Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: právne a estetické normy

B: morálne a právne normy

C: morálne a spoločenské normy

D: morálne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: spravodlivosť, neúcta, hnev

B: zákony, vyhlášky, nariadenia

C: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

D: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: právna, právna, morálna, morálna

B: morálna, morálna, právna, právna

C: morálna, právna, právna, morálna

D: právna, morálna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Trestné právo

B: Desať Božích prikázaní

C: Estetika všedného dňa

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: bezprávny štát

B: právny štát

C: demokracia

D: diktatúra

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

B: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

C: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

D: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: kultúra

B: vzor správania, pravidlá

C: sankcie

D: obyčaje a tradície

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: všetkých občanov

B: dospelých

C: deti

D: poslancov

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: morálky

B: kníh

C: trestov

D: zákonov a nariadení


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: estetická

B: náboženská

C: právna

D: spoločenská

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

B: vedomie o tom,že žijem

C: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

D: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: VZN

B: opatrenia

C: zákony

D: vyhlášky


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: trest

B: vylúčenie z hry

C: právne normy

D: úplatkárstvo