne a estetické normy

D: morálne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: spravodlivosť, neúcta, hnev

B: zákony, vyhlášky, nariadenia

C: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

D: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, morálna, právna, právna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: morálna, právna, právna, morálna

D: právna, morálna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Estetika všedného dňa

B: Trestné právo

C: Ústava SR

D: Desať Božích prikázaní

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: právny štát

B: demokracia

C: diktatúra

D: bezprávny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

B: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

C: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

D: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: vzor správania, pravidlá

B: kultúra

C: obyčaje a tradície

D: sankcie

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: dospelých

B: poslancov

C: všetkých občanov

D: deti

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: trestov

B: kníh

C: morálky

D: zákonov a nariadení


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: spoločenská

B: náboženská

C: estetická

D: právna

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

B: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

C: vedomie o tom,že žijem

D: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: opatrenia

B: vyhlášky

C: zákony

D: VZN


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: trest

B: úplatkárstvo

C: vylúčenie z hry

D: právne normy