Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: 0

B: I

C: -I

D: II

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: hydroxidové anióny

B: oxóniové katióny

C: katióny vodíka

D: anióny kyslíka

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: rovná 0

B: väčšia ako 7

C: menšia ako 7

D: rovná 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: jednoprvkové

B: trojprvkové

C: viacprvkové

D: dvojprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: aniónov

B: oxóniových katiónov

C: pH

D: katiónov vodíka

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: fenolftaleín

B: lakmus

C: Fehlingov roztok

D: univerzálny indikátorový papierik


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid sírový

B: hydroxid siričitý

C: hydroxid kremičitý

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

B: štiepia sa

C: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

D: ionizujú sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: horľaviny

C: výbušniny

D: jedovaté látky


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: mydla

B: cementu

C: papiera

D: plastov

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: hasené vápno

B: vápenná malta

C: plast

D: pálené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: vápnenie kyslých pôd

B: bielenie a dezinfekciu stien

C: výrobu cukru

D: výrobu textilných vláken


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: fialové

B: modré

C: žlté

D: zelené