Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a spoločenské normy

B: morálne normy

C: morálne a právne normy

D: právne a estetické normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: zákony, vyhlášky, nariadenia

B: spravodlivosť, neúcta, hnev

C: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

D: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: právna, morálna, právna, morálna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: morálna, právna, právna, morálna

D: morálna, morálna, právna, právna

Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Ústava SR

B: Desať Božích prikázaní

C: Trestné právo

D: Estetika všedného dňa

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: bezprávny štát

B: diktatúra

C: právny štát

D: demokracia

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

B: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

C: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

D: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: vzor správania, pravidlá

B: kultúra

C: sankcie

D: obyčaje a tradície

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: deti

B: všetkých občanov

C: dospelých

D: poslancov

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: morálky

B: trestov

C: kníh

D: zákonov a nariadení

Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: estetická

B: náboženská

C: spoločenská

D: právna

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

B: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

C: vedomie o tom,že žijem

D: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: zákony

B: opatrenia

C: VZN

D: vyhlášky

Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: právne normy

B: trest

C: vylúčenie z hry

D: úplatkárstvo