Úloha č. 1

K vete "It's Jake's scarf." vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It's his.

B: It's hers.

C: It's he.

D: It's him.

Úloha č. 2

It's Jenny's bag. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It is she.

B: It's his.

C: It's mine.

D: It's hers.

Úloha č. 3

It's Peter and Alex's ball. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It's his.

B: It's their.

C: It's ours.

D: It's theirs.


Úloha č. 4

It's your bedroom. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It's mine.

B: It's your.

C: It's super!

D: It's yours.

Úloha č. 5

Winston is our cat. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: He's my.

B: He's ours.

C: He's him.

D: He's good.

Úloha č. 6

_____________ are these gloves?

A
B
C
D

A: Whose

B: Who

C: There

D: Whoose


Úloha č. 7

Ktoré zo slovíčok nie je druh oblečenia?

A
B
C
D

A: boots

B: trainers

C: a mirror

D: a scarf

Úloha č. 8

Označ správnu dvojicu viet:

A
B
C
D

A: I've got a hat. They're my.

B: I've got a hat. It's my hat.

C: I've got a hat. It's mine hat.

D: I've got a hat. It's yours hat.

Úloha č. 9

Označ správnu dvojicu viet.

A
B
C
D

A: She's got some gloves. It's her gloves.

B: She's got some gloves. They're her gloves.

C: She's got some gloves. They're hers gloves.

D: She's got some gloves. They're her.


Úloha č. 10

Vyber nesprávne preloženú dvojicu samostatných zámen:

A
B
C
D

A: tvoje = theirs

B: jeho = his

C: moje = mine

D: naše = ours

Úloha č. 11

Ktorá z odpovedí na otázku: "Whose is this cat?" je nesprávna?

A
B
C
D

A: It's theirs.

B: It's mine.

C: It's my.

D: It's Jake and Jenny's.

Úloha č. 12

Prelož: vaše dáždniky

A
B
C
D

A: your umbrellas

B: our umbrella

C: their umbrellas

D: your umbrella


Úloha č. 13

V ktorej z možností sú preložené slovíčka: šál, rukavica, ponožky, nohavice.

A
B
C
D

A: a scarf, an umbrella, a jacket, trainers

B: a scarf, gloves, a coat, jeans

C: a hat, a glove, socks, a boot

D: a scarf, a glove, socks, trousers

Úloha č. 14

Where is Jake's scarf in the story?

A
B
C
D

A: It's in Jenny's room.

B: It's under Bot.

C: Mum's got it.

D: It's under Winston.

Úloha č. 15

Vetu: "V žiadnom prípade!" preložíme:

A
B
C
D

A: No situation!

B: Nothing!

C: Nice!

D: No way!


Úloha č. 16

Prémia: Naša učebnica angličtiny sa volá:

A
B
C
D

A: Project Explore 1

B: Family and friends

C: Hello

D: Project 1