Úloha č. 1

Zapíš mocninu, ak základ mocniny je 2 a mocniteľ je 3.

A
B
C
D

A: 3^7

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: 3^2^2

D: 2^3

Úloha č. 2

Vypočítaj bez použitia kalkulačky

A
B
C
D

A: 38

B: 41

C: 57

D: ani jedna z uvedených možností nie je správna

Úloha č. 3

Spamäti vypočítaj

A
B
C
D

A: 152

B: 34

C: 52

D: 134


Úloha č. 4

Počet štvorcov na šachovnici je

A
B
C
D

A: √8

B: 2^8

C: 8^2

D: √64

Úloha č. 5

Koľko destinných miest bude mať tretia mocnina čísla 1,4?

A
B
C
D

A: tri

B: ani jedna z uvedených možností nie je správna

C: štyri

D: dva

Úloha č. 6

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: ani jedna z uvedených možností

B: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

C: vždy pravdivé

D: existuje číslo, pre ktoré rovnosť nie je pravdivá


Úloha č. 7

Rozhodni o pravdivosti rovnosti

A
B
C
D

A: vždy pravdivé

B: neexistuje číslo, pre ktoré by bola rovnosť pravdivá

C: existuje číslo, pre ktoré rovnosť je pravdivá

D: ani jedna z uvedených možností