Úloha č. 1

Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: tisíc

B: stroj

C: dva

D: ulica

Úloha č. 2

Číslovka dva sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: päť

B: stroj

C: tisíc

D: dva

Úloha č. 3

Číslovka sedemdesiatdva sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: päť

B: tisíc

C: dva

D: sto


Úloha č. 4

Číslovka tretí sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: dva

B: päť

C: cudzí

D: pekný

Úloha č. 5

Radové číslovky tisíci, druhý, dvanásty, tridsiaty tretí sa skloňujú podľa vzorov v tomto poradí...

A
B
C
D

A: cudzí, cudzí, pekný, pekný

B: cudzí, pekný, pekný, piaty

C: cudzí, pekný, pekný, cudzí

D: pekný, pekný, cudzí, päť

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sú číslovky 15, 60. roky, v 64 prípadoch, 73 správne prepísané?

A
B
C
D

A: pätnásť, šestdesiat, šesťdesiatštyri, sedemdesiattri

B: pätnásť, šesťdesiate, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri

C: pätnásť, šesťdesiat, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri

D: pätnást, šesdesiate, šesťdesiatych štyroch, sedemdesiattri


Úloha č. 7

Vyhľadaj možnosť, v ktorej je spojenie "jeden extra návrh" bezchybne vyskloňované.

A
B
C
D

A: jedními extra návrhmi (I pl.)

B: jedny extra návrhy (N pl.)

C: jedných extrovných návrhov (G pl.)

D: jedni extra návrhy (N pl.)

Úloha č. 8

Nájdi vetu, v ktorej je druhová číslovka v správnom tvare.

A
B
C
D

A: Starí rodičia vychovali dvoje detí.

B: Viackrát sa obzrela, akoby neverila ani jednému.

C: V novinách sa stretol s dvojakými predpoveďami počasia.

D: Deti nevedeli o pätorakích druhoch zvierat v ZOO.

Úloha č. 9

Nájdi vetu s číslovkou, ktorá je napísaná bezchybne.

A
B
C
D

A: Vybrali zálohy od dvetisíc ľudí.

B: So stovkou euro môžeš ísť do sveta.

C: Poslanec sa prihovoril k sto tisíc občanom.

D: V nepokojnom sne sa stretla s tisícimi otázkami.


Úloha č. 10

Vyhľadaj možnosť, v ktorej je správne napísaná číslovka.

A
B
C
D

A: V deň mojich tridsiatych siedmych narodenín sme boli v kine.

B: V dvadsiatomsiedmom roku by chcel ukončiť vysokú školu.

C: Dvadsaťjedna pracovníčok obchodného domu dostalo odmenu.

D: Máme zastúpenie v sedemdesiatych šiestich organizáciách.

Úloha č. 11

Text: posádka ôsm_ch mužov, v siedm_ch vetách, po prv_ch minútach, hokejisti boli prv_, Nepela bol prv_. Správne doplnené i,y, í, ý je v možnosti

A
B
C
D

A: i, i, ý, ý, ý

B: i, i, í, í, í

C: i, i, ý, í, ý

D: i, y, ý, í, ý

Úloha č. 12

Správny tvar číslovky je v možnosti ...

A
B
C
D

A: stodvadsaťjeden žiakov

B: dvojo šiat v skrini

C: zo siedmych krajín prišli

D: viac krát meria