Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a spoločenské normy

B: morálne normy

C: morálne a právne normy

D: právne a estetické normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: zákony, vyhlášky, nariadenia

B: spravodlivosť, neúcta, hnev

C: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

D: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, právna, právna, morálna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: morálna, morálna, právna, právna

D: právna, morálna, právna, morálna


Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Desať Božích prikázaní

B: Ústava SR

C: Trestné právo

D: Estetika všedného dňa

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: právny štát

B: demokracia

C: bezprávny štát

D: diktatúra

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

B: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

C: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

D: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN


Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: obyčaje a tradície

B: vzor správania, pravidlá

C: sankcie

D: kultúra

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: všetkých občanov

B: deti

C: poslancov

D: dospelých

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: kníh

B: zákonov a nariadení

C: morálky

D: trestov


Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: právna

B: náboženská

C: spoločenská

D: estetická

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

B: vedomie o tom,že žijem

C: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

D: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: opatrenia

B: vyhlášky

C: VZN

D: zákony


Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: vylúčenie z hry

B: právne normy

C: trest

D: úplatkárstvo