Úloha č. 1

Aké je oxidačné číslo vo vzorci Ca(OH)2?

A
B
C
D

A: -I

B: 0

C: I

D: II

Úloha č. 2

Zásaditosť roztokov hydroxidov spôsobujú:

A
B
C
D

A: anióny kyslíka

B: hydroxidové anióny

C: oxóniové katióny

D: katióny vodíka

Úloha č. 3

Hodnota pH zásaditých roztokov je:

A
B
C
D

A: menšia ako 7

B: väčšia ako 7

C: rovná 0

D: rovná 7


Úloha č. 4

Hydroxidy sú zlúčeniny:

A
B
C
D

A: trojprvkové

B: viacprvkové

C: dvojprvkové

D: jednoprvkové

Úloha č. 5

Zásaditosť roztokov môžeme vyjadrovať pomocou:

A
B
C
D

A: katiónov vodíka

B: oxóniových katiónov

C: aniónov

D: pH

Úloha č. 6

Čo nepatrí medzi indikátory pH?

A
B
C
D

A: univerzálny indikátorový papierik

B: fenolftaleín

C: lakmus

D: Fehlingov roztok


Úloha č. 7

Vyber správny názov pre vzorec Si(OH)4:

A
B
C
D

A: hydroxid siričitý

B: hydroxid kremitý

C: hydroxid kremičitý

D: hydroxid sírový

Úloha č. 8

Čo sa neudeje s hydroxidmi vo vode?

A
B
C
D

A: ionizujú sa

B: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny kovov

C: vznikajú z nich hydroxidové anióny a katióny vodíka

D: štiepia sa

Úloha č. 9

Čo vyjadrujú výstražné značky na nádobách s hydroxidmi?

A
B
C
D

A: žieraviny

B: horľaviny

C: jedovaté látky

D: výbušniny


Úloha č. 10

Hydroxid sodný a hydroxid draselný sa v praxi nepoužívajú na výrobu:

A
B
C
D

A: mydla

B: papiera

C: cementu

D: plastov

Úloha č. 11

Zmiešaním hydroxidu vápenatého s vodou vzniká:

A
B
C
D

A: pálené vápno

B: vápenná malta

C: hasené vápno

D: plast

Úloha č. 12

Zmes hydroxidu vápenatého s vodou sa nepoužíva na:

A
B
C
D

A: vápnenie kyslých pôd

B: bielenie a dezinfekciu stien

C: výrobu cukru

D: výrobu textilných vláken


Úloha č. 13

Indikátor fenolftaleín v roztokoch hydroxidov zmení svoje sfarbenie na:

A
B
C
D

A: modré

B: zelené

C: fialové

D: žlté