Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: 3^7

B: 7^3

C: ani jedna z uvedených možností nie je správna

D: 3^2^2

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: 57

B: 38

C: 41

D: ani jedna z uvedených možností nie je správna

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 152

B: 34

C: 134

D: 52

Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: 2^8

B: √64

C: √8

D: 8^2

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: dva

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: tri

D: štyri

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: vždy pravdivé

B: ani jedna z uvedených možností

C: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá

D: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

B: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

C: ani jedna z uvedených možností

D: vždy pravdivé