Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: ulicu

B: športový zápas

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: jedno z mnohých predstavení

D: ulicu

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: opakované uvedenie divadelnej hry

B: stále uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: prvé uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: dialogické a osobné

B: kolektívne a syntetické

C: kolektívne a družné

D: jednotlivca a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: monológu

C: veľa postáv

D: čo kto povie

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: divákom alebo poslucháčom

B: jednému človekovi

C: pre knižné spracovanie

D: širokej verejnosti


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: otázky a odpovede

B: monologickou formou

C: písomnou formou

D: dialogickou formou

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zápletkou

B: dramatickým napätím

C: zločinom

D: divadelným napätím

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: budúcom čase

B: minulom čase

C: prítomnom čase

D: na ulici


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: filmové umenie

C: rozhlasové umenie

D: televízne umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry v škole

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: kolízia, kríza, vyvrcholenie

C: expozícia, kolízia, kríza

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dejstvá, scény, výstupy

B: výstupy, dejstvá, dialógy

C: dialógy, monológy, scény

D: prehovory, dialógy, kulisy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď sa skončí predstavenie

B: keď si hrdinovia siahnu na život

C: keď odídu herci z javiska

D: keď všetci v hre zomrú

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: na uliciach New Yorku

B: v divadle W.Shakespeara

C: antickom Grécku

D: severnom Írsku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Homéra

B: Euripidesa

C: Shakespeara

D: Dionýza

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: dvaja herci na javisku

B: muž na javisku

C: jeden hlavný herec

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: najvyšší z bohov

B: vysoká budova

C: podsvetná rieka

D: mesto v antickom Grécku


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: chór

B: javisko

C: monológ

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Shakespeare, Sokrates

B: Hollý, Sofokles

C: Sofokles, Euripides

D: Homér, Euripides

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Lasica, Satinský

B: Shakespeare, Satinský

C: Sofokles, Sokrates

D: Heviér, Lasica


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: drámy, prídavné mená

B: lyriky, slovesá

C: lyriky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: lyriky, slovesá

C: epiky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: rozhovor

B: hádka

C: epická situácia

D: dráma


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: epifora

C: rým

D: epanastrofa

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: športový zápas

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: prvé uvedenie divadelnej hry

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: jedno z mnohých predstavení

D: ulicu

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: stále uvedenie divadelnej hry

B: opakované uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: posledné uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a syntetické

B: dialogické a osobné

C: kolektívne a družné

D: jednotlivca a osobné

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: veľa postáv

B: dramatického textu

C: čo kto povie

D: monológu

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: pre knižné spracovanie

B: divákom alebo poslucháčom

C: širokej verejnosti

D: jednému človekovi


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: otázky a odpovede

B: písomnou formou

C: dialogickou formou

D: monologickou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: zločinom

B: dramatickým napätím

C: divadelným napätím

D: zápletkou

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: na ulici

B: minulom čase

C: prítomnom čase

D: budúcom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: televízne umenie

B: rozhlasové umenie

C: divadelné umenie

D: filmové umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry v škole

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: kríza, kolízia, vyvrcholenie

C: kolízia, kríza, vyvrcholenie

D: expozícia, kríza, kolízia


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: výstupy, dejstvá, dialógy

B: dejstvá, scény, výstupy

C: prehovory, dialógy, kulisy

D: dialógy, monológy, scény

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď odídu herci z javiska

B: keď si hrdinovia siahnu na život

C: keď všetci v hre zomrú

D: keď sa skončí predstavenie

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: v divadle W.Shakespeara

B: na uliciach New Yorku

C: severnom Írsku

D: antickom Grécku


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Shakespeara

B: Dionýza

C: Homéra

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: muž na javisku

B: jeden hlavný herec

C: zbor, ktorý komentoval dianie

D: dvaja herci na javisku

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: mesto v antickom Grécku

B: podsvetná rieka

C: najvyšší z bohov

D: vysoká budova


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: chór

B: javisko

C: monológ

D: komunikácia

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Shakespeare, Sokrates

B: Sofokles, Euripides

C: Homér, Euripides

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Shakespeare, Satinský

C: Lasica, Satinský

D: Sofokles, Sokrates


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: epiky, slovesá

C: drámy, prídavné mená

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: epiky, podstatné mená

C: lyriky, slovesá

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: epická situácia

B: rozhovor

C: hádka

D: dráma


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: rým

C: epifora

D: epanastrofa