Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a právne normy

B: morálne a spoločenské normy

C: právne a estetické normy

D: morálne normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

B: zákony, vyhlášky, nariadenia

C: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

D: spravodlivosť, neúcta, hnev

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, morálna, právna, právna

B: právna, morálna, právna, morálna

C: právna, právna, morálna, morálna

D: morálna, právna, právna, morálna

Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Desať Božích prikázaní

B: Trestné právo

C: Estetika všedného dňa

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: demokracia

B: bezprávny štát

C: právny štát

D: diktatúra

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

B: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

C: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

D: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: obyčaje a tradície

B: sankcie

C: kultúra

D: vzor správania, pravidlá

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: všetkých občanov

B: deti

C: poslancov

D: dospelých

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: morálky

B: trestov

C: zákonov a nariadení

D: kníh

Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: právna

B: náboženská

C: spoločenská

D: estetická

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

B: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

C: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

D: vedomie o tom,že žijem

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: vyhlášky

B: zákony

C: VZN

D: opatrenia

Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: trest

B: právne normy

C: úplatkárstvo

D: vylúčenie z hry