Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú len ohybné slovné druhy?

A
B
C
D

A: pods. mená, predložky, číslovky, spojky, slovesá

B: pods. mená, príslovky, slovesá, zámená, číslovky

C: pods. mená, príd. mená, zámená, číslovky, citoslovcia

D: pods. mená, príd. mená, zámená, číslovky, slovesá

Úloha č. 2

Ku ktorému pádu je priradená nesprávna pádová otázka? Kde je chyba?

A
B
C
D

A: A, koho? čo?

B: N, kto? čo?

C: L, o kom?, o čom?

D: G, komu? čomu?

Úloha č. 3

V ktorom z uvedených pádov je slovo kniha vyskloňované nesprávne?

A
B
C
D

A: G z knihy

B: D knihe

C: I o knihe

D: A knihu


Úloha č. 4

Kde sú obidve slová napísané gramaticky správne ( pozor na pravopis)

A
B
C
D

A: s kamarátkou, s kamarátkami

B: s kamarátkov, s kamarátkami

C: z kamarátkou, z kamarátkami

D: s kamarátkou, s kamarátkamy

Úloha č. 5

Kde sú obidve slovné spojenia napísané gramaticky správne?

A
B
C
D

A: pekní chlapec, pekný chlapci

B: pekný chlapec, pekní chlapci

C: pekní chlapec, pekní chlapci

D: pekný chlapec, pekný chlapci

Úloha č. 6

Kde sú iba osobné základné zámená?( nie privlastňovacie)

A
B
C
D

A: s tebou, naše, jeho, mne, moja

B: môj, ty, jeho, vaše, o tvojej

C: ja, mňa, ju, teba, s ním

D: tvojho, ja, ich, s nimi, naša


Úloha č. 7

V ktorej z možností sú obe číslovky napísané správne?

A
B
C
D

A: dvadsiaty prvý, tridsaťšesť

B: päťdesiaty, tridsiatypiaty

C: sedemdesiat tri, dvadsať šesť

D: odemdesiatydruhý, sedemnásty

Úloha č. 8

Vo vete : Prinesie mi tvoja sestra domáce úlohy? ....... sú slovné druhy v poradí:

A
B
C
D

A: sloveso, zámeno, príd. meno, PM, príd. meno, PM

B: sloveso, privl.zámeno,osob. zákl. zámeno, PM, príd. meno, PM

C: sloveso, osob. zákl. zámeno, privl. zámeno, PM, príd.m, PM

D:

Úloha č. 9

V ktorej z možností sú len prídavné mená?

A
B
C
D

A: pekná, najlepší, väčšie

B: tvoja, malý, chutné

C: biela, hotový, náš

D: štvrtý, tvrdá, mäkké


Úloha č. 10

V ktorej z možností sú všetky PM, vlastné aj všeobecné napísané správne?

A
B
C
D

A: Spišský hrad, Podunajská nížina, Venuša, Slovák

B: Spišský Hrad, Podunajská nížina, venuša, Slovák

C: Spišský hrad, Podunajská nížina, venuša, slovák

D: Spišský hrad, Podunajská nížina, Venuša, slovák