Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa nemení

B: ubúda

C: sa mení

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: chuť

B: skupenstvo

C: farbu

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné a pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: kolobeh

C: dážď

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: oceánoch a jazerách

C: jazerách a riekach

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: moriach a oceánoch

C: moriach, potokoch a jazerách

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: morská voda

C: povrchová voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, pôda

B: plášť a kôra

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: pôda

C: hlina

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny zvetrávajú

B: horniny sa strácajú

C: horniny stvrdnú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: zemské jadro

C: sopka

D: prameň


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: jazero

B: kopec

C: sopka

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: atmosféra

B: ozónová diera

C: vzduch

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: spodná vrstva atmosféry

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, dusík, iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez chuti

C: bez vlastností

D: bez farby, chuti, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: vodná para a oxid uhličitý

C: kyslík a vodná para

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: troposféra

C: vzduch bez kyslíka

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: benzín

B: energiu

C: kyslík

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: elektrická, mechanická a vodná

D: iba elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a vietor

D: človek a slnko


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: vzduchu

C: slnka

D: vody

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a vitamíny

C: bielkoviny a tuky

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: podporujú priberanie na váhe

C: sú zdrojom energie

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: sú zdrojom energie

C: podporujú priberanie na váhe

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: spotrebujeme viac energie

C: získavame novú energiu

D: vytvárame krajšie životné prostredie