Úloha č. 1

Jednoduchá veta má

A
B
C
D

A: viac prisudzovacích skladov a vetných základov

B: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

C: dva prisudzovacie sklady a dva vetné základy

D: žiadny prisudzovací sklad, ani vetný základ

Úloha č. 2

Ktorá z možností je jednoduchá veta?

A
B
C
D

A: Obraz namaľoval neznámy autor.

B: Chceš alebo nechceš?

C: Prišiel a my sme začali cvičiť.

D: Vodič, ktorý zavinil nehodu, ušiel.

Úloha č. 3

Martin, náš najlepší študent, vyhral súťaž. Prístavok vo vete je vyjadrený slovom/slovami:

A
B
C
D

A: olympiádu

B: náš najlepší študent

C: vyhral

D: Martin


Úloha č. 4

Súvetia sú vety, ktoré majú:

A
B
C
D

A: dva a viac prisudzovacích skladov alebo vetných základov

B: dva a viac určovacích skladov

C: jeden určovací sklad alebo vetný základ

D: jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ

Úloha č. 5

Ktorá z viet je súvetie?

A
B
C
D

A: Obrali sme všetky dozreté plody a uskladnili ich v pivnici.

B: Obrali sme všetky dozreté jablká a hrušky.

C: Obrali sme všetky dozreté plody v záhrade.

D: Obrali sme všetky dozreté plody.

Úloha č. 6

Jednoduchá veta je veta:

A
B
C
D

A: Dostal som vyznamenanie, a to s poctou.

B: Dostal som vyznamenanie a získal postavenie.

C: Dostal som vyznamenanie, ale nepotešilo ma to.

D: Dostal som vyznamenanie, ktoré mi nepatrí.


Úloha č. 7

Ktorá z viet nie je súvetie?

A
B
C
D

A: Vrátila sa, lebo dostala strach.

B: Fúkalo, snežilo a mrzlo.

C: Mirka sa potešila, lebo dostala darček.

D: Starý pán ťažko a opatrne kráčal po klzkom chodníku.

Úloha č. 8

Medzi podraďovacie spojky patria:

A
B
C
D

A: buď, alebo, či - či

B: a tak, a teda, a preto

C: že, aby, žeby, hoci, kým

D: a, i, aj, ani, ba

Úloha č. 9

Podraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: vety gramaticky nerovnocenné

B: len vedľajšie vety

C: vety gramaticky rovnocenné

D: len hlavné vety


Úloha č. 10

Ktoré zo súvetí je priraďovacie?

A
B
C
D

A: Dotiaľ cúval, kým nenarazil na prekážku.

B: Čupela v kríkoch a triasla sa.

C: Predpokladám, že bude zajtra pršať.

D: Keď sa ti najviac darí, prestaň hrať!

Úloha č. 11

Priraďovacie súvetie je súvetie, v ktorom sú:

A
B
C
D

A: hlavná veta a viac vedľajších viet

B: hlavná veta a vedľajšia veta

C: len hlavné vety

D: len vedľajšie vety

Úloha č. 12

Ktoré zo súvetí je podraďovacie?

A
B
C
D

A: Vrátil sa domov, no nepovedal ani slovo.

B: Prídem, keď sa pobalím.

C: Všetci spievali a tancovali.

D: Bolo zamknuté, a tak odišla.


Úloha č. 13

Ktorá z možností je priraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: Prečítal knihu a odložil ju do knižnice.

B: Len čo prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

C: Prečítal knihu, aby ju odložil do knižnice.

D: Keď prečítal knihu, odložil ju do knižnice.

Úloha č. 14

Ktorú spojku treba doplniť, aby z viet - Klamal. Musel klamať. - vzniklo podraďovacie súvetie?

A
B
C
D

A: ibaže

B: lenže

C: no

D: pretože