Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: II

B: 0

C: -I

D: I

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: katióny vodíka

B: anióny kyslíka

C: oxóniové katióny

D: hydroxidové anióny

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: väčšia ako 7

B: menšia ako 7

C: rovná 7

D: rovná 0


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: trojprvkové

B: dvojprvkové

C: jednoprvkové

D: viacprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: oxóniových katiónov

C: pH

D: aniónov

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: fenolftaleín

B: univerzálny indikátorový papierik

C: Fehlingov roztok

D: lakmus


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid sírový

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid siričitý

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

B: ionizujú sa

C: štiepia sa

D: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: horľaviny

C: výbušniny

D: jedovaté látky


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: cementu

B: papiera

C: plastov

D: mydla

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: plast

B: pálené vápno

C: vápenná malta

D: hasené vápno

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: bielenie a dezinfekciu stien

B: výrobu cukru

C: vápnenie kyslých pôd

D: výrobu textilných vláken


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: žlté

B: modré

C: zelené

D: fialové