Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: 3^2^2

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: 3^7

D: 2^3

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností nie je správna

B: 41

C: 57

D: 38

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 34

B: 152

C: 134

D: 52


Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: 8^2

B: 2^8

C: √64

D: √8

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: štyri

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: tri

D: dva

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

C: vždy pravdivé

D: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá


Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

B: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

C: vždy pravdivé

D: ani jedna z uvedených možností