Úloha č. 1

Dva trojuholníky sú podobné, ak sa zhodujú :

A
B
C
D

A: v dvoch stranách

B: v dvoch stranách a uhle nimi zovretom

C: v dvoch uhloch

D: v jednej strane a dvoch uhloch k nej priľahlých

Úloha č. 2

Dva ľubovoľné pravidelné päťuholníky :

A
B
C
D

A: sú vždy podobné

B: sú zhodné

C: nie sú podobné

D: sú podobné iba niekedy

Úloha č. 3

Trojuholník ABC je podobný s trojuholníkom EFG s koeficientom podobnosti k = 1,5. Strany trojuholníka ABC sú : a = 3 cm, b = 4 cm, c = 6 cm. Urči dĺžky strán trojuholníka EFG.

A
B
C
D

A: e = 1,5 cm, f = 2 cm, g = 3 cm

B: e = 4,5 cm, f = 6 cm, g = 9 cm

C: e = 6 cm, f = 9 cm, g = 4,5 cm

D: e = 4 cm, f = 6,5 cm, g = 8 cm


Úloha č. 4

Úsečka AB má dĺžku 12 cm. Zmeň jej dĺžku v pomere 3 : 4.

A
B
C
D

A: 7 cm

B: 5 cm

C: 16 cm

D: 9 cm

Úloha č. 5

Na mape s mierkou 1 : 120 000 sú dve dediny od seba vzdialené 4 cm. Aká je táto vzdialenosť v skutočnosti ?

A
B
C
D

A: 5 km

B: 3 km

C: 30 km

D: 4,8 km

Úloha č. 6

Štvorec ABCD je podobný so štvorcom KLMN s koeficientom podobnosti k = 5. Obvod štvorca ABCD je 16,4 cm. Vypočítaj obvod štvorca KLMN.

A
B
C
D

A: 82 cm

B: 20,5 cm

C: 84,05 cm

D: 16,81


Úloha č. 7

Úsečku AB s dĺžkou 24 cm rozdeľ v pomere 7 : 2 : 3

A
B
C
D

A: 14 cm, 4 cm, 6 cm

B: 7 cm, 12 cm, 5 cm

C: 12 cm, 5 cm, 7 cm

D: 4 cm, 6 cm, 14 cm

Úloha č. 8

Most dlhý 250 m je znázornený na pláne úsečkou dlhou 0,5 cm. Aká je mierka plánu?

A
B
C
D

A: 1 : 12 500

B: 1 : 50 000

C: 1 : 500

D: 1 : 125

Úloha č. 9

Zvislá tyč vysoká 1 m vrhá na vodorovnú cestu tieň dlhý 120 cm. Aký vysoký je stĺp, ktorého tieň na tejto ceste má v ten istý čas dĺžku 8,4 m?

A
B
C
D

A: 70 m

B: 10 m

C: 7 m

D: 4 m


Úloha č. 10

Trojuholníky ABP a LKP na obrázku sú podobné. Zisti vzdialenosť bodov K a L.

A
B
C
D

A: 22,2 m

B: 760,5 m

C: 45 m

D: 450 m