Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a spoločenské normy

B: právne a estetické normy

C: morálne a právne normy

D: morálne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: spravodlivosť, neúcta, hnev

B: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

C: zákony, vyhlášky, nariadenia

D: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: právna, právna, morálna, morálna

B: morálna, morálna, právna, právna

C: právna, morálna, právna, morálna

D: morálna, právna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Estetika všedného dňa

B: Desať Božích prikázaní

C: Trestné právo

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: diktatúra

B: bezprávny štát

C: demokracia

D: právny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

B: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

C: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

D: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: vzor správania, pravidlá

B: sankcie

C: kultúra

D: obyčaje a tradície

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: poslancov

B: dospelých

C: deti

D: všetkých občanov

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: zákonov a nariadení

B: trestov

C: morálky

D: kníh


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: právna

B: spoločenská

C: estetická

D: náboženská

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

B: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

C: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

D: vedomie o tom,že žijem

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: zákony

B: VZN

C: opatrenia

D: vyhlášky


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: vylúčenie z hry

B: trest

C: právne normy

D: úplatkárstvo