Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: 0

B: II

C: -I

D: I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: katióny vodíka

B: oxóniové katióny

C: hydroxidové anióny

D: anióny kyslíka

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 7

B: menšia ako 7

C: rovná 0

D: väčšia ako 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: viacprvkové

B: jednoprvkové

C: trojprvkové

D: dvojprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: aniónov

C: oxóniových katiónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: univerzálny indikátorový papierik

B: Fehlingov roztok

C: lakmus

D: fenolftaleín


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid siričitý

B: hydroxid sírový

C: hydroxid kremičitý

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

B: štiepia sa

C: ionizujú sa

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: jedovaté látky

C: výbušniny

D: horľaviny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: mydla

B: cementu

C: papiera

D: plastov

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: plast

B: vápenná malta

C: hasené vápno

D: pálené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: výrobu cukru

B: výrobu textilných vláken

C: vápnenie kyslých pôd

D: bielenie a dezinfekciu stien


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: žlté

B: fialové

C: modré

D: zelené