Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

B: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

C: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

D: pomáha nám orientovať sa v čase

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z jazyka, ktorý používali

B: z predmetov, ktoré používali

C: z poznania, ako sa modlili

D: z kníh, ktoré prečítali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archeogovia

B: archelógovia

C: archeológovia

D: archológovia

Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

B: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

C: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

D: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: Slovenský kráľ

B: rozprávková postava

C: kráľ Veľkomoravskej ríše

D: panovník celej Európy

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 synovia

B: 3 prúty

C: 3 obrazy

D: 3 zázraky

Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Uhorska

B: Ukrajiny

C: Česka

D: Poľska

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: veľkomoravská panovníčka

B: slovanská panovníčka

C: uhorská panovníčka

D: slovenská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

B: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky

C: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

D: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: rómčina

B: nárečie

C: spisovný jazyk

D: nespisovný jazyk

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Janko Matúška

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Anton Bernolák

D: Ľudovít Štúr

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Janko Matúšku

D: Anton Bernolák

Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: žiadne

B: západoslovenské nárečie

C: stredoslovenské nárečie

D: východoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: generál armády, spisovateľ, archeológ

B: pilot, jazykovedec, astronóm

C: astronóm, politik, pilot

D: politik, astronóm, herec

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Janko Matúška

C: Mária Terézia

D: Milan Rastislav Štefánik

Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Európskej únie

B: Veľkej únie

C: Svetovej únie

D: Východnej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: o vznik Československej republiky

B: o vznik Európskej únie

C: zrušenie školného pre chudobné deti

D: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: štátny znak, pečať, prezident

B: vlajka, prezident, hymna

C: Bratislava, vlajka, hymna

D: vlajka, znak, hymna, pečať

Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: červená modrá biela

B: biela, modrá, červená

C: biela, červená, modrá

D: modrá biela, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 hviezdy

B: 3 vrchy

C: 3 postavy

D: 3 kríže