Úloha č. 1

K vete "It's Jake's scarf." vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It's him.

B: It's he.

C: It's his.

D: It's hers.

Úloha č. 2

It's Jenny's bag. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It is she.

B: It's mine.

C: It's his.

D: It's hers.

Úloha č. 3

It's Peter and Alex's ball. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It's ours.

B: It's theirs.

C: It's his.

D: It's their.


Úloha č. 4

It's your bedroom. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: It's your.

B: It's yours.

C: It's super!

D: It's mine.

Úloha č. 5

Winston is our cat. Vyber vetu so správnym samostatným zámenom:

A
B
C
D

A: He's good.

B: He's him.

C: He's my.

D: He's ours.

Úloha č. 6

_____________ are these gloves?

A
B
C
D

A: There

B: Whose

C: Who

D: Whoose


Úloha č. 7

Ktoré zo slovíčok nie je druh oblečenia?

A
B
C
D

A: a scarf

B: a mirror

C: boots

D: trainers

Úloha č. 8

Označ správnu dvojicu viet:

A
B
C
D

A: I've got a hat. It's yours hat.

B: I've got a hat. It's my hat.

C: I've got a hat. They're my.

D: I've got a hat. It's mine hat.

Úloha č. 9

Označ správnu dvojicu viet.

A
B
C
D

A: She's got some gloves. It's her gloves.

B: She's got some gloves. They're her.

C: She's got some gloves. They're hers gloves.

D: She's got some gloves. They're her gloves.


Úloha č. 10

Vyber nesprávne preloženú dvojicu samostatných zámen:

A
B
C
D

A: tvoje = theirs

B: moje = mine

C: naše = ours

D: jeho = his

Úloha č. 11

Ktorá z odpovedí na otázku: "Whose is this cat?" je nesprávna?

A
B
C
D

A: It's my.

B: It's theirs.

C: It's Jake and Jenny's.

D: It's mine.

Úloha č. 12

Prelož: vaše dáždniky

A
B
C
D

A: their umbrellas

B: your umbrellas

C: your umbrella

D: our umbrella


Úloha č. 13

V ktorej z možností sú preložené slovíčka: šál, rukavica, ponožky, nohavice.

A
B
C
D

A: a scarf, gloves, a coat, jeans

B: a hat, a glove, socks, a boot

C: a scarf, a glove, socks, trousers

D: a scarf, an umbrella, a jacket, trainers

Úloha č. 14

Where is Jake's scarf in the story?

A
B
C
D

A: It's under Bot.

B: Mum's got it.

C: It's in Jenny's room.

D: It's under Winston.

Úloha č. 15

Vetu: "V žiadnom prípade!" preložíme:

A
B
C
D

A: Nothing!

B: No way!

C: No situation!

D: Nice!


Úloha č. 16

Prémia: Naša učebnica angličtiny sa volá:

A
B
C
D

A: Project 1

B: Family and friends

C: Hello

D: Project Explore 1