Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností nie je správna

B: 3^7

C: 3^2^2

D: 7^3

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: 57

B: 38

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: 41

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 152

B: 52

C: 134

D: 34

Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: √64

B: 8^2

C: √8

D: 2^8

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: štyri

B: dva

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: tri

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: vždy pravdivé

B: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá

C: ani jedna z uvedených možností

D: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: vždy pravdivé

B: ani jedna z uvedených možností

C: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

D: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá