Úloha č. 1

Označ slová, ktoré sú IBA v ženskom rode:

A
B
C
D

A: kosť, svadba, morča, myš

B: ulica, elektráreň, dlaň, krv

C: váza, teľa, zbraň, chatrč

D: pištoľ, krieda, hudba, vlas

Úloha č. 2

Množné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: prulál

B: plulár

C: plurál

D: prulár

Úloha č. 3

Jednotné číslo nazývame aj:

A
B
C
D

A: singulár

B: singurál

C: singurár

D: singulál


Úloha č. 4

Ktorý pád nemá predložku?

A
B
C
D

A: Datív

B: Akuzatív

C: Inštrumentál

D: Nominatív

Úloha č. 5

Ktorou pádovou otázkou sa pýtame na GENITÍV?

A
B
C
D

A: o kom? o čom?

B: komu? čomu?

C: koho? čoho?

D: koho? čo?

Úloha č. 6

Na ktorý PÁD sa pýtam otázkou KOMU? ČOMU?

A
B
C
D

A: Akuzatív

B: Lokál

C: Nominatív

D: Datív


Úloha č. 7

Otázkou PRED KÝM?- PRED ČÍM? sa pýtame na:

A
B
C
D

A: Akuzatív

B: Inštrumentál

C: Genitív

D: Lokál

Úloha č. 8

Predložka k/ku sa viaže k:

A
B
C
D

A: Datívu

B: Nominatívu

C: Akuzatívu

D: Lokálu

Úloha č. 9

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v akuzatíve?

A
B
C
D

A: psovi

B: priniesol

C: kosti

D: nášmu


Úloha č. 10

Predložky s/so sa používajú v:

A
B
C
D

A: Lokáli

B: Genitíve

C: Inštrumentáli

D: Akuzatíve

Úloha č. 11

Všetky slová v STREDNOM RODE sú:

A
B
C
D

A: svetlo, droždie, dievča, maska

B: kladivá, vysvedčenie, žriebä, vápno

C: učivo, papiere, kormidlo, víno

D: kúzlo, drevo, palce, umývadlo

Úloha č. 12

Ktoré slovo NIE JE v MUŽSKOM RODE?

A
B
C
D

A: veniec

B: chlieb

C: mrakodrap

D: pištoľ


Úloha č. 13

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v nominatíve?

A
B
C
D

A: Peter

B: priniesol

C: psovi

D: kosti

Úloha č. 14

Predložky z/zo sa spájajú so slovami v:

A
B
C
D

A: Lokáli

B: Inštrumentáli

C: Genitíve

D: Datíve

Úloha č. 15

Urč gramatické kategórie slovného spojenia "PRE CHLAPOV"

A
B
C
D

A: muž.r., sing., A

B: muž.r., pl., A

C: muž.r., pl., D

D: muž.r., mn.č., G


Úloha č. 16

Ktoré je to slovo? (žen.r., pl., D)

A
B
C
D

A: učiteľkám

B: sestre

C: zvieratám

D: ku škole

Úloha č. 17

Vo vete: "PETER PRINIESOL NÁŠMU PSOVI KOSTI" je ktoré slovo v datíve?

A
B
C
D

A: nášmu

B: kosti

C: psovi

D: Peter

Úloha č. 18

V LOKÁLI sú všetky slová:

A
B
C
D

A: o mame, pred školou, na strome, vo vani

B: v pyžame, do ruky, po písomke, na streche

C: na stromoch, o škole, v učebnici, vo vlasoch

D: v ruke, v rukách, do rúk, o rukaviciach


Úloha č. 19

Urč správne gramatické kategórie slovného spojenia "CEZ PRESTÁVKU "

A
B
C
D

A: žen.r., jedn.č., D

B: žen.r., sing., A

C: žen.r., pl., A

D: muž.r., sing., G

Úloha č. 20

Ktoré slovo má tieto gramatické kategórie? (STR.R., PL., I)

A
B
C
D

A: pred kolesom

B: nad hlavami

C: za oknami

D: so žriebätkom