Úloha č. 1

Čo je ČASOVÁ PRIAMKA?

A
B
C
D

A: pomáha nám orientovať sa v čase

B: znázorňuje čas, kedy nastane koniec sveta

C: znázorňuje udalosti, ktoré sa majú uskutočniť

D: čiara, na ktorú zapisujeme čas hodín

Úloha č. 2

O tom, ako žili ľudia v minulosti, sa dozvedáme:

A
B
C
D

A: z predmetov, ktoré používali

B: z kníh, ktoré prečítali

C: z poznania, ako sa modlili

D: z jazyka, ktorý používali

Úloha č. 3

Ako sa volajú ľudia, ktorí vykopávajú zo zeme historické predmety bez toho, aby ich porušili?

A
B
C
D

A: archelógovia

B: archeológovia

C: archeogovia

D: archológovia


Úloha č. 4

MÚZEUM je:

A
B
C
D

A: miesto, kde nájdeme predmety z minulosti

B: miesto, kde sa dozvieme o našej budúcnosti

C: miesto, kde nájdeme predmety zo súčasnosti

D: hrad, kde sa stretávajú všetci rytieri sveta

Úloha č. 5

SVÄTOPLUK bol:

A
B
C
D

A: rozprávková postava

B: kráľ Veľkomoravskej ríše

C: Slovenský kráľ

D: panovník celej Európy

Úloha č. 6

Aký SYMBOL sa spája s kráľom Svätoplukom?

A
B
C
D

A: 3 zázraky

B: 3 obrazy

C: 3 synovia

D: 3 prúty


Úloha č. 7

Slovensko bolo kedysi súčasťou:

A
B
C
D

A: Česka

B: Ukrajiny

C: Poľska

D: Uhorska

Úloha č. 8

MÁRI TERÉZIA bola:

A
B
C
D

A: slovenská panovníčka

B: uhorská panovníčka

C: veľkomoravská panovníčka

D: slovanská panovníčka

Úloha č. 9

Čo významné urobila Mária Terézia?

A
B
C
D

A: zakázala mučenie, zaviedla rovnosť pred súdom

B: vybudovala silnú armádu, zakázala väzenie

C: zaviedla povinnú školskú dochádzku, zrušila armádu

D: deti museli platiť školné, zaviedla papierové bankovky


Úloha č. 10

JAZYK, ktoý sa používa v škole, v televízii, na úradoch, v rádiu je:

A
B
C
D

A: nespisovný jazyk

B: nárečie

C: spisovný jazyk

D: rómčina

Úloha č. 11

Kto zostavil PRVÚ spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr

B: Anton Bernolák

C: Janko Matúška

D: Milan Rastislav Štefánik

Úloha č. 12

Kto UPRAVIL spisovnú slovenčinu do podoby, ako ju teraz poznáme?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Janko Matúšku

C: Milan Rastislav Štefánik

D: Ľudovít Štúr


Úloha č. 13

Aké NÁREČIE si vybral Ľudovít Štúr pre svoju spisovnú slovenčinu?

A
B
C
D

A: východoslovenské nárečie

B: západoslovenské nárečie

C: žiadne

D: stredoslovenské nárečie

Úloha č. 14

Kto bol MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK?

A
B
C
D

A: pilot, jazykovedec, astronóm

B: politik, astronóm, herec

C: generál armády, spisovateľ, archeológ

D: astronóm, politik, pilot

Úloha č. 15

Kto je autorom SLOVENSKEJ HYMNY?

A
B
C
D

A: Anton Bernolák

B: Milan Rastislav Štefánik

C: Mária Terézia

D: Janko Matúška


Úloha č. 16

Slovensko patrí do:

A
B
C
D

A: Svetovej únie

B: Východnej únie

C: Veľkej únie

D: Európskej únie

Úloha č. 17

O čo sa zaslúžil Milan Rastislav Štefánik?

A
B
C
D

A: zrušenie školného pre chudobné deti

B: o vznik Československej republiky

C: o prvý spisovný jazyk pre Slovákov

D: o vznik Európskej únie

Úloha č. 18

Čo patrí k ŠTÁTNYM SYMBOLOM Slovenska?

A
B
C
D

A: vlajka, prezident, hymna

B: štátny znak, pečať, prezident

C: Bratislava, vlajka, hymna

D: vlajka, znak, hymna, pečať


Úloha č. 19

V akom poradí ODHORA sú farby slovenskej vlajky?

A
B
C
D

A: modrá biela, červená

B: červená modrá biela

C: biela, červená, modrá

D: biela, modrá, červená

Úloha č. 20

Štátny znak Slovenska má v sebe:

A
B
C
D

A: 3 hviezdy

B: 3 postavy

C: 3 vrchy

D: 3 kríže