Úloha č. 1

Teplotu označujeme ....... . Zákl. jednotkou je ..............

A
B
C
D

A: Q, ˚C

B: Q, J

C: t, ˚J

D: t, ˚C

Úloha č. 2

Teplo sa šíri vedením

A
B
C
D

A: v medenej vidličke

B: vo vzduchu v miestnosti

C: v kvapaline v radiátore

D: z ohňa a Slnka

Úloha č. 3

Doplň: Teplo je .................................. , teplota je ......................................

A
B
C
D

A: fyzikálna veličina, energia

B: energia, okamžitý stav

C: okamžitý stav, fyzikálna veličina

D: okamžitý stav, energia


Úloha č. 4

Teplo sa môže šíriť

A
B
C
D

A: vedením, prúdením, tuhnutím

B: vedením, prúdením, topením

C: sálaním, prúdením, žiarením

D: vedením, prúdením, žiarením

Úloha č. 5

Teplo sa ako fyzikálna veličina označuje

A
B
C
D

A: Q

B: t

C: m

D: q

Úloha č. 6

Vyber látku, ktorá nepatrí medzi tepelné izolany

A
B
C
D

A: plast

B: striebro

C: srsť

D: perie


Úloha č. 7

Vyber správny výsledok : 5 kJ = MJ

A
B
C
D

A: 0,05

B: 500

C: 0,005

D: 5000

Úloha č. 8

Tepelná výmena medzi telesami nastáva:

A
B
C
D

A: b) ak je teplota v okolí telies rovnaká

B: a) ak sa dotýkajú telesá rovnakej teploty

C: vždy, bez ohľadu na teplotu telies

D: ak sa dotýkajú telesá rôznej teplôt

Úloha č. 9

Koľko litrov studenej vody s teplotou 20 ˚C sme primiešali do 40 litrov horúcej vody s teplotou 100 ˚C, ak sa po tepelnej výmene sa teplota ustálila na hodnote 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 42

B: 40

C: 50

D: 52


Úloha č. 10

Základná jednotka tepla je

A
B
C
D

A: J/kg . ˚C

B: kilojoule

C: kJ / kg

D: Joule

Úloha č. 11

Ak teleso prijme teplo, jeho teplota sa____________________ . Ak teleso odovzdá teplo, jeho teplota sa _________________________.

A
B
C
D

A: zvýši, nezmení

B: zvýši, zníži

C: zníži, zvýši

D: nezmení, zníži

Úloha č. 12

Urči teplotu na teplomere

A
B
C
D

A: - O,4 ˚C

B: 6 ˚C

C: - 6 ˚C

D: - 4 ˚C


Úloha č. 13

Za akých podmienok môžeme určiť výslednú teplotu po tepelnej výmene ako aritmetický priemer teplôt

A
B
C
D

A: rovnaký objem a rôzna látka

B: rovnaká hmotnosť a rovnaký objem

C: rovnaká hmotnosť a rovnaká teplota

D: rovnaká hmotnosť a rovnaká látka

Úloha č. 14

Urč výslednú teplotu po zmiešaní 1 kg horúceho mlieka s teplotou 90°C a 1 kg studeného mlieka s teplotou 20°C.

A
B
C
D

A: 70

B: 110

C: 55

D: nedá sa určiť

Úloha č. 15

Doplň: Pri tepelnej výmene chladnejšie teleso .............................. teplo a tým sa jeho teplota ......................................

A
B
C
D

A: odovzdáva, zvyšuje

B: prijíma, znižuje

C: odovzdáva, znižuje

D: prijíma, zvyšuje


Úloha č. 16

Vyber správne tvrdenie

A
B
C
D

A: Na meranie tepla používame kalorimeter

B: Teplo nemôže byť nulové

C: Teplo sa označuje c

D: Pri zvyšovaní teploty sa častice pohybujú pomalšie

Úloha č. 17

Merná tepelná kapacita sa označuje ........................ , základná jednotka je ......................

A
B
C
D

A: c, J/kg. ˚C

B: Q, J/kg. ˚C

C: Q, J/kg.

D: c, kJ/kg.

Úloha č. 18

Urč teplo, ktoré prijíme 2 q vody, ak sa zohreje o 5 ˚C . c = 4, 18 kJ/kg. ˚C

A
B
C
D

A: 4180000 J

B: 4180 J

C: 4180000 J/kg

D: 4180 J/ kg. ˚C


Úloha č. 19

Urč teplotu po tepelnej výmene, ak zmiešame 100 g mlieka s teplotou 60 ˚C a 100 g vody s teplotou 10 ˚C

A
B
C
D

A: nedá sa určiť

B: 50 ˚C

C: 35 ˚C

D: 40 ˚C

Úloha č. 20

Teplo závisí od

A
B
C
D

A: hmotnosti, teplotného rozdielu, mernej tepelnej kapacity

B: hmotnosti, tepelného rozdielu, mernej teplotnej kapacity

C: hmotnosti, skupenstva, teploty

D: hmotnosti, začiatočnej teploty, skupenského tepla

Úloha č. 21

Pre teleso, ktoré sa pri tepelnej výmene zohrieva z t1=10°C na t2=85°C platí:

A
B
C
D

A: odovzdáva teplo

B: odovzdáva teplotu

C: prijíma teplotu

D: prijíma teplo


Úloha č. 22

V pevných látkach častice ...................................................., okolo ktorých ....................................

A
B
C
D

A: sú ďaleko od seba, poletujú

B: sú blízko pri sebe, poletujú

C: Majú stále polohy, voľne poletujú

D: majú stále polohy, kmitajú

Úloha č. 23

Ak teleso roztopím, získam kvapalinu s teplotou

A
B
C
D

A: vyššou ako teplota topenia

B: rovnakou ako teplota topenia

C: nižšou ako teplota topenia

D: 100 ˚C

Úloha č. 24

Látky s malou mernou tepelnou kapacitou sa:

A
B
C
D

A: rýchlo zohrievajú a pomaly ochladnú

B: rýchlo zohrievajú a rýchlo ochladnú

C: pomaly zohrievajú a rýchlo ochladnú

D: pomaly zohrievajú, pomaly ochladnú


Úloha č. 25

Teplo vo vykurovanej miestnosti sa z radiátora do celej miestnosti šíri

A
B
C
D

A: prúdením

B: vedením

C: žiarením

D: teplo sa nešíri

Úloha č. 26

Vyber možnosť, kde sú iba skupenské premeny, kde sa teplo prijíma

A
B
C
D

A: topenie, var

B: topenie, kondenzácia

C: var, tuhnutie

D: tuhnutie, kondenzácia

Úloha č. 27

K akej fyzikálnej zmene dochádza počas vyparovania

A
B
C
D

A: kvapalina teplo neprijíma ani neodovzdáva

B: plyn prijíma teplo

C: kvapalina odovzdáva teplo

D: kvapalina prijíma teplo


Úloha č. 28

Urči teplotu studenej vody s objemom 100 ml , ktorú zmiešame so 100 ml horúcej vody s teplotou 85 ˚C. Výsledná teplota po tepelnej výmene je 60 ˚C.

A
B
C
D

A: 45 ˚C

B: nedá sa určiť

C: 25 ˚C

D: 35 ˚C

Úloha č. 29

Pri samotnej skupenskej premene kvapalnej látky na plynnú látku sa teplota ......................................, látka prijíma ......................................

A
B
C
D

A: nemení, skupenské teplo varu

B: zvyšuje, skupenské teplo topenia

C: zvyšuje, teplo

D: nemení, teplo

Úloha č. 30

Merná tepelná kapacita zlata je 130 J/kg . °C. Aké teplo musíme dodať zlatému telesu s hmotnosťou 1 kg, ak ho chcem zohriať o 3 °C? .......................

A
B
C
D

A: 390 J

B: 390 J/ kg

C: 390 kJ

D: 390 J/ kg. °C