Úloha č. 1 (variant 1)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: športový zápas

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: ulicu

Úloha č. 2 (variant 1)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: jedno z mnohých predstavení

C: ulicu

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 3 (variant 1)

Repríza je...

A
B
C
D

A: opakované uvedenie divadelnej hry

B: stále uvedenie divadelnej hry

C: posledné uvedenie divadelnej hry

D: prvé uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 1)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a družné

B: dialogické a osobné

C: kolektívne a syntetické

D: jednotlivca a osobné

Úloha č. 5 (variant 1)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: dramatického textu

B: monológu

C: veľa postáv

D: čo kto povie

Úloha č. 6 (variant 1)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: širokej verejnosti

B: jednému človekovi

C: divákom alebo poslucháčom

D: pre knižné spracovanie


Úloha č. 7 (variant 1)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: monologickou formou

B: písomnou formou

C: dialogickou formou

D: otázky a odpovede

Úloha č. 8 (variant 1)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: divadelným napätím

B: zápletkou

C: zločinom

D: dramatickým napätím

Úloha č. 9 (variant 1)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: minulom čase

B: na ulici

C: prítomnom čase

D: budúcom čase


Úloha č. 10 (variant 1)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: filmové umenie

C: televízne umenie

D: rozhlasové umenie

Úloha č. 11 (variant 1)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry na ulici

B: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

C: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

D: prevedenie divadelnej hry v škole

Úloha č. 12 (variant 1)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kríza, kolízia

B: kolízia, kríza, vyvrcholenie

C: expozícia, kolízia, kríza

D: kríza, kolízia, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 1)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: prehovory, dialógy, kulisy

B: výstupy, dejstvá, dialógy

C: dialógy, monológy, scény

D: dejstvá, scény, výstupy

Úloha č. 14 (variant 1)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď všetci v hre zomrú

B: keď sa skončí predstavenie

C: keď odídu herci z javiska

D: keď si hrdinovia siahnu na život

Úloha č. 15 (variant 1)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: severnom Írsku

B: na uliciach New Yorku

C: v divadle W.Shakespeara

D: antickom Grécku


Úloha č. 16 (variant 1)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Dionýza

B: Euripidesa

C: Homéra

D: Shakespeara

Úloha č. 17 (variant 1)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: jeden hlavný herec

B: muž na javisku

C: zbor, ktorý komentoval dianie

D: dvaja herci na javisku

Úloha č. 18 (variant 1)

Acheron je...

A
B
C
D

A: mesto v antickom Grécku

B: najvyšší z bohov

C: vysoká budova

D: podsvetná rieka


Úloha č. 19 (variant 1)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: javisko

B: komunikácia

C: monológ

D: chór

Úloha č. 20 (variant 1)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Sofokles, Euripides

B: Homér, Euripides

C: Shakespeare, Sokrates

D: Hollý, Sofokles

Úloha č. 21 (variant 1)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Shakespeare, Satinský

B: Heviér, Lasica

C: Lasica, Satinský

D: Sofokles, Sokrates


Úloha č. 22 (variant 1)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: lyriky, slovesá

C: drámy, prídavné mená

D: lyriky, podstatné mená

Úloha č. 23 (variant 1)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, podstatné mená

B: lyriky, podstatné mená

C: epiky, slovesá

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 1)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: dráma

B: epická situácia

C: rozhovor

D: hádka


Úloha č. 25 (variant 1)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: epanastrofa

C: epifora

D: rým

Úloha č. 1 (variant 2)

Keď ideme na premiéru, tak ideme na ...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: ulicu

C: športový zápas

D: prvé uvedenie divadelnej hry

Úloha č. 2 (variant 2)

Keď ideme na derniéru, tak ideme na...

A
B
C
D

A: ulicu

B: posledné uvedenie divadelnej hry

C: prvé uvedenie divadelnej hry

D: jedno z mnohých predstavení

Úloha č. 3 (variant 2)

Repríza je...

A
B
C
D

A: posledné uvedenie divadelnej hry

B: prvé uvedenie divadelnej hry

C: stále uvedenie divadelnej hry

D: opakované uvedenie divadelnej hry


Úloha č. 4 (variant 2)

Divadelné umenie je umenie...

A
B
C
D

A: kolektívne a družné

B: dialogické a osobné

C: jednotlivca a osobné

D: kolektívne a syntetické

Úloha č. 5 (variant 2)

Realizácia dramatického umenia vzniká na základe..

A
B
C
D

A: čo kto povie

B: veľa postáv

C: monológu

D: dramatického textu

Úloha č. 6 (variant 2)

Dramatické umenie je určené...

A
B
C
D

A: širokej verejnosti

B: jednému človekovi

C: divákom alebo poslucháčom

D: pre knižné spracovanie


Úloha č. 7 (variant 2)

Akou formou sa realizuje dramatické umenie?

A
B
C
D

A: otázky a odpovede

B: dialogickou formou

C: monologickou formou

D: písomnou formou

Úloha č. 8 (variant 2)

Čím je vytvorený dramatický konflikt?

A
B
C
D

A: dramatickým napätím

B: zločinom

C: zápletkou

D: divadelným napätím

Úloha č. 9 (variant 2)

Dramatické umenie sa realizuje v...

A
B
C
D

A: na ulici

B: budúcom čase

C: prítomnom čase

D: minulom čase


Úloha č. 10 (variant 2)

Najstaršie z dramatických umení je...

A
B
C
D

A: divadelné umenie

B: rozhlasové umenie

C: filmové umenie

D: televízne umenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Inscenácia je...

A
B
C
D

A: prevedenie divadelnej hry pod holým nebom

B: prevedenie divadelnej hry v škole

C: prevedenie divadelnej hry na ulici

D: prevedenie divadelnej hry pred televíznymi kamerami

Úloha č. 12 (variant 2)

Vnútornú kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí...

A
B
C
D

A: expozícia, kolízia, kríza

B: kríza, kolízia, vyvrcholenie

C: expozícia, kríza, kolízia

D: kolízia, kríza, vyvrcholenie


Úloha č. 13 (variant 2)

Vonkajšiu kompozíciu divadelného umenia v danom poradí tvorí ...

A
B
C
D

A: dialógy, monológy, scény

B: prehovory, dialógy, kulisy

C: dejstvá, scény, výstupy

D: výstupy, dejstvá, dialógy

Úloha č. 14 (variant 2)

Kedy sa naplní tragédia?

A
B
C
D

A: keď si hrdinovia siahnu na život

B: keď všetci v hre zomrú

C: keď odídu herci z javiska

D: keď sa skončí predstavenie

Úloha č. 15 (variant 2)

Tragédia vznikla v..

A
B
C
D

A: na uliciach New Yorku

B: antickom Grécku

C: severnom Írsku

D: v divadle W.Shakespeara


Úloha č. 16 (variant 2)

Tragédia vznikla na počesť boha...

A
B
C
D

A: Dionýza

B: Shakespeara

C: Homéra

D: Euripidesa

Úloha č. 17 (variant 2)

Chór v antickom Grécku bol..

A
B
C
D

A: jeden hlavný herec

B: dvaja herci na javisku

C: muž na javisku

D: zbor, ktorý komentoval dianie

Úloha č. 18 (variant 2)

Acheron je...

A
B
C
D

A: vysoká budova

B: mesto v antickom Grécku

C: podsvetná rieka

D: najvyšší z bohov


Úloha č. 19 (variant 2)

Najdôležitejším prvkom drámy je ...

A
B
C
D

A: chór

B: komunikácia

C: monológ

D: javisko

Úloha č. 20 (variant 2)

Predstaviteľmi starogréckeho dramatického umenia sú...

A
B
C
D

A: Shakespeare, Sokrates

B: Homér, Euripides

C: Hollý, Sofokles

D: Sofokles, Euripides

Úloha č. 21 (variant 2)

Predstaviteľmi slovenského divadelníctva sú..

A
B
C
D

A: Heviér, Lasica

B: Sofokles, Sokrates

C: Shakespeare, Satinský

D: Lasica, Satinský


Úloha č. 22 (variant 2)

Žena je metaforou ...... a ženským elementom sú.....

A
B
C
D

A: epiky, slovesá

B: drámy, prídavné mená

C: lyriky, podstatné mená

D: lyriky, slovesá

Úloha č. 23 (variant 2)

Muž je metaforou ....... a mužským elementom sú.....

A
B
C
D

A: lyriky, podstatné mená

B: lyriky, slovesá

C: epiky, podstatné mená

D: epiky, slovesá

Úloha č. 24 (variant 2)

Keď sa muž vráti domov a so ženou si vymieňajú zážitky, informácie, názory, vzniká....

A
B
C
D

A: rozhovor

B: dráma

C: hádka

D: epická situácia


Úloha č. 25 (variant 2)

Ako sa nazýva štylistická figúra, v ktorej sa na začiatku po sebe idúcich veršov opakuje to isté slovo alebo skupina slov?

A
B
C
D

A: anafora

B: epifora

C: rým

D: epanastrofa